double-acting power unit

  • Обща политехника
  • изпълнителен механизъм с двойно действие
200 допълнителни резултата:
политех.absolute unitабсолютна единица
политех.absorb powerотнемам мощност
политех.absorption powerабсорбционна способност
политех.absorptive powerабсорбционна способност
ядр.accelerating unitускоряващ блок
политех.accelerating unitускоряваща клетка
политех.acoustic absorption unitсебин
политех.acoustic powerакустична мощност
политех.acoustic power factorакустичен коефициент на мощност
actingсценичен (за пиеса)
actingизпълняващ длъжността, временно заместващ
политех.actingдействуващ
политех.actingнамиращ се в действие
театр.actingактьорстване
политех.acting surfaceработна повърхност
политех.active powerактивна мощност
политех.active-power relayреле за активна мощност
ядр.activity unitединица за активност
политех.actual powerфактическа мощност
изч.adaptive unitадаптивно устройство
политех.adhesive powerадхезионна сила
политех.adjusting unitустройство за настройка
политех.air-conditioning unitклиматичен агрегат
all-unitобщоблочен
метр.angstrom unitангстрьом
политех.antenna powerмощност в антена
политех.apparent powerпривидна мощност
политех.applied powerприложена мощност
политех.arbitrary unitпроизволна единица
изч.arithmetic unitаритметично устройство
изч.arithmetical unitаритметично устройство
ав.ascentional powerмощност за набиране на височина
политех.assembly unitмонтажен блок
ав.assisted take-off unitстартов ускорител
политех.astronomical unitастрономична единица за разстояние
политех.atomic powerядрен
политех.atomic powerатомен
политех.atomic powerатомна енергия
политех.atomic power plantатомна електроцентрала
политех.atomic power stationатомна електроцентрала
политех.atomic unitатомна единица
политех.atomic-power engineeringатомна енергетика
политех.attractive powerсила на притегляне
политех.audio-power amplifierмощен нискочестотен усилвател
политех.automatic power traverseсамоход
политех.automatic power traverseавтоматично подаване
политех.auxiliary power unitспомагателна силова уредба
политех.available powerразполагаема мощност
тех.average powerсредна мощност
политех.back-acting shovelбагер с обратна лопата
политех.backward-acting regulatorрегулатор на противодействие
balancing unitсиметрирам
политех.band power levelниво на звуковата мощност в честотна лента
политех.base unitблоков монтажен възел
политех.battery power supplyакумулаторно захранване
политех.bearing powerтовароподемност
политех.bearing powerподемна сила
политех.belt powerремъчна предавка
изч.binary unitединица в двоична система
политех.binary unitбит
политех.binding powerсвързваща способност
ен.biomass power industryбиоенергетика
ядр.blanket unitклетка от зоната за възпроизводство
политех.boiler unitкотлен агрегат
ен.boiler unitкотлоагрегат
политех.brake powerмощност на спирачна система
политех.brake powerефективна мощност
политех.british thermal unitбританска единица за топлина
политех.building unitстроителен елемент
нефт.bulk-cement transport unitциментовоз
политех.buying powerпокупателна способност
политех.calorific powerтоплинна мощност
политех.candle powerсила на светлината в свещи
изч.card unitперфокартно устройство
рад.carrier powerизходна мощност на носещата честота
политех.carrying powerдопустимо натоварване
политех.carrying powerтовароподемност
политех.cast unitмонолитно лят детайл
политех.catalyst unitкаталитичен реактор
политех.catalyst unitконтактен апарат
политех.cementating powerсвързваща способност
изч.central processing unitцентрален процесор
политех.centralized control unitцентрализирано управляващо устройство
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
политех.chain-reactor unitядрен реактор
изч.channel control unitуправляващо устройство на канал
политех.chemical powerхимическа енергия
хим.chlorination unitхлоратор
политех.chucking powerзатягаща сила
политех.clamping unitзатягащо устройство
политех.co-acting forceсила, ускоряваща движение
политех.co-acting forceедновременно действуваща сила
политех.code unitкодов елемент
изч.coefficient unitблок за задаване на коефициентите
политех.coil powerмощност на бобина
биол.colony-forming unitобразуващи колонии единици
политех.colouring powerоцветяваща способност
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
ен.common power plantобщостанционен
common unitобщоблочен
политех.complex unitкомплексно число с модул единица
политех.compression refrigeration unitкомпресорна хладилна машина
политех.compressor-turbine unitтурбокомпресорен агрегат
политех.compressor-turbine unitгазотурбинен агрегат
политех.concrete masonry unitбетонен блок
политех.condensing unitкондензационна уредба
политех.condensing unitкондензатор
политех.conducting powerпроводимост
политех.conductor with double insulationпроводник с двойна изолация
политех.constant-power generatorгенератор с постоянна мощност
политех.constant-speed unitтахостат
политех.consumed powerконсумирана мощност
политех.control unitустройство за управление
политех.control unitрегулиращо устройство
политех.conventional power plantелектроцентрала с обикновено гориво
политех.cooling powerохлаждаща способност
политех.cooling unitохладителен агрегат
политех.cost unitединица себестойност
политех.covering powerпокривна способност
политех.cross-compound turbine unitдвувалов турбоагрегат
физ.Curie unitкюри
политех.cutting powerтрайност на режещ инструмент
политех.cutting powerсила на рязане
политех.damping powerамортизираща способност
изч.data handling unitустройство за подготовка на данни
ядр.decontamination unitапарат за очистване
мат.defective unitдефектен елемент
политех.delivered powerдоставена мощност
политех.derived unitпроизводна единица
политех.design powerизчислителна мощност
политех.developed powerотдадена мощност
политех.dielectric power-factorкоефициент на диелектричните загуби
политех.dielectric power-factorкоефициент на диелектрични загуби
политех.differential gear unitдиференциален механизъм
политех.direct-actingнепосредствено действащ
политех.direct-acting driveзадвижване без редуктор
политех.direct-acting loadнепосредствено натоварване
политех.direct-acting recording instrumentрегистриращ уред с непосредствен запис
политех.display unitвизуално индикаторно устройство
политех.dissipation powerмощност на разсейване
политех.dissolving powerразтваряща способност
политех.distortion powerмощност на изкривяването
изч.division unitблок за делене
doubleхитрина, трик
doubleдубликат, копие
doubleдвойно количество
doubleдубльор
doubleгънка, дипла
doubleдвойно
doubleсдвоявам
doubleизпълнявам двойна служба, служа и като (for)
doubleстая с две легла
doubleтенис игра на двойки
doubleконтриране, контра, форсиране (при игра на карти)
doubleсвивам, стискам (юмрук), притискам
doubleбърз ход, бегом
doubleпо двама
doubleсдвоен
doubleдвусмислен, двояк
doubleудвоявам (се), умножавам (се)
doubleконтрирам, форсирам (при игра на карти)
doubleправя завой (за река)
doubleдвоен, удвоен, сгънат на две
doubleрязък завой
doubleнеискрено, лицемерно
doubleсгъвам на две, превивам
doubleдвойно залагане (при конни състезания)
doubleдвуличен, лицемерен, лъжлив, подъл
doubleобръщам cе внезапно в друга посока (с back)
doubleдвижа се бързо/бегом
ист.doubleконтра (за инструмент)
ист.doubleповтарям мелодия една октава по-високо/по-ниско
сп.doubleдве порeдни грешки при сервиране, две последователни победи/поражения
сп.doubleдвоен брой точки
бот.doubleкичест, гъст
опт.double achromatic lensахромат
double agentшпионин, който служи на две страни
политех.double amplitudeудвоена амплитуда
политех.double balanced relayдвойноуравновесено реле
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double bendдвойно огъване
политех.double bendп-образна съединителна част
политех.double bendп-образен
политех.double beta-ray decayдвойно бета-разпадане
политех.double bevelдвустранно скосяване
под.-тр.double blockдвуролков блок
политех.double bondдвойна връзка
политех.double bottomдвойно дъно
мин.double bracketдвойна скоба
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double callipersкомбиниран островръх пергел
политех.double callipersшублер-вътромер
църк.double candlestickдикирий
църк.double candlestickдвусвещник
църк.double candlestickдикир
политех.double clothдвоен плат
политех.double clothдвойна тъкан
политех.double commutator motorдвуколекторен електродвигател за постоянен ток
политех.double compoundдвойно съединение
политех.double compoundдвойна сол
добави значение или превод тук