map grid

  • Обща политехника
  • картографска мрежа
199 допълнителни резултата:
елн.accelerating gridускоряваща решетка
политех.accumulator gridрешетка на акумулаторна плоча
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.air gridвентилационна решетка
политех.aligned-grid valveелектронна лампа с подредени решетки
мед.Amsler gridтест на Амслер
мед.Amsler grid testтест на Амслер
политех.anode gridанодна решетка
политех.auxiliary gridвтора решетка
политех.barrier gridбариерна решетка
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.beam gridскара от греди
стр.beam gridгредоскара
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.blow-off gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.buncher gridрешетка на вариатор
cadastral mapкадастрална карта
политех.cage gridклетъчна решетка
политех.catcher gridрешетка на уловител
политех.cathode gridкатодна решетка
политех.cavity gridрешетка на резонатор
политех.collector gridколекторна решетка
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.control gridуправляваща решетка
политех.control-grid batteryбатерия за решетъчна поляризация
рад.control-grid resistanceсъпротивление на решетъчна верига
политех.coordinate gridкоординатна мрежа
политех.core gridарматура на леярско сърце
политех.damping gridуспокоителна намотка
политех.dc neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.deffusing gridрешетка на изхода на охлаждащия въздух
политех.deionizing gridдейонизираща решетка
политех.detailed mapподробна карта
изч.digit gridразрядна решетка
рад.direct grid currentпостоянна съставка на решетъчен ток
политех.direct-current neutral gridмрежа от нулеви проводници в система за постоянен ток
политех.double-grid valveдвурешетъчна електронна лампа
политех.double-grid valveтетрод
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.drawing gridчертожна мрежа
рад.earthed gridзащитна решетка
политех.earthed gridзаземена решетка
мет.eccentric knock-out gridексцентрикова избивна решетка
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.fine-mesh gridрешетка с фина структура
политех.flat-grid strain gaugeтензометър с плоска зигзагообразна намотка
политех.floating gridплаваща решетка
политех.free gridрешетка, която не е свързана с катода
политех.grade gridградусна мрежа
мет.gridрешетка
опт.gridрастер
политех.gridмрежа
стр.gridскара
стр.gridростверк
политех.grid antennaмрежеста антена
рад.grid batteryрешетъчна батерия
геод.grid bearingдирекционен лагер
рад.grid biasрешетъчно преднапрежение
политех.grid biasрешетъчна поляривация, решетъчна батерия
рад.grid blockingрешетъчно запушване
политех.grid capрешетъчна качулка
политех.grid capрешетъчен извод
политех.grid capacitanceрешетъчен капацитет
рад.grid capacitorрешетъчен кондензатор
политех.grid circuitрешетъчна верига
политех.grid clipпружинен контакт за свързване към решетъчен извод
политех.grid conductanceпроводимост на решетка
политех.grid conductorрешетъчен цилиндър
елн.grid connectionрешетъчен извод
елн.grid connexionрешетъчен извод
политех.grid controlрешетъчно управление
политех.grid correctionрешетъчна корекция
рад.grid currentрешетъчен ток
политех.grid cut-off voltageзапушващ потенциал на решетка
политех.grid detectionрешетъчно детектиране
политех.grid detectorрешетъчен детектор
политех.grid electrodeрешетъчен електрод
политех.grid humфон от променлив ток в решетъчна верига
политех.grid keyingрешетъчна манипулация
рад.grid leakрешетъчна утечка
политех.grid lengthразстояние по координатна мрежа
рад.grid limitingрешетъчно ограничение
политех.grid lineлиния на координатна мрежа
политех.grid methodметод за извършване на топографски измервания чрез мрежа
политех.grid modulationрешетъчна модулация
политех.grid originначало на координатна система
ел.grid pinрешетъчен извод
политех.grid rectificationрешетъчно детектиране
политех.grid resistanceрешетъчно съпротивление
политех.grid sheetфолио с мрежеста армировка
политех.grid squareквадрат на координатна мрежа
елн.grid stopperрешетъчно съпротивление за потискане на паразитни трептения
политех.grid structureрешетъчна структура
политех.grid surveyтопографски снимки с помщта на мрежа
рад.grid swingнапрежение на решетката
стр.grid systemрешетъчна система
политех.grid towerкула с хордов пълнеж
елн.grid transparencyрешетъчна проницаемост
рад.grid voltageнапрежение на решетката
елн.grid windingрешетъчна бобина
политех.grid zoneкоординатна зона
рад.grid-blocking capacitorрешетъчен кондензатор
политех.grid-cathode capacitanceкапацитет решетка-анод
политех.grid-controlled rectifierизправител с решетъчно управление
политех.grid-controlled tubeелектронна лампа с управляваща решетка
политех.grid-current characteristicрешетъчна характеристика
рад.grid-drip meterгрид-гриб
политех.grid-drip meterабсорбционен вълномер
политех.grid-filament capacitanceкапацитет решетка-отоплител
политех.grid-leak biasпреднапрежение от решетъчни токове
политех.grid-leak rectificationрешетъчно детектиране
политех.grid-likeрешетъчен
политех.grid-like structureрешетъчна структура
политех.grid-winding machineмашина за навиване на решетки
политех.ground mapтопографска карта
рад.grounded gridзащитна решетка
политех.grounded-grid amplifierусилвателно стъпало с обща решетка
политех.grounded-grid triodeтриод със заземена решетка
политех.guard gridзащитна решетка
политех.helical gridспирална решетка
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.indicator gridрешетка на електронносветлинен индикатор
политех.inner gridуправляваща решетка
политех.input-resonator gridрешетка на входния резонатор
политех.intensity gridмодулна решетка
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
мет.knock-out gridизбивна решетка
леяр.knock-out gridскара за избиване на отливки
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.modulation gridуправляваща решетка
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.movable gridподвижна решетка
политех.multi-grid tubeмногорешетъчна електронна лампа
политех.multiple-grid valveмногорешетъчна електронна лампа
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outer gridвъншна решетка
политех.outline mapконтурна нарта
политех.plate-grid capacitanceкапацитет анод-решетка
политех.positive-grid oscillatorгенератор на баркхаузен-курц
политех.protective gridпредпазна решетка
политех.reference gridкоординатна мрежа
политех.relief mapрелефна карта
политех.resonator gridрешетка на обемен резонатор
рад.reverse-grid currentобратен решетъчен ток
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.screen gridекранираща решетка
рад.screen-grid currentток на екранна решетка
политех.screen-grid tubeелектронна лампа с екранна решетка
политех.screen-grid voltageекранно напрежение
политех.screen-grid voltageнапрежение на екранна решетка
политех.screening gridекранираща решетка
политех.secondary neutral gridмрежа от нулеви проводници
политех.shield gridзащитна решетка
политех.shielded gridекранирана решетка
политех.signal gridуправляваща решетка
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.space-charge gridпространствено защитена решетка
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.suppressor gridтрета решетка
геод.survey gridопорна мрежа
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.topographic mapтопографска карта
политех.triple-grid amplifierусилвателен пентод
рад.tuned gridнастроена решетка
политех.tuned-grid oscillatorгенератор с настроен трептящ кръг в решетъчната верига
политех.variable-pitch gridрешетка с променлива стъпка
добави значение или превод тук