memory map

  • Обща политехника
  • карта на съдържанието и разпределението на памет
141 допълнителни резултата:
политех.acoustic memoryакустична памет
политех.addressed memoryпамет с фиксирано означение на клетките
политех.aerophotogrammetric mapкарта, съставена по въздушна снимка
политех.analogue memoryаналогова памет
политех.associative memoryасоциативна памет
политех.automaton memoryпамет на автомат
политех.auxiliary memoryспомагателна памет
политех.base mapкартографски източник
политех.base mapосновна карта
политех.beam addressable memoryпамет с адресируем лъч
политех.blank mapконтурна карта
карт.blank mapбланковка
политех.bubble memoryпамет с магнитни мехури
политех.bulk memoryпамет с много голям обем
политех.cache memoryсвръхбързо действаща буферна памет
cadastral mapкадастрална карта
политех.catalogue memoryкаталожна памет
политех.circulating memoryдинамична памет
политех.computer memoryпамет на изчислителна машина
политех.contour mapхипсометрична карта
политех.contoured mapхипсометрична карта
политех.control memoryуправляваща ламет
политех.delay-line memoryпамет със закъснителна линия
политех.detailed mapподробна карта
политех.digit-organized memoryцифрово организирана памет
изч.direct memory accessдиректен достъп до паметта
политех.drainage mapхидрографска карта
политех.drum memoryпамет с барабан
политех.ecological mapекологична карта
политех.elastic memoryеластична памет
политех.electrostatic memoryелектростатична памет
политех.engineering mapкарта за инженерно планиране
политех.erasable memoryпамет с изтриване
политех.erosion mapкарта на разпространение на ерозията
политех.extended memoryдопълнителна памет
политех.ferrite memoryферитна памет
политех.ferrite-core memoryферитна памет
политех.film memoryпамет с феромагнитни слоеве
политех.final mapкартографски оригинал
политех.first-in frrst-out memoryпамет от тип пръв влязъл-пръв излязъл
хард.flash memoryфлашпамет
политех.frequency memoryчестотна памет
политех.ground mapтопографска карта
политех.highway mapкарта на автомобилните пътища
политех.hydrological mapхидроложка карта
политех.internal memoryвътрешна памет
мат.karnaugh mapтаблица на карноу
политех.land mapтопографска карта
политех.large-scale mapедромащабна карта
политех.last-in first-out memoryпамет от тип последен влязъл-пръв излязъл
мат.lovering mapизображение, понижаващо размерността
политех.magnetic memoryмагнитна памет
политех.magnetic-disk memoryпамет с магнитни дискове
политех.magnetic-drum memoryпамет с магнитен барабан
политех.magnetic-tape memoryпамет с магнитна лента
политех.main memoryосновна памет
mapкартен
mapправя карта, нанасям на карта
mapкартограма
mapto MAP out планирам, организирам, съставям план на, начертавам, разпределям (времето си)
политех.mapкартографирам
mapкарта (географска и пр.), план (на град)
карт.mapкартирам
геол.map crackingплан за разположението на пукнатините в скали
политех.map delineationизчертаване на карта
политех.map developmentизчертаване на карта
политех.map draughtingсъставяне на карта
политех.map graticuleкартографска мрежа
политех.map gridкартографска мрежа
политех.map marginрамка на карта
политех.map paperкартографска хартия
политех.map projectionкартографска проекция
политех.map scaleмащаб на карта
политех.map-makerкартограф
map-makingкартографиране
политех.matrix memoryматрична памет
политех.measured surface mapмодел на повърхност, получен чрез координатни измервания
memoryпамет
memoryпаметов
memoryспомен
memoryпо памет
елн.memoryмемори
изч.memory allocationразпределение на памет
изч.memory blockблок на памет
изч.memory capacityобем на памет
изч.memory cellклетка на памет
политех.memory clearingизчистване на памет
политех.memory effectвъзвръщане към първоначалното състояние
изч.memory erasingизтриване на паметта
изч.memory moduleмодул на памет
изч.memory protect bitбит за защита на паметта
политех.memory protectionзащита на памет
политех.memory registerрегистър на памет
елн.memory resistorмемристор
политех.memory tubeзапомняща електронна лампа
политех.memory unitзапомнящо устройство
изч.memory-plane noiseшум на запомнящата матрица
изч.memory-protect keyключ за защита на паметта
политех.memory-type controlуправляващо устройство с памет
политех.mercury memoryживачна памет
политех.meteorological mapметеорологична карта
политех.monolithic memoryмонолитна памет
политех.motoring mapкарта на автомобилните пътища
политех.multiple-coincidence memoryферитна памет, в която адресът се избира чрез съвпадение във времето на два тока
политех.multiple-module memoryмногоблокова памет
политех.multiport memoryмногодостъпова памет
политех.non-erasable memoryпамет без изтриване
политех.non-volatile memoryенергонезависима памет
политех.off-line memoryавтономна памет
политех.orographic mapхипсометрична карта
политех.orographical mapхипсометрична карта
политех.outline mapконтурна нарта
политех.plate memoryпамет с многоотворни феритни плочи
политех.primary memoryосновна памет
политех.programme memoryпрограмна памет
политех.read-only memoryпамет само за четене
политех.relief mapрелефна карта
политех.resistor read-only memoryрезисторна памет само за четене
политех.route mapмаршрутна карта
карт.schematic mapкартосхема
политех.scratch-pad memoryсвръхоперативна регистрова памет
политех.secondary memoryвторична памет
изч.segment memory organizationсегментна организация на памет
политех.semipermanent memoryполупостоянна памет
политех.shared memoryсподелена памет
карт.skeleton mapкартосхема
политех.sketch mapсхематична карта
политех.stack memoryстекова памет
политех.static memoryстатична памет
изч.step memory tapeстъпкова памет с магнитна лента
изч.storage mapкарта на съдържанието и разпределението на памет
политех.symbol-organized memoryпамет със символна организация
политех.synoptic mapсиноптична карта
политех.tag memoryпамет с избор по признак
политех.topographic mapтопографска карта
политех.volatile memoryенергозависима памет
политех.wall mapстенна карта
политех.weather mapметеорологична карта
политех.word organized memoryпамет с организации по думи
политех.working memoryработна памет
политех.woven-wire memoryпамет с оплетени проводници
добави значение или превод тук