mapping project

  • Обща политехника
  • картографски проект
44 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
изк.art projectартпроект
мат.conformal mappingконформно изображение
политех.construction projectстроителен обект
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
environmental projectекопроект
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
ик.European projectевропроект
final projectокончателен проект
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
политех.housing projectсторителен обект
мат.identity mappingтъждествено изображение
мин.linear mappingлинейно изображение
mappingкартен
мат.mappingизображение
мат.mappingпреобразуване
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
карт.mappingкартировка
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping surveyтопографска снимка
политех.multiple-purpose projectкомплексен проект
pre-projectпредпроектен
projectобективизирам, давам обективен израз на, давам представа за, конкретизирам, представям
projectхвърлям, изхвърлям, запращам
projectпроект, план, схема
projectхвърлям (сянка, светлина)
projectстърча, изпъквам, издавам се напред, надвисвам (over)
projectпрожектирам
projectпроектирам, планирам, съставям план (за), замислям
геом.projectпроектирам
политех.projectплан, научноизследователска програма
политех.projectзамислям, прожектирам, изпъквам, издавам се
projectобект (строителен и пр.), housing/construction PROJECT строителен обект/комплекс
политех.project engineerинженер, занимаващ се с планиране
политех.project engineeringинженерно планиране
политех.project orientedзанимаващ се с разработване на проекти и планиране
геод.project surveyинженерна снимка
proposed projectпроектопредложение
политех.standard projectтипов проект
добави значение или превод тук