maple syrup urine disease

  • Медицина
  • левциноза
95 допълнителни резултата:
мед.Addison- Biermer diseaseвитамин В12- дефицитна анемия
мед.Addison-Biermer diseaseвитамин В12- дефицитна анемия
мед.Addison-Biermer diseaseпернициозна анемия
мед.Albers-Schoenberg diseaseмраморна болест, остеопетроза
мед.Alexander diseaseсиндром на Александър
мед.Alzheimer diseaseболест на Алцхаймер
мед.Alzheimer's diseaseболест на Алцхаймер
мед.autoimmune diseaseавтоимунно заболяване
мед.Behcet's diseaseболест на Бехчет
мед.black lung diseaseазбестоза, пневмокониоза
мед.black urine diseaseалкаптонурия
фтп.botrytis diseaseботрит
мед.Bowen's diseaseболест на Бауен
мед.Bright's diseaseнефрит
мед.Buerger's diseaseболест на Бюргер, облитериращ тромбангиит
политех.caisson diseaseкесонна болест
мед.cardiovascular diseaseсърдечно-съдова болест
мед.cardiovascular diseaseсърдечно-съдово заболяване
мед.celiac diseaseцелиакия
мед.celiac diseaseцьолиакия
мед.cerebrovascular diseaseмозъчносъдова болест
мед.cerebrovascular diseaseмозъчно-съдова болест
мед.chronic ischemic heart diseaseхронична исхемична болест на сърцето
мед.chronic obstructive pulmonary diseaseхронична обструктивна белодробна болест
биол.collagen diseaseколагеноза
биол.collagen-vascualr diseaseколагеноза
биол.connective-tissue diseaseколагеноза
мед.Crohn's diseaseболест на Крон, регионарен ентерит
diseaseболеcт (и прен.), заболяване, страдание, болестно състояние
мед.disease-producingболестотворен
мед.disease-resistantимунен
политех.dust diseaseпрофесионално прахово заболяване
мед.echinococcal diseaseехинококоза
физиол.excretion of urineдиуреза
мед.familial diseaseнаследствено заболяване
мед.fishskin diseaseихтиоза
мед.footh-and-mouth diseaseшап
мед.gastroesophageal reflux diseaseгастроезофагеална рефлуксна болест
мед.Graves diseaseБазедова болест
мед.Graves diseaseболест на Грейвс
вет.hard pad diseaseГана
вет.hardpad diseaseГана
мед.Heubner-Herter diseaseцелиакия
мед.Heubner-Herter diseaseцьолиакия
мед.Hodgkin's diseaseлимфогрануломатоза, болест на Ходжкин
мед.hookworm diseaseанкилостомиаза
мед.hydatid diseaseехинокок
мед.hydatid diseaseехинококоза
мед.hypertonic diseaseхипертонична болест на сърцето
политех.incapacitating diseaseзаболяване, предизвикващо загуба на трудоспособността
политех.industrial diseaseпрофесионално заболяване
мед.infection disease doctorинфекционистка
мед.infection disease doctorинфекционист
мед.ischemic heart diseaseисхемична болест на сърцето
мед.Kawasaki diseaseболест на Кавазаки
мед.kidney stone diseaseбъбречно-каменна болест
мед.Lyme diseaseЛаймска болест, борелиоза
mapleклен (Acer campestre)
бот.mapleявор (Acer pseudoplatanus)
мед.marble bones diseaseмраморна болест, остеопетроза
мед.midland diseaseботулизъм
мед.Minamata diseaseболест Минамата
мед.miner's diseaseанкилостомиаза
мед.motor neuron diseaseмоторно невронно заболяване
вет.Newcastle diseaseпсевдочума
политех.occupational diseaseпрофесионално заболяване
мед.oncological diseaseонкозаболяване
мед.Parkinson's diseaseболест на Паркинсон
физиол.passing urineуриниране
мед.Pfeiffer's diseaseинфекциозна мононуклеоза
политех.pulmonary dust diseaseпрахово заболяване на белите дробове
политех.radiation diseaseлъчева болест
мед.residual urineостатъчна урина
мед.rheumatic heart diseaseревматичен сърдечен порок
кард.Rougnon-Heberden diseaseстенокардия
мед.sickle cell diseaseсърповидно-клетъчна анемия
мед.single vessel diseaseедноклонова болест
syrupсироп, глюкоза, петмез
Takahara's diseaseакаталазия
мед.Tay-Sachs diseaseGM2 ганглиозидоза
мед.three-vessel coronary diseaseтриклонова болест, триклонова коронарна болест
мед.three-vessel diseaseтриклонова болест
политех.tin diseaseкалаена чума
мед.tunnel diseaseанкилостомиаза
мед.unilocular hydatid diseaseехинокок
мед.urineуринаторен
мед.urineурина
мед.urine bagуринатор
мед.urine cultureурокултура
физиол.urine outputдиуреза
мед.urine-collectingуринаторен
мед.urine-collecting bagуринатор
мед.woolsorters' diseaseантракс, синя пъпка, сибирска язва
фтп.yellows diseaseстолбур
мед.zoonoic diseaseзооноза
добави значение или превод тук