highway map

  • Обща политехника
  • карта на автомобилните пътища
74 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.dual highwayшосе с разделителна ивица в средата
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.goudron highwayпът с гудронна настилка
политех.ground mapтопографска карта
highwayшосе
highwayглавен път, магистрала
highwayправ/най-пряк път
ист.highwayтракт
политех.highway carrierфирма за автомобилни превози
политех.highway crossingпътна естакада
политех.highway engineerинженер по пътно строителство
политех.highway engineeringпутно инженерство
политех.highway networkпътна мрежа
политех.highway overcrossingпътен надлез
политех.highway relocationизместване на трасето на шосе
политех.highway serviceавтомобилни съобщения
политех.highway systemавтомобилна пътна мрежа
авто.highway tank truckавтоцистерна
политех.highway transportпътен транспорт
политех.hydrological mapхидроложка карта
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
авто.motoring highwayавтомагистрала
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук