capacity bridge

  • Измервателна техника
  • капацитивен мост
199 допълнителни резултата:
сп.abdominal bridgeпланк
политех.absorbing capacityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.accommodation capacityброй на лицата, които могат да бъдат подслонени едновременно
политех.acid capacityкиселинност
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.adhesive capacityадхезионна способност
кораб.after bridgeкърмов мостик
тех.air conditioning capacityклиматична мощност
политех.aluminium bridgeалуминиев мост
мин.anchorage capacityзакотвящо усилие
политех.anchored bridgeвисящ мост с акерирани носещи кабели
политех.anchored suspension bridgeвисящ мост със закотвени носещи кабели
изм.anderson bridgeмост за измерване на индуктивности
ел.anode bridgeанодно съединявашо мостче
политех.aperture of bridgeсветъл отвор на мост
политех.approach of bridgeподстъп към мост
политех.arch bridgeсводов мост
политех.arched bridgeсводов мост
инф.audio bridgeаудиомост
политех.auxilary bridgeспомагателен мост
политех.available capacityполезна мощност
политех.balanced bridgeуравновесен мост
политех.balancing bridge networkсамоуправляваща се мостова схема
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
политех.bascule bridgeподвижен мост
хим.basic capacityосновност
политех.bateau bridgeпонтонен мост
тлф.batery-supply bridgeзахранващ мост
политех.beam bridgeгредов мост
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
политех.blotting capacityпоглъщателна способност
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
изм.box bridgeмост с магазин от резистори
политех.breaking capacityмощност при изключване
bridgeбилярд дървена подпорка за щеки
bridgeпортален
bridgeзаобикалям
bridgeмост
bridgeчаст от рамката на очила, свързваща двете стъкла
bridgeслужа за мост, свързвам
ист.bridgeмагаренце (на цигулка и пр.)
анат.bridgeгорната костна част на носа
мор.bridgeкапитански мостик
жп.bridgeсемафорен мост
тех.bridgeбридж
ел.bridgeмостче
ел.bridgeзамостявам
ел.bridgeшунтирам
ел.bridgeзамоствам
мед.bridgeзъбен мост
bridgeпопълвам, запълвам, пол. ик. попълвам дефицит
bridgeпостроявам/прекарвам мост/път над (река долина и пр.) (и с over)
политех.bridge abutmentбрегови устой на мост
политех.bridge amplifierмостов измервател
ел.bridge armрамо на мост
политех.bridge beamмостова греда
политех.bridge bondхимична връзка
ел.bridge branchрамо на мост
политех.bridge circuitдвупътна схема
политех.bridge circuitмостова схема
ел.bridge connectionмостова схема
ел.bridge connexionмостова схема
политех.bridge craneмостов кран
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
ел.bridge equilibriumравновесие на мост
политех.bridge excavatorмногокофен багер с насипен мост
политех.bridge feedbackмостова обратна връзка
политех.bridge floorнастилка на мост
политех.bridge foundationоснови на мост
политех.bridge four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.bridge fuseтръбен ножов предпазител
ел.bridge hangerмостов проводников държач
политех.bridge invertorинвертор по мостова схема
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
ел.bridge keyключ за мостова схема
ел.bridge measurementизмерване по мостова схема
ел.bridge methodмостов метод
политех.bridge networkмостова схема
политех.bridge openingотвор на мост
политех.bridge railрелса за кран
политех.bridge railкранов релса
политех.bridge railingперила на мост
политех.bridge reamerкотелен райбер
политех.bridge reamerрайбер за обработване на нитови отвори
политех.bridge rectifierмостов токоизправител
политех.bridge refugeниша в перилата на мост
ел.bridge rheostatмостов реостат
политех.bridge roadнастилка на мост
политех.bridge seam weldролково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge seatопорна част на връхната конструкция на мост
политех.bridge sleeperмостова траверса
политех.bridge spanотвор на мост
политех.bridge spot weldточково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge stoneплосък камък
ел.bridge testизпитване с помощта на мост от съпротивления
политех.bridge testекспериментално определяне на усилията в мостова конструкция
политех.bridge the cellсъедчняване през акумулатор
политех.bridge tileкеремида-капак
политех.bridge voltageнапрежение на мост
политех.bridge wallпраг на огнище
политех.bridge weldingчелно електросъпротивително заваряване с покриваща планка
воен.bridge-laying tankмостов танк
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
хим.buffer capacityбуферен капацитет
политех.buket capacityобем на кофа на товарачна машина
политех.burning capacityразход на гориво
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
политех.calorific capacityспецифична топлина на изваряне
политех.cantilever arch bridgeконзолен сводест мост
политех.cantilever bridgeконзолен мост
capacityспособност
capacityположение, качество, длъжност, компетенция
capacityкапацитетен
capacityмощностен
capacityобем, вместимост, капацитет
елн.capacityкапацитет
прав.capacityправо, правоспособност
тех.capacityмощност, производителност, нагрузка, пропусквателна способност (на улица, шосе и пр.)
политех.capacity antennaкапацитивна антена
рад.capacity areaкапацитивна площ
политех.capacity boxмагазин от кондензатори
политех.capacity chartсхема с ттд
политех.capacity coefficientфактор на мощността
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.capacity deviationнеравномерност на капацитети
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.capacity factorкоефициент на използване на мощността
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
рад.capacity lagкапацитивна инерциснност
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.capacity of roadпропускателна способност на път
политех.capacity pick-upкапацитивен датчик
политех.capacity ratingизчисление на мощност
политех.capacity reactionкапацитивна обратна връзка
политех.capacity regulatorрегулатор за мощност
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.capacity startingкондензаторно пускане
политех.capacity susceptanceкапацитивна проводимост
политех.capacity testизмерване капацитета
изч.card capacityкапацитет на перфокарта
политех.cargo capacityтовароносимост
политех.carheap capacityмаксимална товароносимост на вагонетка
политех.carrying capacityтовароподемност
стр.carrying capacityносимоспособност
политех.catenary bridgeвисящ мост
политех.chain bridgeверижен мост с вериги
съобщ.chaneel capacityпропускателна способност на канал
ел.charge capacityзаряден капацитет
мин.charge capacityобем на зарядна камера
политех.charge capacityтоварен капацитет
изм.christie bridgeмост с резистори с пряко отчитане
маш.chucking capacityобхват на патронник
ав.climbing capacityхарактеристика на скороподемност
политех.climbing capacityспособност за преодоляване на наклон
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
изм.component bridgeмост за измерване на капацитети
изм.conductivity bridgeмост за измерване на малки съпротивления
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
мин.conveyer bridgeтранспортно-насипообразувателен мост
политех.cooling capacityохлаждаща способност
политех.coveying capacityпроизводителност на транспортьор
под.-тр.crane bridgeкранов мост
мин.cross-sectional capacityмаксимална възможна площ на сечение на материал
политех.crushing capacityпроизводителност на мелница
политех.cubic capacityвместимост
политех.cubic capacityобем
политех.current capacityдопустимо токово натоварване
политех.current-carrying capacityдопустимо токово натоварване
маш.cutting capacityрежеща способност
политех.cylinder capacityработен обем на цклиндър на двигател
политех.daily capacityдневна производителност
политех.damping capacityспособност за гасене на трептенията
изм.deacade bridgeдекаден мост
политех.dead-storage capacityмъртъв обем
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
маш.depth capacityмаксимална дълбочина
изм.dial bridgeмост с кръгов комутатор
изм.dial pattern bridgeмост, със въвеждаеми съпротивления чрез щепсели
политех.dielectric capacityдиелектрична константна проницаемост
изм.differential bridgeдиференциален мост
политех.dipper capacityобем на кофата на товарачна машина
политех.discharge capacityразрядна мощност
политех.dissolving capacityразтваряща способност
изм.distortion bridgeмост за измерване коефицента на изкривяване
изм.double bridgeдвоен мост
добави значение или превод тук