map development

  • Обща политехника
  • изчертаване на карта
121 допълнителни резултата:
политех.accelerated development testускорено изпитване в етап на разработка
политех.advanced developmentразработване на опитен образец
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.ascending developmentвъзходящо проявяване
политех.automatic developmentмашинно проявяване
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.chemical developmentхимическо проявяване
политех.colour developmentцветно проявяване
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
degree of developmentразвитост
политех.designated development areaзона на разширение на селище
политех.detailed mapподробна карта
developmentблагоустрояване, застрояване
developmentпо-сложен вид/стадий (при развитие)
developmentформиране
developmentпредприятие
developmentразвитие, напредък, развой, еволюция, разгръщане, разрастване, разработка
developmentполучаване/разработване на нови материали
ист.developmentразработка
мат.developmentизвод
минер.developmentподготвителни работи
фот.developmentпроявяване
тех.developmentразвивка
политех.developmentразлагане
developmentусъвършенствуване, подобрение (на машина и пр.)
developmentглавно пол. събития
developmentразкриване, проявяване (на дарби и пр.)
соц.developmentразвитиен
стр.developmentзастрояване
политех.development approachподход към разработка
политех.development batchопитна партида
политех.development cycleетап на разработка
политех.development departmentбаза за техническо развитие
политех.development effortпрограма за опитна работа
политех.development engineпробен двигател
политех.development fogвоал от проявяване
мин.development galleryподготвителна галерия
политех.development headingподготвителен забой
политех.development of dyeпроявяване цвят на боя
политех.development of gasобразуване на газ
хим.development of gasгазоотделяне
мин.development openingподготвителна изработка
изч.development timeвреме на тестване
кино.development timeвреме на проявяване
политех.development typeопитен образец
политех.development workразвойна работа
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering developmentусъвършенствуване на опитен образец
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
European Bank for Reconstruction and DevelopmentЕвропейска банка за възстановяване и развитие
политех.exploratory developmentпроучвателна работа
политех.final mapкартографски оригинал
further developmentдоразвиване
политех.ground mapтопографска карта
политех.heat developmentотделяне на топлина
политех.high-speed developmentскоростно проявяваме
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.housing developmentзастрояване на жилищни квартали
ен.hydraulic power developmentхидроенергетика
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.image developmentпроявяване на изображение
industrial developmentпромишлено развитие
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.long-term developmentдългосрочна разработка
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
мин.power blast developmentпрокарване на минни изработки
политех.prototype developmentразработване и изпитване на опитен образец
политех.relief mapрелефна карта
политех.research-and-development activityнаучноизследователска и развойна дейност
мин.resuing developmentпрокарване на подготвителна изработка с разделно изземване
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.scientific developmentнаучно развитие
self-developmentсаморазвитие
мин.sill developmentподготовка на основен хоризонт
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
мин.subsidiary developmentнарезни работи
фин.sustainable developmentустойчиво развитие
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
геол.water-developmentводопроявление
политех.water-power developmentхидроенергийно строителство
политех.weather mapметеорологична карта
стр.zoning and development planплан за регулация и застрояване
добави значение или превод тук