drainage map

  • Обща политехника
  • хидрографска карта
118 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.batter drainageдренаж на откоса на пътно платно
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.closed drainageзакрит дренаж
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
тех.degree of drainageдренираност
политех.detailed mapподробна карта
drainageдренаж, оттичане, пресушаване
drainageканални води
drainageканализация
drainageдренажен, канализационен
drainageбасейн на река (и DRAINAGE basin)
хидр.drainageводоотлив
хидр.drainageотводняване
мед.drainageдрениране, дренаж
стр.drainageводоотвеждане
политех.drainage areaдренажна площ
хидрол.drainage areaводосбор
хидрол.drainage area:водосбор
политех.drainage basinотточен басейн
политех.drainage basinводосборен басейн
хидрол.drainage basinводосбор
хидрол.drainage basin:водосбор
политех.drainage channelдренажен канал
политех.drainage coefficientкоефициент на дрениране
политех.drainage coilдренажна бобина
политех.drainage culvertдренажен водопровод
политех.drainage ditchдренажен канал
политех.drainage ductдренажна тръба
политех.drainage ductдренажен извод
политех.drainage factorводопропускливост
мин.drainage galleryдренажна галерия
политех.drainage holeизпускателен отвор
политех.drainage layoutдренажно трасе
политех.drainage lineотводнителен тръбопровод
политех.drainage of liningдренаж под дъното на канавка
политех.drainage pipeдренажна тръба
политех.drainage pipeизпускателна тръба
политех.drainage pipelineдренажен тръбопровод
политех.drainage pumpдренажна помпа
политех.drainage receiverкондензно гърне
политех.drainage schemeканализационна мрежа
политех.drainage shaftдренажна шахта
политех.drainage sluiceизпускател в дренажна система
политех.drainage systemдренажна система
политех.drainage valveизпускателен вентил
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
тех.grit drainageпесъкоуловител
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.horizontal drainageхоризонтален дренаж
политех.hydrological mapхидроложка карта
с. с.irrigation and drainageхидромелиоративен
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
козм.lymph drainageлимфодренаж
козм.lymph drainageлимфодренажен
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
мин.mine drainageрудничен водоотлив
политех.mole drainageкъртичен дренаж
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.natural drainage channelестествен отточен канал
политех.open drainageоткрит дренаж
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
политех.row drainageредово дрениране
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.subgrade drainageдренаж под дъното на канавка
политех.subsurface drainageподпочвен дренаж
политех.surface drainageповърхностен дренаж
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.tile drainageдренажна система с каменинови отводнителни тръби
политех.topographic mapтопографска карта
политех.under-drainageзакрит дренаж
политех.under-drainageнедостатъчно дрениране
тех.vapour-drainageпародренажен
политех.wall mapстенна карта
water drainage sumpводосъбирател
политех.weather mapметеорологична карта
геогр.without drainageбезотточен
политех.wooden drainageдървен дренаж
добави значение или превод тук