wall map

  • Обща политехника
  • стенна карта
200 допълнителни резултата:
политех.abutment wallустой
политех.abutment wallбрегова опора
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
ядр.air-wall ionization chamberвъздухоеквивалентна йонизационна камера
политех.air-wall materialвъздухоеквивалентно вещество
политех.aisle wallкрило на стена
политех.aisle wallоткосно крило на мост, странична стена
политех.anchor wallанкерна стена
политех.apron wallненосещ пълнеж на скелета между два отвора
политех.arch wallстена с укрепващи дъги
политех.arched wallаркада
политех.ashlar wallстена от дялан камък
политех.baffle wallотражателна преграда
политех.baffle wallразделителна стена
политех.barrier wallкуха стена
политех.barrier wallстена с въздушна междина
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.base wallстена на мазе
политех.batten wallтънка дъсчена стена
политех.batter-curved wallстена с откос
политех.battering wallподпорна стена
стр.bearing wallносеща стена
мин.bevel-wall bitсондажна корона с конусна вътрешна повърхност
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.blank wallсляпа стена, калкан
политех.blank wallстена без прозоречни отвори
политех.blind wallстена без прозоречни отвори
политех.blind wallсляпа стена, калкан
политех.breast wallподпорна стена
политех.bridge wallпраг на огнище
политех.bulkhead wallподпорна стена
политех.buttressed wallстена с контрафорси
cadastral mapкадастрална карта
политех.cantilever-retaining wallконзолна подпорна стена
политех.carrying wallносеща стена
политех.cavity wallстена с въздушна междина
биол.cell wallклетъчна стена
хидр.chamber wallстранична стена на шлюз
политех.cob wallглинобитна стена
политех.column-and-panel wallстена от колони със запълване на просветите с панели
зоол.common wall lizardстенен гущер
политех.composite core wallмногослойна диафрагма на язовирна стена
политех.composite wallмногослойна стена
политех.compound wallмногослойна стена
ядр.containment wallхерметизираща стена
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.coping wallпарапетна стена
политех.core wallдиафрагма на язовирна стена
политех.core wallдиафрагма на земнонасипна язовирна стена
политех.curtain wallненосеща външна стена
политех.curtain wallстена-завеса
политех.dead wallстена без прозоречни отвори
политех.deflection wallнаправляваща преграда
политех.deflection wallотражателна преграда
политех.detailed mapподробна карта
политех.divide wallразделителен устой
политех.divide wallразделителна стена
политех.dividing wallразделителна стена
политех.division wallразделителна стена
политех.double-face wallтухлена зидария с две лица
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.dry wallстена от суха зидария
политех.dry-stone wallстена от суха зидария
политех.dwarf wallневисока подпорна стена
политех.ecological mapекологична карта
политех.embankment wallподпорна стена
политех.embankment wallносещ насип
политех.enclosure wallносеща преградна стена
политех.end wallкалканна стена
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.exposed wallограждаща стена
политех.exterior wallограждаща стена
политех.external wallограждаща стена
политех.face wallлицева страна
политех.faced wallоблицована стена
политех.filler wallненосеща запълваща стена
политех.final mapкартографски оригинал
софт.fire-wallфайъруол
политех.foundation wallфундаментна стена
политех.frame wallстена със скелетна конструкция
политех.furnace-wall tubeекранна тръба
политех.gable wallфронтонна стена
ак.groove wallстена на звукова бразда
политех.groove-wall stiffnessтвърдост на страната на бразда
политех.ground mapтопографска карта
хидр.guard wallразделителна стеничка
политех.guard wallпредпазна стеничка
политех.guard wallзащитна стена
геол.hanging wallвисящ контакт
мин.hanging wallгорнище
политех.hanging wallвисящо крило на разсед
политех.hard-wall plasterциментова замазка
политех.head wallподпорна стена
политех.heavy-wall pipeдебелостенна тръба
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
хим.hot-wall methodметод на горещата стена
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.jacketed wallдвойна стена
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
хидр.land-lock wallбрегова стена на камерата на шлюз
политех.large-scale mapедромащабна карта
анат.left ventricular posterior wallзадна стена на лява камера
стр.load-bearing wallносеща стена
политех.loam wallглинобитна стена с дървен скелет
мин.long-wall methodсистема фронт-етаж
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.main wallглавна стена
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.masonry wallкаменна стена
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.mid-wallвътрешна стена
политех.monolith wallмонолитна бетонова стена
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.mud wallглинобитна стена
политех.multiple-layer wallмногослойна стена
политех.non-bearing wallненосеща стена
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.panel wallненосеща запълваща стена
политех.parapet wallпарапетна стена
политех.partition wallпреградна стена
политех.partition wallненосеща
политех.party wallобща стена на две долепени сгради
стр.party wallбрандмауер
политех.plinth wallцокъл
политех.quay wallкейова стена
политех.ratio of flow path to wall thicknessотношение на дължината на пътя на стопилката към дебелината на стената
политех.refractory wallстена от огнеупорни тухли
политех.relief mapрелефна карта
политех.retaining wallподпорна стена
политех.revetment wallоблицована стена
политех.rough wallнеизмазана стена
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.sea wallкрайбрежна стена
политех.self-supporting wallсвободно стояща стена
политех.separating wallпреградна стена
стр.sheet-pile wallшпунтова стена
политех.side-wallстранична стена
политех.side-wallстраничен екран
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.skimmer wallненосеща външна стена
small wallстеничка
политех.solid wallплътна стена
политех.spandrel wallограждаща стена в скелетна конструкция
политех.spandrel wallопорна надсводова стена
политех.spine wallвътрешна надлъжна носеща стена
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.stringer wallстена на стълбищна клетка
supporting wallload-bearing wall
политех.synoptic mapсиноптична карта
thin-wallтънкостенен
политех.tile-hung wallстена, облицована с плочи
политех.toe wallподпорна част на откоса на язовирна стена
политех.topographic mapтопографска карта
хидр.training wallнаправляваща стена
политех.tube wallтръбен екран
тлв.video wallвидеостена
wallнещо, което прилича на/изпълнява функциите на стена
wallнастенен
wallстеничка
wallстенен
wallстена, зид, дувар
анат.wallобвивка на орган/клетка и пр
геол.wallкрило на разсед
тех.wallпристенен
мин.wallзабои
политех.wallфронт
политех.wallограждам
политех.wallзид, заобиколен със стена, преграда, екран
мин.wall advanceнапредване на фронт
политех.wall archподпираща дъга
политех.wall beamфундаментна греда
добави значение или превод тук