ecological map

  • Обща политехника
  • екологична карта
93 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.closed ecological environmentзатворена екологическа среда
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
биол.ecologicalекологичен
нар.ecologicalекологически
политех.ecological ageеклогична възраст
политех.ecological ageingекологично стареене
политех.ecological agingекологично стареене
политех.ecological amplitudeеклогична амплитуда
политех.ecological analysisекологичен анализ
ecological and biologicalеколого-биологичен
биол.ecological and morphologicalеколого-морфологичен
политех.ecological approachекологичен подход
ecological assessmentекооценка
политех.ecological backlashотрицателни екологични последствия
политех.ecological balanceекологично равновесие
политех.ecological catastropheекологическа катастрофа
политех.ecological climatologyбиоклиматология
екол.ecological compatibilityекологичност
политех.ecological conditionsекологични условия
политех.ecological crisisекологическа криза
политех.ecological designекологично планиране
политех.ecological disasterекологическа катастрофа
политех.ecological effectsекологически последствия
политех.ecological efficiencyекологическа ефективност
политех.ecological engineeringекологична техника
политех.ecological environmentекологическа среда
политех.ecological equilibriumекологично равновесие
политех.ecological evaluationекологична оценка
политех.ecological factorекологически фактор
политех.ecological impactекологическо въздействие
политех.ecological modellingекологично моделиране
политех.ecological planningекологично планиране
екол.ecological requirementекоизискване
политех.ecological stabilityекологична устойчивост
ecological standardекостандарт
политех.ecological stressекологичен стрес
политех.ecological systemекологична система
биогеогр.ecological zoneекозона
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук