erosion map

  • Обща политехника
  • карта на разпространение на ерозията
102 допълнителни резултата:
политех.accelerated erosionускорена ерозия
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.anthropogenic erosionантропогенна ерозия
политех.bank erosionерозия на бреговете
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.cavitation erosionкавитационна ерозия
политех.channel erosionерозия на речно корито
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.corrosion erosionкорозионна ерозия
политех.detailed mapподробна карта
политех.ditch erosionерозия на речно корито
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
erosionразяждане
геол.erosionерозионен
геол.erosionизветряване
мед.erosionохлузване
мед.erosionерозия
геол.erosion by waterразмив
политех.erosion controlборба с ерозията
политех.erosion controlмерки против ерозията
ел.erosion resistanceерозиоустойчивост
леяр.erosion scabнарастък, дължащ се на ерозия на форма
политех.final mapкартографски оригинал
политех.fluvial erosionдъждовна ерозия
политех.geological erosionгеологична ерозия
политех.glacial erosionледникова ерозия
политех.ground mapтопографска карта
политех.gully erosionерозия, причинена от оттичане
политех.head erosionнастъпваща се ерозия
политех.heat erosionерозия при нагряване
политех.high-temperature erosionерозия от въздействие на високи температури
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
геол.internal erosionсуфозия
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land erosionерозия на почвата
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.man-induced erosionантропогенна ерозия
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.mechanical erosionмеханична ерозия
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.overfall erosionерозия, причинена от действието на падаща вода
политех.rain erosionдъждовна ерозия
политех.raindrop erosionерозия, причинена от дъждовни капки
политех.relief mapрелефна карта
политех.retrogressive erosionрегресивна ерозия
политех.rill erosionерозия, причинена от ручеи
политех.rill erosionбраздова ерозия
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.sheet erosionерозия на повърхностния земен слой
политех.sheet erosionравномерно свличане на тънък пласт почва от наклонен скат
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.soil erosionерозия на почвата
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.surface erosionерозия на повърхността
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.treatment for erosionборба с ерозията
политех.unconformity by erosionерозионно несъгъласие
политех.undercutting erosionподмиване на бряг
политех.wall mapстенна карта
политех.water erosionерозия, причинена от вода
политех.water erosion controlборба с водната ерозия
политех.waterfall erosionерозия, причинена от действието на падаща вода
политех.weather mapметеорологична карта
политех.wind erosionветрова ерозия
политех.wind erosion controlборба с ерозията от действието на вятъра
добави значение или превод тук