storage map

  • Изчислителна техника
  • карта на съдържанието и разпределението на памет
199 допълнителни резултата:
политех.acoustic storageакустична памет
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.addressed storageадресна памет
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
изч.allotement of storageразпределение на памет
политех.associative storageасоциативна памет
политех.auxiliary storageдопълнителна памет
политех.backing storageвторична памет
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.buffer storageбуферна памет
cadastral mapкадастрална карта
политех.capacitor storageкапацитивна памет
политех.cathode-ray storageелектроннолъчева памет
политех.cement-storage binконтейнер за съхраняване на цимент
политех.charge-storage diodeдиод с натрупване на заряд
политех.circulating storageциклична памет
политех.coal storageсклад за въглища
политех.coal storageзапас от въглища, съхраняване на въглища
политех.coal-storage yardсклад за въглища
политех.cold storageхладилник
политех.cold storageсъхраняване на студено
политех.cold-storage roomхладилно помещение
политех.cold-storage truckизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleизотермичен фургон
политех.cold-storage vehicleхладилен фургон
политех.computer storageпамет на компютър
политех.conservation storageрезервно водохранилище
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.coordinate storageкоординатна памет
политех.crude storageнефтохранилище
политех.cyclic storageциклична памет
хидр.daily storageрезервоар за дневно регулиране
политех.dead storageрезервен склад
политех.dead storageмъртъв обем на водохранилище
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
политех.delay line storageпамет със задръжка
политех.depth of flood-storageголемина на резервния обем на водохранилище
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.drum storageбарабанна памет
политех.dynamic allocation storageдинамично разпределение на памет
политех.dynamic storageдинамична памет
политех.ecological mapекологична карта
политех.electron-beam storageелектроннолъчева памет
политех.electrostatic storageелектростатична памет
политех.energy storageнатрупване на енергия
политех.energy-storage capacityспособност за натрупване на енергия
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.external storageвъншна памет
политех.final mapкартографски оригинал
политех.fixed storageпостоянна памет
политех.flask storageсклад за леярски каси
политех.flood-control storageрезервна вместимост на водохранилище
политех.flood-control storageводохранилище за борба с наводненията
политех.floppy-disk drive storageпамет с гъвкав магнитен диск
политех.fuel storageбункер за гориво
политех.fuel storageсклад за гориво, запас на гориво
нефт.gas storage holderгазголдер
нефт.gas storage holderгазхолдер
политех.gas-storage holderрезервоар за газ
политех.gasoline storageбензинов резервоар
с. с.grain storageзърнохранилище
политех.ground mapтопографска карта
политех.heat storageакумулиране на топлина
политех.high-speed storageбързодействуваща памет
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.holographic storageхолографна памет
политех.hydrological mapхидроложка карта
изч.interlayer storage transferпредаване на информация между различни нива на паметта
политех.iron storage batteryжелязно-никелов акумулатор
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.live storageсклад за текущ разход
политех.long-period storage reservoirводохранилище за многогодишно регулиране
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.low-water regulation storageводохранилище за частично регулиране
политех.magnetic storageмагнитен носител
политех.magnetic-disk drive storageпамет с магнитни дискове
политех.magnetic-drum storageпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-tape storageпамет с магнитна лента
политех.main storageосновна памет
политех.main storageглавен склад
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.microinstruction storageмикрооперативна памет
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.multiseasonal storageводохранилище за многогодишно регулиране
политех.off-line storageавтономна памет
политех.on-line storageон лайн памет
политех.operating storageполезен обем на водохранилище
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.over-year storageводохранилище за многогодишно регулиране на оттока
политех.overhead storage tankнапорен резервоар
политех.parallel search storageпамет с паралелно търсене
политех.parallel storageпаралелна памет
политех.permanent storageпостоянна памет
политех.pomped-storage plantпомпеноакумулираща електроцентрала
политех.pumped storage stationпомпено-акумулаторна водноелектрическа централа
политех.purification by storageпречистване чрез продължителен престой във водохранилище
политех.push-down storageмагазинна памет
политех.recoverable underground water storageексплоатационни запаси на подпочвени води
политех.relief mapрелефна карта
политех.reservoir storageполезен обем на водохранилище
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.scratch-pad storageсвръхоперативна памет
политех.seasonal storage energyелектроенергия, произве-
политех.shared main-storage multiprocessingмултиобработка с обща памет
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.slave storageсвръхоперативна памет
политех.stack storageстекова памет
политех.static storageстатична памет
политех.steam storageакумулиране на пара
storageсъхранение
storageсклад
storageскладиране
storageхранилище
тех.storageзапомнящо устройство
тех.storageзапас
изч.storageпамет
инф.storage allocationразпределение на памет
storage batteryакумулаторна батерия
тех.storage binбункер за съхраняване
тех.storage boxкутия за съхраняване
тлв.storage cameraиконоскоп
политех.storage capabilityсъхраняемост
политех.storage capacitorзапомнящ кондензатор
тех.storage capacityвместимост
мин.storage capacityакумулиращ капацитет
ел.storage cellакумулаторен елемент
изч.storage cellклетка на памет
политех.storage clearingизчистване на памет
хидр.storage curveходова крива на завиряване
политех.storage cylinderакумулиращ цилиндър
политех.storage damводохранилищна язовирна стена
тех.storage deviceзапаметяващо устройство
политех.storage diskмагнитен диск
политех.storage effectизменения, дълясащи се на продължително престояване
изч.storage erasingизтриване на паметта
политех.storage heaterтоплинен акумулатор
политех.storage hopperбункер за съхраняване
политех.storage lifeдопустима продължителност за съхраняване в склад
изч.storage limitationограничение от обема на памет
изч.storage mediumзапомняща среда
изч.storage periodпериод на паметта
политех.storage pondпреливен басейн
политех.storage pondутаителен басейн
политех.storage powerнатрупана енергия
политех.storage power stationпомпеноакумулаторна водноелектрическа централа
изч.storage protectionзащита на памет
политех.storage proteinсъхраняващ протеин
политех.storage registerрегистър на памет
политех.storage reservoirводохранилище
политех.storage roomскладово помещение
бот.storage rootкореноплод
изч.storage scanобследване на памет
политех.storage shedнавес на склад
политех.storage stabilityустойчивост на свойствата при съхраняване
мин.storage sumpрудничен водосборник
политех.storage tankрезервоар за съхраняване
политех.storage temperatureтемпература на съхраняване
политех.storage timeвреме за съхранение
политех.storage trackзапасен коловоз
политех.storage tubeзапомняща електронна тръба
изч.storage unitпамет
политех.storage unitзапомнящо устройство
политех.storage vesselакумулиращ съд
политех.storage volumeобем на водохранилище
политех.storage yardдвор-склад
политех.storage-and-retrieval systemтранспортно-складова система
добави значение или превод тук