cross-beam turret head

  • Обща политехника
  • вертикален супорт с револверна глава
200 допълнителни резултата:
политех.activation cross-sectionсечение на активация
политех.adjusting headглава за регулиране
мин.air headвентилационна галерия
политех.air-floating headплаваща глава
стр.angle beamдиагонален прът
политех.angle of beamъгъл на дивергенция на сноп
ег.ansate crossанх
политех.antenna cross-talkкръстосана индукция от една антена в друга
политех.antenna headглава на антена
политех.aperture of beamсечение на сноп
политех.arc-welding headзаваръчна глава за автоматично електродъгово заваряване
мин.arcwall headподкопна машина за дъгови забои
рад.area of beamплощ на лъч
политех.area of pile headповърхност на главата на пилот
политех.arrow headразмерна стрелка
мин.articulated roof beamшарнирна капа
политех.atomic beamатомен сноп
политех.atomic-beam sourceизточник на атомен сноп
политех.available headполезен напор
политех.available headсобствен работен напор
авто.axle beamпреден мост
политех.azimuth beamпосока на азимута
мин.back headвадна част
политех.back headзадна стена
политех.back headзадно дъно
политех.balance beamкобилица
политех.balance beamуравновесяваща греда
bald patch on the headлисина
bald spot on the headлисина
политех.ball headсферична глава
политех.ball-head governingцентробежен регулатор със сферични тежести
политех.band headкъсовълнова граница на спектрална ивица
мин.bank headгорна площадка на бремсберг
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
арх.beak-headорнамент във вид на глава с клюн
политех.beak-head ornamentорнамент, имитиращ птича глава
beamпроцеп, ок, теглич
beamдирек
beamгрейнал поглед, радостна усмивка
beamтекст, кросно
beamрамо на везни
beamлъч, сноп лъчи
beamгреда
beamусмихвам се радостно/щастливо, сияя от щастие
beamносеща греда, трегер
физ.beamнасочени електромагнитни вълни
мор.beamбимс
мор.beamнапречна корабна греда. бимс, най-голямата ширина на кораб
текст.beamкросно
ав.beamлонжерон
тех.beamпредавателен лост/щанга
кораб.beamбийм
мин.beamкапа
политех.beamударна сонда
политех.beamпрът на котва
политех.beamнавивам кросно
политех.beamпренавивам основа
beamгрея, сияя, излъчвам светлина (и прен.)
риб.beamбим
стр.beamбалка
стр.beamгредов
политех.beam addressable memoryпамет с адресируем лъч
политех.beam alignmentцентриране на лъч
политех.beam alinementцентриране на лъч
политех.beam angleъгъл на разтваряне
политех.beam antennaлъчева антена
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam apertureапертура на лъч
политех.beam automaticallyцентроване на сноп
политех.beam benderустройство за отклонение на лъч
политех.beam blankerустройство за гасенене на лъч
политех.beam bridgeгредов мост
политех.beam callipersшублер
аерон.beam captureнасочване по лъч
политех.beam cathodeлъчев катод
политех.beam controlуправление с лъч
политех.beam currentток в сноп
политех.beam deflectionотклонение на лъч
политех.beam dividersтрасажен шублер
политех.beam drillрадиално-пробивна машина
ак.beam effectфокусиране на къси вълни
рад.beam emissionнасочено предаване
политех.beam finderустройство за бързо намиране на лъча при осцилоскопите
политех.beam focusingфокусиране на лъч
политех.beam formкофраж за греда
политех.beam gridскара от греди
стр.beam gridгредоскара
стр.beam grillageскара от греди
стр.beam grillageгредоскара
политех.beam impedanceимпеданс на електронен лъч
политех.beam interferometerлъчев интерферометър
политех.beam patternхарактеристика на нароченост
политех.beam patternпространствена характеристика
елн.beam pentodeлъчев пентод
ветр.beam reachхалфвинд
политех.beam receptionнасочено приемане
политех.beam riderракета, управлявана чрез радиолъч
политех.beam separatorдистанционен елемент между греди
политех.beam spanразстояние между опорите на греда
политех.beam splitterделител на лъч
рлк.beam splitting accuracyточност на разцепване на лъч
политех.beam therapyлъчева терапия
мед.beam therapyлъчелечение
ядр.beam trapфарадеев цилиндър
риб.beam trawlбим трал
политех.beam trussing rodшпренгел в шпренгелна греда
политех.beam tubeелектроннолъчева лампа
политех.beam valveелектроннолъчева лампа
политех.beam voltageускоряващо напрежение
текст.beam warpingпартидно сноване
политех.beam weaponлъчево оръжие
политех.beam widthсечение на електронен сноп
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-and-slab structureплочо-гредова конструкция
политех.beam-bending magnetотклоняващ магнит
политех.beam-deflection tubeелектроннолъчеба лампа с отклонение на лъча
политех.beam-plasma amplifierплазменолъчев усилвател
политех.beam-positioning magnetмагнит за коригиране на положението на сноп
политех.beam-rider guidanceнасочване по радио лъч
политех.beam-rider radarрадиолокационен станция за водене по лъч
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
текст.beam-sizingскробване на основа
политех.beam-switching deviceустройство за превключване на диаграмата на насоченост на антена
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.bearing beamлъч за насочване
рлк.beavertail beamножова антенна диаграма
политех.beavertail beamножов лъч
политех.bevel rivet headнитова глава във вид на пресечен конус
политех.bevel-head rivetнит с конусна глава
политех.blanked beamневидим лъч
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
пласт.blow headглава за формоване чрез раздуване
политех.boiler headдъно на котел
маш.boring headразстъргваща глава
политех.box beamгреда с кухо напречно сечение
политех.bracing beamукрепваща греда
политех.brake beamспирачен лост
политех.brake headспирачна обувка
политех.breakwater headглава на вълнолом
политех.breast beamгръдна опора
политех.bridge beamмостова греда
политех.buffer beamбуферна греда
жп.buffer headдиск на буфер
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
политех.bull-head passплосък калибър
политех.bumper beamбуферна греда
политех.bunched beamпроменлив електронен сноп
политех.burner headглава на горелка
политех.button-head boltболт с полусферична глава
политех.button-head rivetнит с полусферична глава
политех.button-head screwвинт с полукръгла глава
политех.cable headкабелна глава
политех.cable-distribution headкабелна разпределителна кутия
политех.camber beamогъната греда
политех.cambered headизпъкнало дъно
политех.cantilever beamконзолна греда
политех.capstan headглава с отвори
политех.capstan headреволверна глава
политех.capstan-head boltболт с радиални отвори пробити в главата
политех.cased beamбетонирана метална греда
маш.cassette headсменна инструментална глава от касетен тип
политех.casting headзахранваща глава
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
политех.cathode beamкатоден лъч
политех.cheese headцилиндрична глава
политех.cheese-head boltболт с цилиндрична глава
политех.closing headглава, която се занитва
политех.coating headглава за нанасяне на покрития
политех.cold cross-sectionсечение за студени неутрони
политех.collar beamгорен праг, щурц
стр.collar beamригел
политех.column-and-beamгредоколонен
политех.column-and-beamгредоподпорен
политех.combined headуниверсална глава
астр.cometary headглава на комета
политех.concrete beamбетонна греда
политех.cone rivet headглава на нит във вид на пресечен конус
политех.cone-head rivetнит с конусна глава
политех.constant-head tankрезервоар с постоянно ниво
политех.convergence of beamсходимост на сноп
политех.cored beamкуха греда
рлк.cosecant-squared beamкосекансно-квадратен лъч
политех.cosecant-squared beamкосекансно-квадратична диаграма на излъчване
политех.countersunk headскрита глава
политех.countersunk-head rivetскрит нит
политех.coupling headсъединителна глава
пласт.covering-extrusion headглава за екструдиране на кабелни обвивки
под.-тр.crane beamподкранова греда
стр.crane runway beamподкранова греда
стр.crane track beamподкранова греда
criss-crossпресечен, пресичащ се
crossпрекосявам, пресичам се
crossсрещам се, разминавам се
crossпротивен, обратен, противоположен
crossкръстя се, прекръствам се
crossthe CROSS християнството, християнският свят
crossпреча/попречвам на, противя се на, отивам против волята на
crossпротивен, насрещен, неблагоприятен
crossслагам чертичка
добави значение или превод тук