mapping

 • картен
 • Математика
 • изображение
 • Математика, Изчислителна техника
 • преобразуване
 • Обща политехника
 • картографиране
 • Медицина
 • мепинг
 • Картография
 • картиране
 • картировка
 • картировъчен
12 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
мат.conformal mappingконформно изображение
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
мат.identity mappingтъждествено изображение
мин.linear mappingлинейно изображение
политех.mapping functionфункция, чрез която се осъществява дадено изображение
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.mapping surveyтопографска снимка
добави значение или превод тук