relief map

  • Обща политехника
  • релефна карта
100 допълнителни резултата:
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.air-relief cockобезвъздушителен кран
политех.base mapосновна карта
политех.base mapкартографски източник
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
cadastral mapкадастрална карта
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.cylinder-relief cockдекомпресор
политех.detailed mapподробна карта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.ecological mapекологична карта
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.final mapкартографски оригинал
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.in reliefрелефно
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.low-reliefбарелеф
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
mapкартен
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
Medical Relief in Emergency and DisastersМедицинско осигуряване при бедствените ситуации
политех.memory mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.oil-pressure relief valveпредпазен клапан срещу повишаване на налягането на масло
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.pressure-relief valveпредпазен вентил
reliefсменяне, смяна (на пост)
reliefвдигане на обсада
reliefрелеф, релефност, отчетливост, яснота
reliefоблекчение, успокоение (from)
reliefразнообразие, приятна промяна
геогр.reliefрелеф
воен.reliefподкрепление
reliefпомощен, за подпомагане, допълнителен, извънреден (за автобус и пр.), релефен
reliefпомощ, подпомагане (на бедни, хора в опасност и пр.)
reliefосвобождаване (от плащане на глоба и пр.)
мех.reliefразтоварване
политех.relief annealingотгряване за отстраняване на остатъчни напрежения
политех.relief camгърбица за декомпресор
политех.relief cockмалък кран
политех.relief drawingнанасяне на релефа
политех.relief effectстереоскопичен ефект
политех.relief grindingзатиловане чрез шлифоване
политех.relief measurementразтоварващо устройство
политех.relief millingзатиловане чрез фрезоване
полигр.relief plateформа за висок печат
политех.relief polishingрелефно полиране
политех.relief printingвисок печат
политех.relief sewerрезервен колектор
политех.relief valveпредпазен вентил
политех.relief workчеканене, изработенка чрез релефоване
политех.relief-grinding machineзатиловъчна шлифовъчна машина
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.side working relief angleзаден ъгъл
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.spew reliefхлабина между поансон и матрица
политех.spring-relief valveпружинен предпазен вентил
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.stress-relief annealingотгряване за отстраняване на остатъчни напрежения
политех.stress-relief temperatureтемпература на снемане на остатъчни напрежения
политех.stress-relief temperingотвръщане за отстраняване на остатъчни напрежения
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.tabel reliefизтегляне на масата
политех.tip reliefзакръгление на глава
политех.tool reliefповдигане на режещия инструмент
политех.topographic mapтопографска карта
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
with reliefоблекчено
политех.working reliefдействителен заден ъгъл
добави значение или превод тук