capacity coefficient

  • Обща политехника
  • фактор на мощността
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing capacityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.absorption coefficientкоефициент на поглъщане
политех.accommodation capacityброй на лицата, които могат да бъдат подслонени едновременно
политех.accomodation coefficientкоефициент на акомодация
политех.accumulation coefficientкоефициент на натрупване
политех.acid capacityкиселинност
политех.acoustic-absorption coefficientкоефициент на поглъщане
политех.acoustic-reflection coefficientкоефициент на звукоотражение
политех.acoustic-transmission coefficientкоефициент на звукопроницаемост
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.activity coefficientкоефициент на активност
политех.adhesion coefficientкоефициент на сцепление
политех.adhesive capacityадхезионна способност
тех.air conditioning capacityклиматична мощност
политех.amplification coefficientкоефициент на усилване
мин.anchorage capacityзакотвящо усилие
политех.angular coefficientъглов коефициент
политех.assurance coefficientкоефициент на сигурност
политех.attenuation coefficientкоефициент на затихване
политех.available capacityполезна мощност
политех.ballistic coefficientбалистичен коефициент
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
политех.barometric coefficientбарометричен коефициент
хим.basic capacityосновност
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
политех.blastability coefficientкоефициент на взрибяемост
политех.blotting capacityпоглъщателна способност
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
политех.breaking capacityмощност при изключване
хим.buffer capacityбуферен капацитет
политех.buket capacityобем на кофа на товарачна машина
кораб.buoyancy coefficientзапас на плавателност
политех.burning capacityразход на гориво
политех.calorific capacityспецифична топлина на изваряне
политех.capacitance coefficientкоефициент на вместимост
capacityспособност
capacityположение, качество, длъжност, компетенция
capacityкапацитетен
capacityмощностен
capacityобем, вместимост, капацитет
елн.capacityкапацитет
прав.capacityправо, правоспособност
тех.capacityмощност, производителност, нагрузка, пропусквателна способност (на улица, шосе и пр.)
политех.capacity antennaкапацитивна антена
рад.capacity areaкапацитивна площ
политех.capacity boxмагазин от кондензатори
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
политех.capacity chartсхема с ттд
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.capacity deviationнеравномерност на капацитети
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.capacity factorкоефициент на използване на мощността
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
рад.capacity lagкапацитивна инерциснност
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.capacity of roadпропускателна способност на път
политех.capacity pick-upкапацитивен датчик
политех.capacity ratingизчисление на мощност
политех.capacity reactionкапацитивна обратна връзка
политех.capacity regulatorрегулатор за мощност
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.capacity startingкондензаторно пускане
политех.capacity susceptanceкапацитивна проводимост
политех.capacity testизмерване капацитета
изч.card capacityкапацитет на перфокарта
политех.cargo capacityтовароносимост
политех.carheap capacityмаксимална товароносимост на вагонетка
политех.carrying capacityтовароподемност
стр.carrying capacityносимоспособност
политех.cavitational coefficientкавитационен коефициент
съобщ.chaneel capacityпропускателна способност на канал
ел.charge capacityзаряден капацитет
мин.charge capacityобем на зарядна камера
политех.charge capacityтоварен капацитет
маш.chucking capacityобхват на патронник
ав.climbing capacityхарактеристика на скороподемност
политех.climbing capacityспособност за преодоляване на наклон
мат.coefficientкоефициент
политех.coefficient for compressive strainкоефициент на устойчивост при излъчване
политех.coefficient of absorptionкоефициент на поглъщане
политех.coefficient of admissionкоефициент на пълнене
политех.coefficient of amplificationкоефициент на усилване
политех.coefficient of capacitanceкоефициент на капацитета
политех.coefficient of chargeкоефициент на пълнене
политех.coefficient of compressibilityкоефициент на свиване
политех.coefficient of condenser couplingкоефициент на капацитивна връзка
политех.coefficient of conductivityкоефициент на проводимост
политех.coefficient of contractionкоефициент на свиване
политех.coefficient of correctionкорекционен коефициент
рад.coefficient of couplingкоефициент на връзка
политех.coefficient of cubic expansionкоефициент на обемно разширение
мат.coefficient of determinationкоефициент на смесена корелация
рад.coefficient of direct magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
политех.coefficient of discriminationкоефициент на различимост
политех.coefficient of efficiencyкпд
политех.coefficient of efficiencyкоефициент на полезно действие
политех.coefficient of elasticityмодул на еластичност
политех.coefficient of elongationкоефициент на удължение
политех.coefficient of emissionкоефициент на излъчване
политех.coefficient of evaporationпаропроизводителност
политех.coefficient of expansionкоефициент на разширение
политех.coefficient of extensionкоефициент удължение
политех.coefficient of frictionкоефициент на триене
политех.coefficient of fullnessкоефициент на пълнене
политех.coefficient of hardnessкоефициент на твърдост
политех.coefficient of harmonic distortionкоефициент на хармонични изкривявания
политех.coefficient of harmonic distortionклирфактор
политех.coefficient of heat passageкоефициент на топлопроводност
политех.coefficient of hysteresisкоефициент на загубите от хистерезис
политех.coefficient of impactударен коефициент
рад.coefficient of indirect magnetic couplingкоефициент на автотрансформаторна връзка
политех.coefficient of inherent regulationкоефициент на самоизравняване
политех.coefficient of irregularityкоефициент на неравномерност
политех.coefficient of leakageкоефициент на неплътност
политех.coefficient of leakageкоефициент на утечка, коефициент на филтрация
политех.coefficient of linear expansionкоефициент на линейно разширение
политех.coefficient of magnetizationотносителна магнитна възприемчивост
рад.coefficient of mixed magnetic couplingкоефициент на смесена магнитна връзка
политех.coefficient of multiple correlationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple determinationкоефициент на множествена корелация
политех.coefficient of multiple inductanceкоефициент на взаимоиндукция
политех.coefficient of natural regulationкоефициент самоизравняване
политех.coefficient of partial correlationкоефициент на частична корелация
политех.coefficient of performanceкоефициент на полезно действие (кпд)
политех.coefficient of permeabilityкоефициент на проницаемост
политех.coefficient of recoveryобог мин
политех.coefficient of recoveryкоефициент на извличане
политех.coefficient of reductionпредавателен коефициент
политех.coefficient of reflectionкоефициент на отражение
политех.coefficient of resolutionкоефициент на различимост
политех.coefficient of roughnessкоефициент на грапавост
политех.coefficient of self-inductanceкоефициент на самоиндукция
политех.coefficient of sensitivityкоефициент чувствитеност
политех.coefficient of separate determinationкоефициент на частна смесена коефициент
политех.coefficient of shearкоефициент на хлъзгане
политех.coefficient of skewnessкоефициент на асиметрия
политех.coefficient of thermal transmissionкоефициент на топлопредаване
политех.coefficient of total correlationкоефициент на тотална корелация
текст.coefficient of twistсуков коефициент
политех.coefficient of utilizationкоефициент на използване
политех.coefficient of variation of speedкоефициент на неравномерност на ход
политех.coefficient of wasteкоефициент брак
политех.coefficient of wearкоефициент на износване
изч.coefficient unitблок за задаване на коефициентите
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.compression coefficientкоефициент на свиване
политех.condensation coefficientкоефициент на кондензация
политех.confidence coefficientкоефициент на достоверност
политех.constant coefficientпостоянен коефициент
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
политех.contraction coefficientкоефициент на свиване
политех.control action coefficientкоефициент на регулиращо въздействие
политех.control coefficientкоефициент на регулиране
ядр.conversion coefficientкоефициент на конверсия
политех.conversion coefficientкоефициент на преобразуване
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.correlation coefficientкоефициент на корелация
политех.coupling coefficientкоефициент на свързване
политех.coveying capacityпроизводителност на транспортьор
мин.cross-sectional capacityмаксимална възможна площ на сечение на материал
политех.crushing capacityпроизводителност на мелница
политех.cubic capacityвместимост
политех.cubic capacityобем
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current-carrying capacityдопустимо токово натоварване
маш.cutting capacityрежеща способност
политех.cylinder capacityработен обем на цклиндър на двигател
политех.daily capacityдневна производителност
политех.damping capacityспособност за гасене на трептенията
политех.damping coefficientкоефициент на затихване
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
политех.decay coefficientконстанта на разпадане
маш.depth capacityмаксимална дълбочина
политех.dielectric capacityдиелектрична константна проницаемост
политех.dielectric coefficientдиелекртичен коефициент
политех.differential coefficientдиференциален коефициент
политех.diffusion coefficientкоефициент на дифузия
политех.dipper capacityобем на кофата на товарачна машина
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.discharge coefficientкоефициент на изтичане
политех.dispersion coefficientкоефициент на разсейване
политех.dissolving capacityразтваряща способност
политех.distortion coefficientкоефициент на изкривяване
политех.distribution coefficientкоефициент на разпределение
политех.drag coefficientкоефициент на челно съпротивление
политех.drag coefficientкоефициент на триене при изтегляне
политех.drainage coefficientкоефициент на дрениране
мин.drilling capacityмаксимална дълбочина на сондиране
политех.drilling capacityмаксимален диаметър на пробиване
drying capacityсъхливост
политех.dynamic coefficientдинамичен коефициент
политех.earning capacityрентабилност
добави значение или превод тук