measured surface map

  • Обща политехника
  • модел на повърхност, получен чрез координатни измервания
199 допълнителни резултата:
политех.absorption surfaceпоглъщаща повърхнина
политех.acting surfaceработна повърхност
политех.active cooling surfaceефективна охлаждаща повърхнина
политех.active surfaceактивна повърхнина
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.air-swept surfaceповърхност, обдухвана от въздух
политех.air-to-surface missileракета тип 'въздух-земя'
политех.area of heating surfaceповърхнина на нагряване
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.basic surface chartтопографска карта
политех.bearing surfaceопорна повърхност
геол.bedding surfaceповърхност на напластяване
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.boiler surfaceнагрявана повърхнина на котел
политех.boundary surfaceгранична повърхност
политех.brake surfaceспирачна повърхнина
политех.braking surfaceспирачна повърхнина
политех.burning surfaceповърхност на горене
cadastral mapкадастрална карта
политех.carrying surfaceносеща повърхнина
политех.chert surfaceпътно покритие от силициев трошляк
политех.closed surfaceзатворена повърхност
политех.coated surfaceповърхност с покритие
политех.coil surfaceповърхнина на серпантина
политех.concave surfaceвдлъбната повърхност
политех.condensing surfaceкондензационна повърхнина
политех.constant-pressure surfaceповърхност с постоянно налягане
политех.contact surfaceконтактна повърхност
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
физ.control surfaceносеща повърхност
политех.convex surfaceизпъкнала повърхност
политех.cooling surfaceохлаждаща повърхнина
политех.corrugated surfaceвълнообразна повърхност
обог.crushing surfaceтрошаща повърхност
политех.curved surfaceкриволинейна повърхност
политех.cut surfaceповърхност, обработена чрез рязане
политех.datum surfaceбазова повърхност
политех.deflecting surfaceотражателна повърхност
политех.detailed mapподробна карта
мат.developable surfaceразвиваща се повърхнина
политех.discontinuity surfaceповърхност на разкъсване
политех.distorted surfaceдеформирана повърхност
политех.double-curved surfaceдвойноогъната повърхнина
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.effective surfaceефективна повърхнина
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.entrance surfaceвходна повърхност
политех.equipotential surfaceеквипотенциална повърхност
политех.equipressure surfaceповърхност с еднакво налягане
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.evaporating surfaceизпарителна повърхнина
политех.evaporative surfaceизпарителна повърхнина
политех.even surfaceплоска повърхност
политех.exit surfaceизходна повърхност
политех.exposed surfaceнезащитена повърхност
политех.faying surfaceпасвана повърхност
политех.final mapкартографски оригинал
политех.finned surfaceоребрена повърхност
политех.fire surfaceизлъчваща повърхност
политех.flat surfaceравнина
геом.flat surface accuracyравнинност
политех.flat surface grindingплоско шлифоване
политех.flat-surface grinding machineплоскошлифовъчна машина
политех.flue heating surfaceнагрявана повърхнина на пламъчни тръби
политех.fluted surfaceрифелована повърхност
политех.focal surfaceфокална повърхност
геол.fracture surfaceповърхност на разсед
политех.fracture surfaceповърхност на счупване
политех.fractured surfaceнапукана повърхност
политех.free surfaceсвободна повърхност
политех.free water surfaceсвободна повърхност на водата
геол.fresh surfaceпреснооткрита повърхност
политех.friction surfaceповърхнина на триене
политех.front surfaceчелна повърхност
политех.generating surfaceизпарителна повърхнина
политех.geometric surfaceгеометрична повърхност
политех.grassed surfaceзатревена повърхност
политех.grate surfaceповърхнина на скара
политех.grinding surfaceработна повърхност на шлифовъчен инструмент
политех.ground mapтопографска карта
политех.ground surfaceшлифована повърхност
политех.guiding surfaceнаправляваща повърхност
политех.heat-absorbing surfaceповърхнина на топлопоглъщане
политех.heat-exchange surfaceтоплообменна повърхнина
политех.heating surfaceнагрявана повърхнина
политех.helical surfaceвинтова повърхност
политех.helicoidal surfaceвинтова повърхност
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.impounded surface waterзастояла повърхностна вода
политех.isobaric surfaceповърхност с постоянно налягане
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.lateral surfaceстранична повърхност
геол.leached surfaceзона на излугване
политех.lifting surfaceносеща повърхнина
политех.lip surfaceпредна повърхност
политех.locating surfaceбазова повърхност
политех.locating surfaceцентровъчна повърхност
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.machined surfaceповърхност, обработена на металорежеща машина
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
measuredобмислен, (грижливо) прeмерен
measuredотмерен, равномерен, ритмичен
политех.measured dayworkдневна норма
measured drawingекзекутив
политех.measured traverseизмерен полигон
политех.measured variableизмервана величина
политех.measured variableмерван параметър
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.minute surfaceособено гладка повърхност
тех.mirror surfaceогледална повърхност
мат.modular surfaceрелеф на функция
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
near-surfaceприповърхностен
политех.open grate surfaceживо сечение на скара
геол.open surfaceоткрита повърхност
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.parting surfaceделителна повърхност
политех.patch surfaceчаст от повърхнина
политех.patterned surfaceдекорирана повърхност
политех.photosensitive surfaceфоточувствителна повърхност
политех.plane surfaceравнина
политех.planer-type surface grinderнадлъжношлифовъчна машина
политех.plano-type surface-grinding machineшлайфхобел
политех.processed surfaceобработвана повърхност
политех.projection of surfaceпроекция на повърхност
политех.pulled surfaceвълнообразна повърхност
политех.radiating surfaceрадиационна повърхнина
политех.rear surfaceзадна повърхност
геод.reference surfaceизходно ниво
политех.reflecting surfaceотразяваща повърхност
политех.refracting surfaceпречупваща повърхност
политех.refractory surfaceогнеупорна повърхност
политех.refrigeration surfaceохлаждаща повърхнина
политех.relief mapрелефна карта
политех.riding surfaceповърхност на пътно платно
политех.road surfaceповърхност на пътно платно
политех.rolling surfaceповърхност на търкаляне
политех.rough surfaceграпава повърхност
политех.route mapмаршрутна карта
политех.ruled surfaceлинейна повърхнина
политех.running surfaceповърхност на плъзгане
политех.scalloped surfaceнабраздена повърхност
карт.schematic mapкартосхема
политех.scraped surfaceшабрована повърхност
обог.screen surfaceработна повърхност на сито
политех.screening surfaceживо сечение на сито
политех.seating surfaceопорна повърхнина
политех.seeded surfaceзасята повърхност
политех.shaping mould surfaceформообразуваща повърхност
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.skid-free surfaceповърхност, непозволяваща хлъзгане
политех.slide surfaceповърхнина на плъзгане
политех.slide surfaceработна повърхност на направлаващи
политех.sliding surfaceповърхнина на плъзгане
политех.sliding surfaceработна повърхност на направлаващи
политех.slip surfaceповърхнина на приплъзване
политех.smooth surfaceгладка повърхност
политех.smooth-surface flooringгладко покритие на под
политех.spherical surfaceсферична повърхност
политех.steam-disengaging surfaceизпарителна повърхнина
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.streaky surfaceповърхност на ивици
политех.superheating surfaceнагрявана повърхнина на паропрегревател
политех.supporting surfaceопорна повърхност
surfaceвъншност, външен вид
surfaceприповърхностен
тех.surfaceплоскост, повърхност
маш.surfaceрелеф на повърхност
политех.surfaceобработвам повърхност
добави значение или превод тук