mapping out

  • набелязване
200 допълнителни резултата:
политех.aerial mappingаероснимка
политех.automatic cut-outавтоматичен прекъсвач
политех.axe out of lineнесъвпадащи оси
политех.back-outобратен ход
жп.backing-outдвижение на заден ход
политех.backing-outотправяне на влак в депото
политех.backing-out punchинструмент за избиване
bag outпреставам или се отказвам от някаква дейност
политех.bail outавио
политех.bail outскачам с парашут
политех.bail-out hatchлюк за напускане на самолет с парашут
политех.bake-outизсушаване
bark outизлайвам
политех.battering outзамесване
мин.bell-outфуниеобразно устие на изработка
ел.black-outобезточване
ел.black-outобезточвам
политех.black-out lampсветлинномаскировъчна лампа
тлв.black-out levelниво на гасящите сигнали
тлв.black-out pulseгасящ импулс
тлв.black-out signalгасящ сигнал
политех.black-out voltageзапиращо напрежение
мин.blasted-outизхвърлен от взрив
политех.blasted-outпрокаран с взривни работи
политех.blocked out oreподготвена руда
политех.blocked out oreизвадена руда
мин.blocked-outнарязан на блокве
политех.blocked-outотработен
blow outгася
геол.blow outфонтанирам
политех.blow-out valveпродухвателен клапан
мин.blowing-outпиксирал заряд
политех.blowing-outпроветряване на забой със сгъстен въздух
политех.boom-outмаксимален обсег на действие на стрела на кран
политех.bring outправя ясно видим
ел.brought-outизведени проводници
политех.bucking-outкомпенсиращ
геол.buried out-cropзатрупано разкритие
политех.burn-outпълно изгаряне
политех.burning-outизгаряне
политех.burning-outгорене, топене
геол.burst outфонтанирам
calling outизвикване
политех.cam outизключвам с помощта на гърбичен механизъм
политех.cancel outанулирам, изтривам
политех.cancel outунищожавам
carrying outпровеждане
check outосвобождаване на стая в хотел
check-outкраен срок за освобождаване на стая в хотел и пр.
политех.chisel outизсичам със секач
кино.circle-outпостепенно отваряне на бленда
мин.cleaning-outпродухване
политех.close-out fractionтясна фракция
политех.come out of actionизлизам от строя
секс.coming outкаминг аут
секс.coming outкаминг аут
мат.conformal mappingконформно изображение
леяр.core knock-outизбиване на сърце
политех.core knock-out machineмашина за избиване на леярски сърца
маш.coring-outвътрешен пръстеновиден канал
политех.coring-outразстъргване (разширяване) на вътрешна цилиндрична повърхнина
counting-out rhymeброенка
counting-out rhymeброилка
геол.crop-outизлаз на земната повърхност
геол.cropping outизклиняване
crossing outзачеркване
ел.cut-outизключвател
ел.cut-outстопяем предпазител
политех.cut-outпрорез, прекъсвач, очертание, профил, контур
политех.cut-outизрязвам
политех.cut-outизсичам
политех.cut-outизрез
политех.cut-out boardелектротабло със стопяеми предпазители
политех.cut-out cockпрекъсващ кран
политех.cut-out couplingотделящ съединител
политех.cut-out frameскоба
тлф.cut-out relayразделително реле
политех.cut-out springизключваща пружина
мин.cut-out stopeзабой на нарезния слой
политех.cut-out stopeкраен забой
мин.cut-out-switch deviceловител на вагонетки
политех.cuttind-out pressпреса за обрязване
текст.cutting outразкрой
текст.cutting outразкрояване
текст.cutting outразкройка
политех.cutting-outизключване, разединяване
политех.cutting-outизрязване
dashing outзачеркване
политех.day-in day-out dependabilityсигурност при непрекъсната работа
политех.dim-outзатъмняване
политех.dim-outсветломаскировка
политех.dolly outотдалечавам операторската количка
ел.drag-outизваждане на катоди от вана
политех.drag-outизвличане на течност с обработвания предмет
политех.drain outизтичам
политех.draw outиздърпвам, изскубвам
политех.draw outизтеглям
политех.drawn-out ironвалцована профилна стомана
политех.drift out of tolerance boundsизлизам извън границите на допусково поле
drill outразпробивам
политех.drive outизбивам
политех.drive outизчуквам, отбивам
изч.drop outпропадане на сигнал
политех.drop outизлизам от синхронност
политех.dying-outзаглъхване
политех.dying-outзатихване
мет.eccentric knock-out gridексцентрикова избивна решетка
политех.electrolytic potential mappingелектролитно изследване на разпределението на потенциала
мат.equiareal mappingизображение, съхраняващо лицата
тлв.fade-outплавно затъмняване
политех.fade-outпостепенно затихване
fall outизвършвам се
fall outизвършвам се
политех.fall outутайка
политех.fall outизпадане, съпътствуващ резултат
политех.fall outизлизам от строя
политех.falling out of stepизлизане от синхрон
политех.fan-outразделям
политех.fans-outразделям
политех.farm-outпредаване на друг отрасъл
finding outузнаване
finish drawing outдоизтеглям
finishing drawing outдоизтегляне
политех.first-in frrst-out memoryпамет от тип пръв влязъл-пръв излязъл
политех.flash-outвнезапно запалване
политех.flow outизтичам
политех.flush-out valveизравнителен вентил
политех.force outизбивам
политех.force outизпомпвам
политех.forge outпретеглям
политех.forge outизтеглям
геол.fray outизклинявам
политех.freeze-outотделям твърда фаза чрез понижаване на температурата
политех.freezes-outотделям твърда фаза чрез понижаване на температурата
ел.fusible cut-outстопяем предпазител със стопяема вложка
политех.geological mappingгеоложко картиране
get out of orderаварирам
get out of orderдефектирам
политех.ground-mapping radarкартографичен радиолокационен станция
half-worn outполуизносен
политех.hammer outобработвам с чук
политех.hammer outразплесквам с чук, изковавам
политех.heave outхвърлям въжета
политех.hog-outдетайл, изработен чрез механична обработка от масивна заготовка
мат.identity mappingтъждествено изображение
in a drawn-out styleпротяжно
политех.in-and-out boltсъединителен болт
политех.jet outизхвърлям със струя
политех.jolting knock-outизбиване чрез тръскане
политех.jump outизлизам от зацепване
политех.kick outизтласквам
сп.knock outнокаут
сп.knock outнокаутирам
мет.knock outизбиване на отливки
леяр.knock-outизбутвач
политех.knock-outизбивам
политех.knock-outизхвъргач
политех.knock-out attachmentизбутвач
политех.knock-out dieщампа с избутвач
мет.knock-out gridизбивна решетка
леяр.knock-out gridскара за избиване на отливки
мет.knock-out machineизбивна машина
политех.knock-out machineмашина за избиване
политех.knock-out padизбутбач
политех.knock-out padизхвъргач
политех.knock-out pinизбутвач
политех.knock-out pinизхвъргач
политех.knock-out rodизбутвач, лост на изключвателен механизъм, избивач
политех.knock-out rodизхвъргач
политех.knocking-outизбиване от траектория
политех.knocking-outотместване при стълкновение, избиване
политех.last-in first-out memoryпамет от тип последен влязъл-пръв излязъл
lay outнареждам
lay-outкомпановъчен
laying outразполагане
политех.laying-out benchтрасажна маса
политех.laying-out machineмашина за разчертаване
политех.laying-out tableмаса за размерване или разчертаване
ел.lead-outизходящ проводник
политех.lead-out grooveизвеждаща бразда
ел.leading-outизходящ проводник
ел.leading-outизводен
политех.let-outизпускане
политех.levelling outизглаждане
политех.lift-out attachmentизбутвач
политех.lifting-out deviceизбутвач
мин.linear mappingлинейно изображение
политех.lock-out pulseсинхронизиращ импулс
политех.lock-out relayизключващо реле
long-drawn-outпротяжен
политех.look-out stationнаблюдателен пост
политех.magnetic blow-out fuseстопяем предпазител с магнитно издухване на дъгата
make outразбирам
mapped outразчетен
mappingкартен
мат.mappingпреобразуване
мат.mappingизображение
политех.mappingкартографиране
мед.mappingмепинг
карт.mappingкартировка
добави значение или превод тук