large-scale map

  • Обща политехника
  • едромащабна карта
199 допълнителни резултата:
политех.absolute scaleабсолютна скала
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.anvil scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.azimuth scaleскала на ъгломерен инструмент
политех.azimuth scaleазимутен кръг
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.baume scaleскала на боме
политех.beaufort scaleскала на бофорт
политех.bevel scaleмащабна линия със скосени краища
политех.binary scaleдвойна скала
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
ам.by and largeпоначало
cadastral mapкадастрална карта
политех.centigrade scaleстоградусна скала
политех.centigrade scaleтемпературна скала на целзий
политех.centre-zero scaleдвустранна скала
политех.chart scaleскала на диаграма
политех.circular scaleкръгова скала
политех.combination scaleкомбинирана скала
политех.commercial scaleпромишлен мащаб
политех.commercial-scale productionпроизводство в промишлен мащаб
политех.computing scaleкръгла сметачна линия
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.conversion scaleтаблица за превръщане
политех.curved scaleдъгообразна скала
политех.decimal scaleдесетична скала
политех.deflection scaleъгломерна скала
политех.degree scaleградусна скала
политех.detailed mapподробна карта
рлк.display scaleскала на индикатор
политех.distance scaleскала на разстояния, фокусна скала
политех.distance scaleлинеен мащаб
политех.double scaleдвойна скала
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.draw to scaleчертая в мащаб
политех.drawing scaleчертожна мащабна линия
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.enlarged scaleувеличен мащаб
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.evenly-divided scaleравномерна скала
политех.expanded scaleразтегната скала, увеличен мащаб
политех.fahrenheit scaleскала на фаренхайт
политех.fan scaleполукръгла скала
политех.final mapкартографски оригинал
политех.fine-scaleдребномащабен
политех.fish scaleлюспест обгар
политех.fixed scaleнеподвижна скала
политех.focusing scaleфокусна скала
политех.forge scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.forging scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.fractional scaleнамален мащаб
тех.full-scaleпълномащабен
политех.full-scaleестествена големина
политех.full-scaleмащаб 1:1
политех.full-scaleв естествена големина
политех.full-scaleв мащаб 1:1
политех.full-scale behaviourповедение на естествен обект
политех.full-scale investigationпълно изследване
политех.full-scale measurementизмерване върху модел в естествена големина
политех.full-scale modelмодел в естествена големина
политех.full-scale productionредовно производство
политех.full-scale testизпитване на модел с естествени размери
политех.full-scale valueмаксимална стойност за отчитане по скала
политех.full-size scaleмащаб 1:1
политех.full-size scaleестествена големина
политех.fult-scale plantпромишлена уредба
политех.graduated scaleградуирана скала
политех.graduated-scale royaltyроялти на степени
политех.gram-scaleколичество от няколко грама
политех.gramme-scaleколичество от няколко грама
политех.graphic scaleграфичен мащаб
кино.grey scaleсива скала
политех.gritty scaleпригар
политех.ground mapтопографска карта
политех.half-size scaleмащаб 1:2
политех.hammer-scaleокисна корица, получена при загряване преди коване
политех.hammer-scaleугар, получен при загряване преди щамповане
политех.hard scaleтвърд накип
политех.height scaleмащаб за височини
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.image scaleмащаб на изображение
политех.in scaleмащабно точен
политех.indicating scaleконтролна скала
политех.industrial scaleпромишлен мащаб
политех.iron scaleугар
политех.iron scaleокалина, обгар
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.kelvin scaleскала на келвин
политех.laboratory scaleлабораторен мащаб
политех.land mapтопографска карта
largeширок, неограничен, либерален (за схващания, права)
largeсамохвално, помпозно, на едро
largeголям, едър, висок, обемист, обширен, просторен, широк
largeголям, едър
largeголям, многочислен
largeширок (ичък) (за дрехи, обувки)
largeедро
largein LARGE в голям мащаб
мор.largeс попътен вятър
мор.largeблагоприятен, попътен (за вятър)
кораб.largeпопътен
largeat LARGE свободен, на свобода, незаловен (за избягал престъпник), мор. по/в открито море, навътре в морето
разг.largeедрогабаритен
политех.large ballastбаластра от едър чакъл
политех.large calorieкилокалория
петрог.large clasticедрокластичен
петрог.large detritalедрокластичен
петрог.large deutrogenousедрокластичен
петрог.large fragmentalедрокластичен
политех.large outputмасово производство
политех.large panel structureедропанелно съоръжение
бот.large quaking grassтреперушка
бот.large quaking grassсълзица
тех.large screenголямоекранен
политех.large shapeпрофилна стомана с голямо сечение
осм.large timarзиамет
зоол.Large Tortoiseshellмногоцветница
политех.large-angle scatteringразсейване под големи ъгли
зав.large-capacity acetylene generatorацетиленов генератор с голяма производителност
политех.large-capacity cableкабел с голям капацитет
разг.large-dimensionedедрогабаритен
политех.large-grainедрозърнест
политех.large-power motorмощен двигател
large-scaleмащабен
large-scaleширокомащабен
политех.large-scaleедромащабен
large-scale constructionмащабно строителство
политех.large-scale experimentексперимент в голям мащаб
елн.large-scale integrationголяма степен на интеграция
large-scale involvementмасовост
политех.large-scale manufactureедросерийно производство
политех.large-scale modelмодел в увеличен мащаб
large-scale participationмасовост
политех.large-scale productionедросерийно производство
политех.large-scale systemголяма система
ихт.large-scaledедролюспест
тех.large-screenголямоекранен
разг.large-sizeедрогабаритен
политех.large-sizedс големи размери
разг.large-sizedедрогабаритен
стр.large-spanширокоопорен
политех.law of large numbersзакон на големите числа
политех.length scaleлинеен мащаб
политех.linear scaleлинейна скала
политех.logarithmic scaleлогаритмична скала
политех.logarithmic scaleлогаритмичен мащаб
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
тлв.luminance scaleскала на яркостите
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
mass scaleмасовост
политех.maximum scale valueмаксимална стойност за отчитане по скала
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.measuring scaleмащабна скала
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.metric temperature scaleстоградусова температурна скала
политех.mill scaleвалцовъчен угар
политех.minimum scale valueминимална стойност за отчитане по скала
политех.mirror scaleогледална скала
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
ак.musical scaleмузикална гама
политех.non-linear scaleнелинейна скала
not to scaleнемащабен
политех.numerical scaleчислена скала
политех.on a large scaleв голям мащаб
политех.open scaleскала без междинни деления
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.pilot scaleекспериментален мащаб
политех.pilot scaleлабораторен мащаб
политех.pilot scaleопитен мащаб
политех.pilot-scale workработа в експериментални мащаби
политех.plant scaleзаводски мащаб
ел.platform-scale ammeterамперметър с разтеглена скала
политех.plotting scaleмащабна линийка
добави значение или превод тук