mapi method

  • Обща политехника
  • метод за определяне на целесъобразността от замяна на машини и съоръжения
193 допълнителни резултата:
политех.absorption methodметод на поглъщане
ядр.activation methodактивационен метод
политех.additive methodадитивен метод
политех.amplitude methodамплитуден метод
политех.analogue methodаналогов метод
политех.analytic methodаналитичен метод
политех.analytical methodаналитичен метод
политех.approximate methodприблизителен метод
политех.approximation methodметод на последователните приближения
ядр.argon methodопределяне на възраст по разпадането на аргон
average methodметод на усредняване
геод.azimuth methodазимутен метод за измерване на ъгли
ядр.backing-space methodметод на натрупването
ел.balance methodкомпенсационен метод
тлв.beat methodметод на биене
политех.bismuth-spiral methodметод на бисмутова спирала
мин.blasting methodметод за извършване на взривни работи
мин.block-caving methodсистема с блоково обрушаване
мин.board-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.bottle methodпикнометричен метод
мин.bottom slicing methodсистема със слоево обрушаване
мат.branch-and-bound methodметод на разклонения и граници
ел.bridge methodмостов метод
мин.bulk-caving methodсистема на разработване с масово обрушаване
политех.calorimeter methodкалориметричен метод
политех.cascade methodкаскаден метод
политех.cascading methodкаскаден метод
мин.caving methodсистема на разработване с обрушаване
политех.coincidence methodметод на съвпадения
политех.colorimetric methodколориметричен метод
мин.combined methodкомбинирана система на разработване
геод.contour methodметод на изобразяване на релефа с хоризонтали
политех.conventional methodобщоприет метод
политех.critical path methodметод на критичния път
политех.crude methodприблизителен метод
политех.curl methodметод на прегъване
мин.cut-and-fill methodсистема на разработване със запълване на обработеното пространство
политех.cut-and-try methodгрубо експериментален метод
мат.decomposition methodдекомпозиционен метод
политех.delphi methodделфийски метод
политех.descriptive methodкачествен метод
политех.differential-decay methodметод за определяне на изотопа по разликата между периодите на полуразпадане
политех.dilution methodметод на разреждането
политех.direct methodпряк метод
мин.drifting methodметод за прокарване на слабонаклонени изработки
мин.drivage methodметод за прокарване на хоризонтални изработки
мин.drop-shaft methodметод за прокарване с помощта на потъващ крепеж
политех.elaborate methodгрижливо разработен метод
политех.elaborate methodсложен метод
политех.electrical-analogy methodметод на електрическа аналогия
геол.embedding methodимерсионен метод
политех.energy methodенергиен метод
политех.error methodметод на систематично пробване
политех.exact methodточен метод
политех.extrapolation methodекстраполационен метод
политех.ferrographic methodферографичен метод
мин.filling methodсистема за разработване със запълване
мин.flat-back methodсистема за разработване с хоризонтални слоеве отдолу нагоре
политех.flat-film methodметод за производство на плоско фолио
политех.flow methodпоточен метод
мин.flushing methodсистема за разработване с мокро запълване
политех.frequency methodчестотен метод
политех.generating methodметод на обхождане
политех.gradient methodградиентен метод
политех.graphical methodграфичен метод
политех.gravimetric methodгравиметричен метод
политех.gravimetrical methodгравиметричен метод
политех.grid methodметод за извършване на топографски измервания чрез мрежа
мин.heading-and-bench methodметод за прокарване чрез стъпален забой
политех.hot penetration methodметод на горещо импрегниране
хим.hot-wall methodметод на горещата стена
хидр.hydraulic fill methodметод за построяване на земнонасипна язовирна стена чрез водно насипване
политех.idealized methodидеализиран метод
политех.indentation methodметод за определяне на твърдост чрез проникване на сфера
политех.indirect methodиндиректен метод
изч.information recording methodметод за регистриране на информация
ядр.isotope-dilution methodметод на изотопното разреждане
политех.iterative methodитеративен метод
политех.laue methodметод на лауеграмите
стр.lift-slab methodметод на пакетно-повдигани плочи
мин.long-pillar methodсистема за разработване с дълбоки стълбове
мин.long-wall methodсистема фронт-етаж
мин.longhole methodметод на отбиване с дълбоки сондажи
политех.magnaflux methodмагнитна дефектоскопия
съкращение.MAPIMessaging Application Programming Interface
политех.measurement methodизмервателен метод
политех.measuring methodизмервателен метод
methodсхема на класификация
methodметод, начин
methodсистема, ред
политех.method claimпатентна претенция за метод
политех.method of differential headметод за определяне разхода на водата между две точки на тръба чрез динамометър
ядр.method of doubletsметод на дублетите
политех.method of energy balanceметод на енергиен баланс
политех.method of multipliersметод на множители на лагранж
политех.method of point ratingметод на бална оценка
политех.method of steepest descentметод на най-стръмното спускане
политех.method of successive approximationsметод на последователни приближения
политех.method of successive correctionsметод на последователни поправки
политех.method of successive substitutionsметод на последователни субституции
политех.method of undetermined coefficientsметод на неопределените коефициенти
политех.method patentпатент за метод
обог.milling methodметод на обогатяване
политех.milling methodметод на наситняване
мин.mining methodсистема за разработване
политех.modular ratio methodметод на изчисление по допустими напрежения
политех.modulation methodметод на модулация
политех.moire methodмоаров метод за измерване на деформации
политех.monte-carlo methodметод монте карло
науч.multi-methodмултиметоден
мин.multiple-heading methodмногозабоен метод
политех.net methodмрежов метод
политех.non-destructive of testing methodметод за изпитване без разрушаване на материала
политех.null methodкомпенсационен метод
политех.null methodнулев метод
политех.numerical methodчислен метод
политех.numerical-graphical methodчислено-графичен метод
политех.ontological methodонтологичен метод
мин.open-cut methodоткрит начин на разработване
мин.open-end methodсистема на разработване с къси стълбове
мин.open-pit methodоткрит начин на разработване
мин.open-stope methodсистема на разработване с открито добивно пространство
политех.operator methodоперационен метод
политех.opposition methodкомпенсационен метод
политех.opposition methodнулев метод
политех.opw methodметод на ортогонализирани плоски вълни
мин.panel methodстълбова система на разработване
политех.panel methodпанелен метод на подготовка
политех.paper-stripping methodекстракционен хартиенохроматографски метод
политех.patented methodпатентован метод
изч.pattern recognition methodметод за разпознаване на образи
политех.photoelastic methodфотоеластичен метод
политех.photogoniometric methodфотограметричен метод
мин.pillar methodсистема на разработване с оставяне на целици
политех.pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
мин.pilot methodметод на изземване с изпреварваща изработка
геод.plane-table methodмензулна снимка
геод.polygonal methodполигонометрия
политех.postulational methodпостулативен метод
политех.pressing-in methodметод за определяне на твърдостта, чрез проникване на сфера
ядр.radioactive tracer methodметод на радиоактивните индикатори
ядр.radiocarbon methodопределяне на възраст по радиовъглерод
изч.random walk methodметод на случайно блуждаене
ядр.range methodметод на пробезите
политех.research methodизследователски метод
политех.resonance methodрезонансен метод
политех.reststrahlen methodметод на остатъчните лъчи
мин.rill cut-and-fill methodсистема на разработване с наклонени слоеве и запълване
мин.room-and-pillar methodкамерно-стълбова система на разработване
политех.rule-of-thumb methodпрактически метод
политех.sampling methodметод за вземане на проби
политех.semigraphical methodграфо-аналитичен метод
хидр.semihydraulic fill methodметод на построяване на земнонасипна язовирна стена с частично водно насипване
политех.set methodметод на определяне на остатъчна деформация
мин.shield mining methodщитова система на разработване
политех.short methodсъкратен метод
политех.short-cut methodсъкратен метод
мин.shrinkage methodсистема на разработване с магазиниране на отбитата руда
политех.similarity methodметод на подобие
политех.simplex methodсимплексен метод
мин.slicing methodслоева система на разработване
политех.slope-deflection methodметод на ъглова деформация
политех.sound velocity methodметод за определяне на скоростта на звука
политех.spectroscopic methodспектроскопичен метод
мин.square-set and back-filling methodсистема на разработване със скелетен крепеж и запълване
мин.square-set methodсистема на разработване със скелетен крепеж
политех.step-by-step methodстъпков метод
политех.stroboscopic methodстробоскопичен метод
мин.sublevel caving methodсистема на разработване с подетажно обрушаване
мин.sublevel methodподетажна система на разработване
мат.substitution methodметод на заместване
геод.surveying methodметод на геодезическа снимка
геод.tacheometric methodметод на тахиметрична снимка
политех.target methodметод на проби
политех.teach-yourself methodметод на самообучение
изч.thermochromatic methodтермохроматичен метод
политех.tooling methodметод за настройване
политех.tooling methodметод за механична обработка
мин.top-slicing methodсистема на разработване със слоево обрушаване
политех.tracer methodиндикаторен метод
политех.tracer methodметод на белязаните атоми
политех.trial-and-error methodметод на проби и грешки
политех.trial-load methodметод на пробно натоварване
политех.triangulation methodтриангулационен метод
политех.trigonometrical methodтриангулационен метод
пласт.tubular-film methodметод за производство на ръкавно фолио
политех.unpatentable methodнепатентоспособен метод
политех.variation methodвариационен метод
политех.variational methodвариационен метод
политех.visual methodвизуален метод
хим.weight methodгравиметричен метод
политех.x-ray diffraction methodметод на рентгеноструктурен анализ
zero methodнулев метод
добави значение или превод тук