skeleton map

  • Картография
  • картосхема
78 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.carbon skeletonвъглероден скелет
политех.concrete skeletonстоманобетонен скелет
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.load-bearing skeletonносещ скелет
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.sigma-bond skeletonсигма-скелет
skeletonсхема, скица, план
skeletonкато скелет, минимален, сведен до минимум
skeletonскелетен
сп.skeletonскелетон
тех.skeletonскелет (нa сграда и пр.)
skeletonскелет (и прен.)
политех.skeleton catalystскелетен катализатор
политех.skeleton constructionскелетна конструкция
политех.skeleton formсхематично изображение
политех.skeleton frameскелет
политех.skeleton frameрешетъчна рама
политех.skeleton lineосновна контурна линия
политех.skeleton of buildingскелет на сграда
политех.skeleton patternскелетен модел
политех.skeleton spannerзатворен гаечен ключ
политех.skeleton structureскелетна конструкция
политех.skeleton viewрентгеново изображение
леяр.skeleton-pattern mouldingформоване на скелетен модел
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
добави значение или превод тук