map projection

  • Обща политехника
  • картографска проекция
114 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.angle projectionамериканска проекция
ел.armature projectionзъби на котва
политех.azimuthal projectionазимутна проекция
кино.background projectionпроекция на задния фон
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
кино.film projectionкинопрожекционен
политех.final mapкартографски оригинал
тлв.front projectionфронтална проекция
кино.front projectionнасрещна прожекция
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.horizontal projectionхоризонтална проекция
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.isometric projectionизометрична проекция
политех.isometric projectionизометрично изображение
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мед.lateral projectionлатерална проекция
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motion picture projectionкинопрожекция
кино.motion picture projectionкинопрожекционен
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.multiple-projection weldсъединение, получено чрез релефно електросъпротивително заваряване
политех.multiple-projection weldingрелефно електросъпротивително заваряване
политех.oblique projectionнаклонена прожекция
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.orthogonal projectionправоъгълна проекция
политех.orthographic projectionправоъгълна проекция
политех.outline mapконтурна нарта
политех.perspective projectionперспективна проекция
политех.plane of projectionпроекционна равнина
политех.polar projectionполярна проекция
projectionстърчане
projectionстърчене
projectionкинопрожекционен кино
политех.projectionпроекция
политех.projectionпрожекция, прожектиране, издатък, релеф, хвърляне, мятане
кино.projectionкинопрожекционен
кино.projection boothпроекционна кабина
политех.projection digital displayпрожекционен цифров индикатор
политех.projection distanceразстояние от проекционния апарат до екрана
политех.projection drawingпроекционно чертане
политех.projection eyepieceпроекционен околяр
политех.projection formulaпроекционна формула
политех.projection kinescopeпрожекционен кинескоп
политех.projection lampпрожекционна лампа
политех.projection microscopeпроекционен микроскоп
политех.projection of surfaceпроекция на повърхност
политех.projection opticsпроекционна оптика
политех.projection planeпроективна равнина
политех.projection printingбезконтактен печат
политех.projection roomпрожекционна зала
полигр.projection screenпроекционен растер
политех.projection screenпроекционен екран
политех.projection televisionпрожекционна телевизия
политех.projection televisorпроекционен телевизор
политех.projection tubeпроекционна тръба
политех.projection weldсъединение чрез релефно електросъпротивително заваряване
политех.projection weldingрелефно електросъпротивително заваряване
ак.projection-powerстандартна осова чувствителност по мощност
политех.projection-welding machineмашина за релефно заваряване
политех.relief mapрелефна карта
политех.ridge projection weldрелефно заваръчно съединение с релеф във вид на ребро
политех.ridge projection weldingрелефно заваряване по релефи във вид на ребра
политех.route mapмаршрутна карта
мед.sagittal projectionсагитална проекция
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
мед.tangential projectionтангенциална проекция
политех.topographic mapтопографска карта
политех.transverse projectionнапречна проекция
политех.upright projectionвертикален разрез
политех.upright projectionизглед от страни
политех.vertical projectionвертикална проекция
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук