data deterioration

  • Обща политехника
  • остаряване на данни
158 допълнителни резултата:
политех.accumulation of dataнатрупване на данни
политех.aerial dataаеронавигационни данни
политех.air dataаеронавигационни данни
политех.analogue-data recorderрегистратор на аналогови данни
политех.attribute dataданни за качеството на обработката
политех.automatic data processingавтоматична обработка на данни
политех.ballistic dataбалистични координати
политех.basic dataизходни данни
политех.basic dataосновни данни
политех.bearing dataданни за засичане
мин.blast dataкоефициент на взривяемост
политех.block of dataсъвкупност от данни
политех.bring up to dataмодернизирам
изч.cataloged data setкаталогизиран набор от данни
политех.characteristic dataтехническа характеристика
политех.comprehensive dataизчерпателни данни
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.computer data hierarchy systemкомпютър, работещ с йерархия на данни
изч.computer data mediumмашинен носител на данни
политех.computerized dataданни получени с помощта на компютър
изч.concatenated data setsсъставен файл
политех.consistence of dataнепротиворечивост на данни
политех.course dataданни за курса
инф.dataданнов
политех.data acquisitionполучаване на данни
политех.data arrayмасив от данни
изч.data attributeатрибут на данни
политех.data bankбанка от данни
изч.data busинформационна шина
изч.data carrierносител на данни
политех.data chartтаблица с данни
политех.data comparatorсрок за сравнение на данни
изч.data compressionсгъстяване на информация
политех.data conversionпреобразуване на данни
политех.data delimiterразграничител на данни
политех.data exchangeобмен на данни
изч.data fieldинформационно поле
изч.data flowпоток на данни
изч.data flow diagramблоксхема на преминаване на данни
изч.data formatформат на данни
изч.data generatorгенератор на данни
изч.data handlingобработване на данни
изч.data handling unitустройство за подготовка на данни
изч.data hierarchyйерархия от данни
политех.data inputвъвеждане на данни
политех.data loggerуред за автоматично регистриране
политех.data loggingрегистриране на данни
изч.data managementуправление на данни
изч.data mediumносител на данни
изч.data nameиме на данни
политех.data organizationорганизация на данни
изч.data overrunзагуба на данни
политех.data plateтабелка с основни данни
политех.data preparationподготовка на данни
политех.data processingобработка на данни
изч.data processing machineмашина за обработване на данни
изч.data processing rateскорост на обработване на данни
политех.data processorпроцесор на данни
изч.data propagationразпространение на данни
политех.data protectionзащита на данни
изч.data rateскорост на предаване на данни
изч.data recordзапис на данни
изч.data reductionуплътняване на данни
политех.data retrievalтърсеене на данни
политех.data retrievalвъзстановяване на данни
политех.data scatteringразсейване на данни
изч.data selectionорганизация на данни
политех.data setмножество от данни
политех.data setустройство за предаване на данни
политех.data sheetтаблица
политех.data sheetспецификация
изч.data sinkприемане на данни
политех.data sinkприемник на данни
политех.data sourceизточник на данни
политех.data specificationспецификация
политех.data structureструктура на данни
политех.data symbolинформационен символ
изч.data transceiverустройство за приемане и предаване на данни
политех.data transducerпреобразувател на данни
политех.data transferпредаване на информация
политех.data transformationпреобразуване на данни
политех.data transmissionпредаване на данни
политех.data transmission channelканал за предаване на данни
изч.data transmitterпредавател на данни
изч.data windingинформационна намотка
политех.data-handling systemсистема за обработване на данни
политех.data-processing centreцентър за обработка на данни
политех.data-processing systemсистема за обработване на данни
политех.descriptive dataпояснителни надписи
политех.descriptive dataлегенда
политех.design dataпроектни данни
deteriorationвлошаване, израждане, корумпиране, поквара, корупция
политех.deterioration failureпостепенен отказ
политех.deterioration of environmentвлошаване качествата на околната среда
политех.digital-data filterцифров филтър
политех.discard dataизключвам данни
изч.electronic data processingелектронна обработка на данни
политех.empiric dataемпирични данни
политех.empirical dataемпирични данни
политех.engineering dataтехнически данни
политех.equipment deteriorationвлошаване на характеристика
политех.experimental dataопитни данни
политех.field-test dataданни за изпитвания при експлоатационни условия
политех.fluctuating dataнередовно постъпващи данни
further deteriorationдовлошаване
политех.go-no-go dataнегодност на изделие
политех.go-no-go dataданни за годност
политех.graph dataграфични данни
политех.hard dataфактически данни
изч.indexed sequential data setиндексно-последователен набор от данни
input dataвходни данни
изч.input data editingрдактиране на входни данни
изч.input data errorгрешка във входните данни
integrated data processingинтегрирана обработка на данни
macro dataмакроданни
политех.manual data inputръчно въвеждане на данни
material safety data sheetинформационен лист за безопасност
политех.meager dataоскъдни данни
политех.measuring dataданни за измерване
инф.meta-dataметаданни
политех.missing dataлипсващи данни
политех.numerical dataцифрови данни
политех.observation dataданни от наблюдения
политех.observational dataданни от наблюдения
политех.operational dataработни данни
политех.outlying dataразко отклоняващи се данни
политех.output dataизходни данни
изч.partitioned data setдялов набор от данни
политех.performance dataексплоатационни данни
политех.plot dataнанасям данни
политех.plot the dataнанасям данни
политех.position dataкоординати на цел
политех.primary dataпървични данни
политех.processing dataданни от технологичен процес
политех.range-rate dataданни за далечина и скорост
политех.rating dataноминални характеристики
тех.raw dataнеобработени данни
политех.reference dataизходни данни
политех.reference dataсправочни данни
политех.reference data systemсправочно-информационна система
политех.resource deteriorationизчерпване на ресурси
политех.sample of dataнабор на данни
авт.sampled data controlимпулсно регулиране
изч.sequential data setпоследователен набор от данни
политех.service dataексплоатационни данни
политех.size dataданни от ситов анализ
изч.sorting of dataсортиране на данни
политех.source of dataизточник на данни
политех.specified dataзададени характеристики
политех.speed dataданни за скоростта
политех.standard time dataсистема от нормативи за време
политех.starting dataизходни данни
политех.statistical dataстатистически данни
политех.tabular dataтаблични данни
политех.target present dataтекущи координати
политех.tentative dataпредварителни данни
инф.video dataвидеоданни
политех.water quality deteriorationвлошаване качествата на водите
добави значение или превод тук