contour map

  • Обща политехника
  • хипсометрична карта
108 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.approximate contourприблизителен хоризонтал
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.bathymetrical contourизобата
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.cam contourпрофил на гърбица
contourизолиния
contourконтура, очертание, профил (на терен), скица
contourоконтурвам
contourконурен, профилен
contourправя контури/очертания, очертавам, скицирам
contourконтурен
contourочертавам, служа като очертание на
contourсьобразен с очертанията на нещо
геод.contourизчертавам хоризонтала
геод.contourхоризонтала
политех.contourочертание, профил
политех.contourфасонен
contourстроя (път и пр.) по очертанията на терена, нагаждам по очертанията на
contourтерасовиден (за разораване, напояване и пр.)
тлв.contour accentuationповишаване на резкостта на границите
политех.contour boundaryзатворена граница
политех.contour draughtingизчертаване на хоризонтали
политех.contour drawingизчертаване на хоризонтали
политех.contour graphконтурен граф
политех.contour grinderкопирна шлифовъчна машина
политех.contour instrumentпергел с чупещо се рамо
политех.contour integralлинеен интеграл
contour lineизолиния
геод.contour lineхоризонтала
политех.contour lineконтурна линия
карт.contour lineизохипса
геод.contour line elevationнадморска височина на хо-
политех.contour machiningкопирна обработка
геод.contour methodметод на изобразяване на релефа с хоризонтали
политех.contour millingкопирно фрезоване
политех.contour planплан с хоризонтали
политех.contour turningкопирно струговане
политех.contour-milling machineкопирна фрезмашина за двукоординатно контурно копиране
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.geoid contourгеоиден хоризонтал
политех.ground mapтопографска карта
политех.half-interval contourмеждинен хоризонтал
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
карт.horizontal terrain contourизохипса
карт.horizontal topographic contourизохипса
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.index contourосновен хоризонтал
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land contourхоризонтал на терена
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.mediate contourмеждинен хоризонтал
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.simple contourпрост контур
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch contourприблизителен хоризонтал
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.stramline contourобтекаема форма
политех.stramlined contourобтекаема форма
геол.structural contourстратоизохипса
геол.structure contourстратоизохипса
карт.structure contourизохипса
политех.synoptic mapсиноптична карта
карт.terrain contourизохипса
политех.topographic mapтопографска карта
политех.unclosed contourнезатворен хоризонтал
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук