mapping function

  • Обща политехника
  • функция, чрез която се осъществява дадено изображение
199 допълнителни резултата:
политех.acidity functionкиселинна функция
политех.additive functionадитивна функция
политех.adjoint functionспрегната функция
политех.adjustment functionфункционална характеристика на статистическа съвкупност
политех.aerial mappingаероснимка
политех.algebraic functionалгебрична функция
политех.almost-periodic functionпочти периодична функция
политех.analytic functionаналитична функция
политех.and functionфункция и
политех.angular functionъглова част на вълнова функция
политех.antitrigonometric functionобратна тригонометрична функция
политех.approximating functionапроксимираща функция
политех.arbitrary functionпроизволна функция
политех.arch-hyperbolic functionобратна хиперболична функция
политех.assumed functionизходна функция
тех.audio functionаудиофункция
политех.autocorrelation functionавтокорелационна функция
политех.auxiliary functionспомагателна функция
политех.binary functionдвоична функция
политех.binomial distribution functionфункция на биномно разпределение
политех.boolean functionбулева функция
мат.Cauchy distribution functionфункция на разпределение на Коши
политех.circular functionкръгова функция
политех.complementary functionобщо решение на хомогенно уравнение
политех.composite functionсложна функция
мат.conformal mappingконформно изображение
политех.correlation functionкорелационна функция
политех.created functionемпирична функция
политех.cross-correlation functionвзаимнокорелационна функция
политех.cumulative distribution functionфункция на разпределение
политех.cumulative frequency functionфункция на разпределение
политех.cylindrical functionцилиндрична функция
политех.decay functionнамаляваща функция
политех.decreasing functionнамаляваща функция
политех.delta functionделта-функция
политех.density functionплътност на разпределение
политех.describing functionописваща функция
политех.distance functionметрика
политех.distribution functionфункция на разпределение
политех.disturbing functionсмущаваща функция
политех.double-valued functionдвузначна функция
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
политех.elementary functionелементарна функция
политех.empirical functionемпирична функция
политех.entire functionцяла функция
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
политех.error functionинтеграл на вероятността на грешките
политех.even functionчетна функция
мат.exponential functionекспоненциална функция
политех.exponentially decreasing functionекспоненциално намаляваща функция
политех.exponentially increasing functionекспоненциално нарастваща функция
политех.fitted functionемпирична функция
мех.force functionфункция на сили
политех.forcing functionсмущаваща функция
политех.frequency functionфункция на разпределение
политех.full functionпълна функция
functionфункционирам, действувам, работя
functionфункция, служба, назначение, предназначение, работа, длъжност
functionизпълнявам функцията/службата на, служа за (as)
functionцеремония, тържество, събрание
мат.functionфункция
мат.function approximationапроксимация на фунция
политех.function codeкод за операция
политех.function elasticityеластичност на функция
изч.function generatorгенератор на функции
политех.function gradientградиент на функция
изч.function holeуправляващ отбор
политех.function interpolationинтерполиране на функция
политех.function keyфункционален клавиш
авт.function messageфункционално съобщение
изч.function multiplierумножител на функции
изч.function numberкод на операция
политех.function of bounded variationфункция с ограничена вариация
политех.function of first kindфункция от първи род
политех.function of one variableфункция на една променлива
политех.function of positionфункция на положението
политех.function of random variableфункция на случайна величина
политех.function of single variableфункция на една променлива
политех.function simulatorмодел на поведение
политех.function simulatorфункционално имитиращо устройство
изч.function statementоператор за повикване на подпрограма от тип 'функция'
политех.function tableтаблица на функции
политех.function theoryтеория на функциите
политех.fundamental functionсобствена функция
мат.gamma-functionгама-функция
политех.generalized functionобобщена функция
политех.geological mappingгеоложко картиране
политех.goal functionцелева функция
политех.gradient of a functionградиент на функция
политех.green functionфункция на грин
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
политех.hammett acidity functionфункция на хамет
политех.harmonic functionхармонична функция
политех.holomorphic functionхоломорфна функция
политех.hyperbolic functionхиперболична функция
политех.hyperelliptic functionхиперелиптична функция
политех.hyperharmonic functionхиперхармонична функция
мат.identity mappingтъждествено изображение
политех.implicit functionнеявна функция
политех.implicit function theoremтеорема за съществуване на неявна функция
политех.importance functionнарастваща функция
политех.incompletely defined functionненапълно определена функция
политех.increase of functionнарастване на функция
политех.increasing functionнарастваща функция
политех.increment of a functionнарастване на функция
мат.indicator functionиндикатриса
политех.influence functionфункция на влияние
политех.integral functionинтегрална функцил
политех.inverse functionобратна функция
политех.involute functionеволвентна функция
политех.irrational functionирационална функция
политех.irreducible functionнередуцируема функция
политех.joint characteristic functionсъвместна характеристична функция
политех.jump functionскокообразно изменяща се функция
политех.lagrangian functionфункция на лагранж
политех.likehood functionфункция на правдоподобност
политех.linear functionлинейна функция
мин.linear mappingлинейно изображение
политех.logarithmic functionлогаритмична функция
тех.maintainability functionремонтопригодност
политех.many-valued functionмногозначна функция
mappingкартен
мат.mappingизображение
мат.mappingпреобразуване
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировка
карт.mappingкартировъчен
карт.mappingкартиране
mapping outнабелязване
политех.mapping projectкартографски проект
политех.mapping surveyтопографска снимка
политех.mean of a functionсредна стойност на функция
политех.minorant functionподфункция
политех.moment of random functionмомент на случайна функция
физиол.motor functionмоторика
политех.multiple-valued functionмногозначна функция
политех.multivariable functionфункция на няколко променливи
политех.nand functionфункция не-и
политех.nor functionфункция не-или
политех.norm of a functionнорма на функция
политех.normalized functionнормирана функция
политех.not functionфункция не
политех.object functionцелева функция
политех.odd functionнечетна функция
политех.or functionфункция или
политех.output functionизходна функция
политех.parametric functionпараметрична функция
политех.partition functionразделяща функция
политех.periodic functionпериодична функция
политех.plotted functionграфика на функция
политех.point functionпараметър
мат.pole of analytic functionполюс на аналитична функция
политех.potential functionпотенциална функция
политех.potential functionхармонична функция
политех.power functionстепенна функция
политех.probability functionфункция на вероятността
политех.pulse functionимпулсна функция
политех.radial functionрадиална функция
политех.ramp functionнарастваща функция
политех.random functionслучайна функция
мат.range of functionмножество от значения на функция
политех.rapidly-damped functionбързо затихваща функция
политех.rational functionрационална функция
политех.real functionреална функция
политех.real-valued functionреална функция
мат.residue of analytic functionрезидиум на аналитична функция
политех.riemann functionфункция на риман
политех.schlicht functionеднолистна функция
политех.sign functionсигнумфункция
политех.signum functionсигнумфункция
политех.simple functionеднозначна функция
политех.simple functionпроста функция
политех.sine functionсинусоидна функция
политех.single-periodic functionеднопериодична функция
политех.single-valued functionеднозначна функция
политех.slowly-varying functionбавно изменяща се функция
политех.smoothly-varying functionплавно изменяща се функция
политех.source functionфункция на грин
политех.square integrable functionфункция с интегрируем квадрат
политех.stellar density functionфункция на звездна плътност
политех.step functionчастичнопостоянна функция
политех.step functionстъпаловидна функция
политех.stochastic functionслучайна функция
политех.strictly-decreasing functionмонотонно намаляваща функция
политех.strictly-increasing functionмонотонно нарастваща функция
политех.summable functionсумируема функция
политех.symmetric functionсиметрична функция
политех.tabulated functionтабулирана функция
политех.tap functionделителна функция
политех.target functionцелева функция
политех.temperature functionфункция, удовлетворяваща уравнението на топлопроводността
политех.thermodynamic functionтермодинамична функция
политех.time functionвремева функция
политех.time-distribution functionфункция на разпределението по време
политех.time-limited functionограничена във времето функция
политех.totally additive set functionнапълно адитивна функция на множество
политех.transcendental functionтрансцендентна функция
политех.transfer functionпредавателна функция
добави значение или превод тук