map cracking

  • Геология
  • план за разположението на пукнатините в скали
82 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.arc crackingкрекиране във волтова дъга
политех.atmospheric crackingнапукване при атмосферни условия
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.cat-crackingкаталитичен крекинг-процес
политех.catalytic crackingкаталитичен крекингпроцес
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.corrosion crackingкорозионно напукване
crackingпукнатинообразуване
crackingнапукване
crackingмного бърз, изискан, точен
мет.crackingобразуване на пукнатина в отливка
политех.crackingразпукване
политех.crackingкрекиране, разпадане
хим.cracking activityактивност по отношение на крекинг-процес
политех.cracking distillationкрекинг-дестилация
политех.cracking gasкрекинггаз
политех.cracking levelдълбочина на крекиране
политех.cracking loadнатоварване, което предизвиква образуването на пукнатини
нефт.cracking processкрекиране крекингпроцес
политех.cracking resistanceустойчивост срещу образуване на пукнатини
политех.cracking tarкрекингсмола
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.environmental crackingнапукване под въздействие на околната среда
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
кауч.groove crackingнапукване (на протектор) по улеите
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.in the vapour phase crackingпарофазен крекинг
политех.intergranular crackingобразуване на междукристални пукнатини
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.light crackingразпукване под действието на светли
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.shrinkage crackingнапукване поради свиване
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
политех.weld crackingобразуване на пукнатини в заваръчен шев
добави значение или превод тук