blank map

  • Обща политехника
  • контурна карта
  • Картография
  • бланковка
123 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
blankбланка, формуляр
blankнеримуван (за стих)
blankпразнина, празнота, празно пространство, пустота
blankнепечеливш билет
blankпълен, абсолютен
blankпропуск
blankсляп, зазидан (за врата, прозорец)
blankпразен, незастроен
blankтире/звездичка/многоточие вместо пропусната/подразбираща се дума в текст
blankобъркан, озадачен
blankзатъмнявам, скривам от погледа
blankпразен, халосен (за патрон)
сп.blankпобеждавам на нула
елн.blankдъно на електроннолъчева тръба
изч.blankпразна зона
маш.blankзаготовка
мин.blankбезруден
политех.blankщанцовам
хим.blankконтролен опит
blankбезизразен, безразличен, равнодушен, безучастен (за поглед и пр.)
blankпразен, бял, неизписан, непопълнен (за лист и пр.)
blankгубя се, заглъхвам, чезна (за звук) (обик. с out)
blankеднообразен, безинтересен. скучен
blankизрязан, но недооформен къс метал/дърво (за монета, ключ и пр.)
blankпразно място (на страница и пр.)
политех.blank ammunitionхалосни патрони
политех.blank arcadeдекоративна аркада
политех.blank archглух свод
политех.blank archглуха дъга
политех.blank assayпразна проба
политех.blank boltненаряван болт
воен.blank cartridgeхалосен патрон
политех.blank characterзнак за пропуск
тех.blank coverзаглушка
политех.blank curveреперна крива
политех.blank curveкрива на фона
политех.blank dookврата с неостъклено крило
политех.blank firingхалосна стрелба
тех.blank flangeзаглушка
политех.blank flangeглух фланец
политех.blank formформуляр
политех.blank formбланка
политех.blank gasoleneбензин без добавки
политех.blank gasolineбензин без добавки
политех.blank grooveнемодулирана бразда
политех.blank heatпробна плавка
политех.blank offзазиждам
политех.blank offизкърпвам, покривам, запушвам
политех.blank plugзапушалка, тапа
политех.blank plugпробка
политех.blank runизпитване на празен ход
политех.blank solutionразтвор на празната проба
изч.blank spaceпразен заряд
политех.blank stockконтролна смес
политех.blank testпразна проба
политех.blank testпразен опит, контролно изпитване
политех.blank wallстена без прозоречни отвори
политех.blank wallсляпа стена, калкан
политех.blank weaponхладно оръжие
политех.blank windowдекоративен прозорец
политех.blank wireгол проводник
мин.blank-casing bitдлето за разширяване на сондаж под обсадна колона
cadastral mapкадастрална карта
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.gear blankзаготовка за зъбно колело
политех.ground mapтопографска карта
политех.half-blankполуобработен детайл
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.ingot blankполуфабрикат от слитък
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.master blankзаготовка за шаблон
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.plate blankплоска заготовка
политех.relief mapрелефна карта
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
политех.wheel blankзаготовка за зъбно колело
добави значение или превод тук