map margin

  • Обща политехника
  • рамка на карта
76 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
тех.cavitation marginкавитационен
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.design margin evaluationоценка на пределните възможности на конструкция
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
marginръб, край, предел
marginоставям поле
marginгранича
marginполе
marginграница
marginдопустима граница
фин.marginмаржин
фин.marginмарж
политех.marginрезерва, запас, интервал, поле
политех.margin of energyзапас от енергия
политех.margin of powerрезерва от мощност
margin of safetyбезотказност
политех.margin of safetyрезерва от якост
политех.margin of safetyкоефициент на безопасност
политех.margin toleranceзона на допуск
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
safety marginбезотказност
карт.schematic mapкартосхема
рад.singing marginзона на самовъзбуждане
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.stability marginзапас от устойчивост
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук