base map

  • Обща политехника
  • основна карта
  • картографски източник
198 допълнителни резултата:
хим.acid-baseкиселинно-основен
политех.acid-base equilibriumкиселинно-основно равновесие
политех.acids-baseкиселина-основа
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.all-metal tube baseстъклена основа на метална лампа
политех.aqua baseаква-база
политех.axle baseмеждуосово разстояние
baseнизък, долен, подъл, презрян, жалък, незначителен
baseоснова, база, долна част, подножие (на планина)
baseбазов
baseметал, неблагороден, окисляващ се
baseосновен принцип
baseпростонароден (за език)
baseсредна част на транзистор
baseподправен, фалшифициран
сп.baseотправна точка, стартова линия
арх.baseфундамент, пиедестал, цокъл
зоол.baseоснова
baseвоен. база
политех.base angleъгъл при основата
рад.base bandосновен обхват
политех.base bearingосновен лагер
политех.base bullionнерафиниран метал
политех.base catalysisосновна катализа
геол.base channelкорито на река, покрито с наноси
мин.base chargeзаряд в дъното на сондаж
политех.base chargeосновен заряд
политех.base circleосновна окръжност
политех.base circleделителна окръжност
политех.base colourосновен цвят
политех.base coneосновен конус
политех.base connectionсъединение с цокъл
политех.base connexionсъединение с цокъл
мин.base courseосновният венец при зидан крепеж
политех.base courseдолен ред на зидария
политех.base courseоснова на пътна настилка
политех.base currentбазов ток
политех.base cylinderосновен цилиндър
политех.base diagramсхема на свързване на цокъла
политех.base diameterдиаметър на основната окръжност
политех.base directionначално направление
политех.base electrodeбазов електрод
геод.base equationбазисно уравнение
политех.base explosionвъзпламеняване на горивна смес в картера
политех.base flangeоснова
политех.base flowотток на почвена вода
политех.base frequencyосновна честота
политех.base fuseдънен взривател
политех.base hydrolysisосновна хидролиза
фин.base interest rateосновен лихвен процент
политех.base ionizationйонизиране като основа
политех.base ironизходен чугун
политех.base leadизвод от основата
политех.base leakageизтичане в основата
геод.base lengthбазисна дължина
политех.base levellingмагистрална нивелация
политех.base lineосновна линия
ел.base loadосновен товар
политех.base markосновна марка
политех.base materialосновно вещество
политех.base metalнеблагороден метал
политех.base metalосновен метал
политех.base mountingмонтиране върху плоча
политех.base networkосновна геодезична мрежа
политех.base of columnбаза на колона
политех.base of railпета на релса
политех.base of roadоснова на пътна настилка
геод.base of slopeзалагане
политех.base of slopeхоризонтална проекция
мед.base of the heartоснова на сърцето
изч.base pageбазова страница
политех.base payнадница
политех.base payтарифна ставка
ел.base pinкраче на цокъл
политех.base pitchосновна стъпка
политех.base plateопорна плоча
политех.base plateоснова
политех.base pressureналягане върху основа
политех.base regionбазова област
политех.base registerбазов регистър
политех.base resistanceсъпротивление за база
политех.base ringопорен пръстен
политех.base rockосновна скала
геод.base sheetполеви оригинал
политех.base shoeобувка на опора на греда
политех.base shoeплинт
геод.base stationопорен пункт
политех.base stationопорна точка
хим.base strengthсила на основа
политех.base thicknessдебелина в основа
политех.base tie rodразпънка между релси
политех.base timeосновно време
политех.base timeнормативно време
политех.base unitблоков монтажен възел
политех.base viceвъртящо се менгеме
политех.base viseвъртящо се менгеме
политех.base wallстена на мазе
политех.base-load stationбазисна електроцентрала
хим.base-solubleалкалноразтворим
политех.base-wage rateосновен размер на заплата
елн.base-width modulationмодулация на широчината на базата на транзистор
политех.bayonet baseбайонетен цокъл
политех.beacon base courseкурс по радиофар
политех.bearing baseстойка на лагер
мин.bearing base courseносещ слой
политех.bearing base courseпелена, курс по карта
мат.binary internal number baseвътрешна двоична система за изчисление
политех.black base foundationоснова на пътна настилка от обработени с битум каменни фракции
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.collector-base capacitanceкапацитет колектор-база
политех.collector-to-base conductanceпроводимост колектор-база
елн.collector-to-base current gainкоефициент на усилване по ток в схема с общ емитер
стр.column baseподколонник
политех.common-base admittanceпълна проводимост в схема с обща база
политех.common-base amplifierусилвателно стъпало с обща база
елн.common-base gainкоефициент на усилване в схема с обща база
политех.comparison baseоснова за сравнение
политех.component baseелементна база
хим.conjugated baseспрегната основа
политех.conjugated base hydrolysisхидролиза чрез спрегната основа
хим.conjugated-base mechanismмеханизъм на спрегната основа
ел.contact baseконтактен държател
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.crane baseопора на кран
ел.cupshaped baseчиниеобразен държател
ел.cutout baseпредпазителна кутия
политех.decimal baseдесетична основа
политех.detailed mapподробна карта
политех.diheptal baseдихептален цокъл
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engine baseоснова на машина
политех.engine baseкартер на двигател
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
рлк.exponential-time baseекспоненциална развивка
политех.external-contact baseцокъл с външни контакти
политех.final mapкартографски оригинал
кул.flan baseблат
политех.flexible-base pavementпътна настилка на еластична основа
изч.floating point baseоснова с плаваща запетая
тлв.frame-time baseсхема за кадрова развивка
ел.fuse baseдържач на предпазител
политех.fuse baseоснова на предпазител
тех.glass-cloth-base laminateстъклотекстолит
тех.glass-cloth-base laminateстъклотекстолитов
политех.ground mapтопографска карта
ел.grounded baseобща база
политех.grounded-base amplifierусилвателно стъпало със заземена база
хим.hard baseтвърда основа
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
хим.hydrated baseхидратирана основа
политех.hydrological mapхидроложка карта
хим.inorganic baseнеорганична основа
insulating baseизолираща основа
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.lamp-baseцокъл на лампа
политех.lamp-baseцокълен
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
тлв.line-time baseустройство за редова развивка
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.lubricant baseосновна компонента
политех.lubricant baseбазово масло
политех.magnal baseединадесет краков цокъл
политех.maintenance baseбаза за техническо обслужване
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
ак.material baseматериален носител на запис
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.meter baseосновна плоча на електромотор
рлк.miller time baseсхема за развивка на милер
политех.mixed-base notationпредставяне на числа с различна основа
политех.modul baseцокъл тип голиат
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.nitrate baseнитрооснова
добави значение или превод тук