land map

  • Обща политехника
  • топографска карта
140 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.alkaline landсолена почва
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
с. с.bedding of landподготовка на почва за сеитба
политех.bench-landкрайбрежна плитчина
политех.betterment of landмелиорация
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.die landформоващ канал в екструзионна глава
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.drained landотводнена земя
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.flood landзаливна земя
from another landдругоземен
политех.ground mapтопографска карта
геол.high-landвисокопланинска местност
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.improved landмелиорирана земя
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
landстоварвам, нанасям (удар)
landивица орна/пасищна земя
landслизам на суша, дебаркирам, пристигам, акостирам (за кораб)
landземя, страна, край, област
landсухопътен
landизтърсвам се, падам
landизваждам на брега (уловена риба)
landземлище
landпадам на краката си (след скок)
landземен, поземлен, аграрен
landземя, суша
landзавеждам, довеждам, закарвам, докарвам (in)
landземя, поземлена собственост, имение
landсвалям/стоварвам (на суша), дебаркирам
landземя, почва, терен
елн.landконтактна площадка
ав.landкацам
кораб.landслизам в суша
политех.landсуша, почва
воен.landмеждина между нарези
воен.landразстояние между два нареза в цвета на огнестрелно оръжие
политех.land abutmentбрегови устой
политех.land bettermentмелиорация
политех.land burialпогребване на отпадъци
политех.land cadastreкадастър на земята
политех.land capabilityизползваемост на земята
политех.land chainземемерна верига
политех.land clearingпрочистване на терен
политех.land contourхоризонтал на терена
политех.land disposalзакопаване във земята
политех.land erosionерозия на почвата
land forcesвойска
политех.land formsтопография на местност
политех.land improvementмелиорация на земи
политех.land inventoryинвентаризация на земите
политех.land levellerмашина за изравняване на земна повърхност
политех.land managementземеустройство
геод.land markтеренен ориентир
политех.land markзнак за ориентиране
политех.land markсинор, граничен камък
land measuringземеизмерване
разг.land on Marsпримарсявам се
политех.land pierбрегова опора
политех.land pressureналягане върху стените на шнек
мин.land reclamationвъзстановяване на земната повърхност
land surveyземеизмерване
политех.land surveyтопографска снимка
политех.land surveyземемерство
land surveyingземеизмерване
политех.land surveyorsтопограф
land transportсухопътен транспорт
ик.land useземеползване
политех.land-based aircraftсамолет, базиран на земята
хидр.land-lock wallбрегова стена на камерата на шлюз
политех.land-measuringземемерство
политех.land-surveyingземеустройство
политех.land-surveyingполева снимка
геод.land-surveyorгеодезист
политех.land-surveyorтопограф
политех.land-tieподпора
политех.land-type boilerстационарен котел
политех.land-use planningтериториално планиране
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
of another landдругоземен
политех.orifice landформоващ канал в екструзионна глава
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
percentage of forest landлесистост
политех.reclaimed landвъзстановен участък от земната повърхност
политех.relief mapрелефна карта
политех.rolling landхълмиста местност
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.sloping landнаклонена местност
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
стр.surveyed land plotурегулиран поземлен имот
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.table landравнина
рел.the Holy Landбожигробски
политех.top landпериферия на зъб
политех.topographic mapтопографска карта
политех.undrained landнеотводнена земя
политех.wall mapстенна карта
политех.warp landпочва, подобрена с наносна тиня
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук