capacity box

  • Обща политехника
  • магазин от кондензатори
199 допълнителни резултата:
политех.absorbing capacityабсорбционна способност
политех.absorption capacityабсорбционна способност
политех.accommodation capacityброй на лицата, които могат да бъдат подслонени едновременно
политех.accumulator boxакумулаторна кутия
политех.acid capacityкиселинност
политех.active storage capacityполеаен обем на водохранилище
политех.adhesive capacityадхезионна способност
тех.air conditioning capacityклиматична мощност
политех.air-boxвъздушна камера
политех.air-boxвентилационна тръба
политех.air-suction boxвъздухоочистител
мин.anchorage capacityзакотвящо усилие
мет.annealing boxкутия за отгряване
рад.anti t-r boxантенен превключвател тип 'предаване-приемане'
политех.ash boxпепелник
рлк.atr boxустройство за блокиране на предавател
политех.automobile-feed boxподвижна предавателна кутия
политех.available capacityполезна мощност
политех.axle boxбукса
политех.balance boxкутия за противотежест
ballot-boxизбирателна урна
маш.bar capacityмаксимален диаметър на прът, преминабащ през вретеното
хим.basic capacityосновност
политех.battery boxбатериен шкаф
политех.bearing boxлагерна кутия
политех.bearing capacityтовароподемност
стр.bearing capacityносимоспособност
тех.bifurcating boxдвужилна крайна глава
тех.bifurcating boxдвужилна крайна муфа
black boxчерна кутия
политех.blast boxвъздухоразпределителен пояс
политех.blotting capacityпоглъщателна способност
политех.boiler capacityпаропроизводителност на котел
леяр.bootom moulding boxдолна формовъчна каса
boxсмесвам (боя) чрез преливане от един съд в друг
boxкутиеобразен
boxслагам в кутия/сандък и пр
boxкутия, кутийка, сандък, сандъче
boxбоксирам се
boxподарък в кутия
boxдепозирам (документ) в съд
boxотделение за добитък (в сбор, вагон)
boxбудка, кабина
boxправя дупка в кората на дърво (за събирапе на сок)
boxкъщичка, колибка, хижа (ловджийска, рибарска)
boxкапра
boxкутиен
полигр.boxчаст от страница, отделена с линии
тех.boxзащитен сандък, лагер
boxсепаре (в ресторант, кръчма и пр.)
boxложа (в театър и пр.)
boxзашлевявам, удрям плесница, обик. to BOX someone's ears
политех.box annealingотгряване в каси
политех.box antennaкутиеобразна антена
политех.box beamгреда с кухо напречно сечение
политех.box bearingбуксов лагер
политех.box bedтяло с правоъгълно сечение
геол.box billловилен инструмент за пробивни щанги
изм.box bridgeмост с магазин от резистори
политех.box carburizingтвърда цементация
политех.box carburizingцементация в каси
политех.box carsпокрит вагон
политех.box castingлеене в каси
политех.box chromizingтвърдо хромиране в каси
политех.box chuckдвучелюстен патронник
политех.box columnкуха колона с правоъгълно сечение
политех.box compassпланшетен компас
политех.box corniceкорниз около тимпана
политех.box couplingвтулков съединител
политех.box dockсиметричен плаващ док
политех.box drying machineкамерна сушилня
политех.box endзакрит отвор, глава на мотовилка
политех.box endскрита глава
политех.box frameкутиеобразна рамка
политех.box furnaceкамерна пещ
политех.box girderкутиеобразна греда
политех.box grooveзатворена канавка
политех.box gutterлежащ олук
политех.box hardeningцементация в каси
политех.box hornдвуконусен рупор
политех.box hornрупорна антена
стр.box ironшвелер
политех.box jigкондукторна кутия
политех.box jointсъединение с муфа
политех.box keyглух гаечен ключ
ядр.box lead chamberправоъгълна оловна камера
политех.box loader loomтъкачен стан с касетъчен автомат
рад.box loopрамкова антена
леяр.box mouldingформоване в каса
политех.box nutглуха гайка
box officeбоксофис кино
кино.box officeбоксофис
политех.box palletкаса-палета
политех.box pistonтръбовидно бутало
политех.box planeдълбач
политех.box planeнутовик
текст.box pleatвид двойно плисе
политех.box scraperшабър-скоба с две дръжки
политех.box sectionкутиеобразен профил
политех.box spannerглух тръбен гаечен ключ
политех.box switchзакрит прекъсвач
политех.box timberingсандъчен крепеж
политех.box wrenchзатворен гаечен ключ
политех.box-container feedingмагазинно захранване
политех.box-end wrenchзатворен гаечен ключ
политех.box-frame motorдвигател за променлив ток
политех.box-groovedрифеловам
политех.box-header boilerхоризонталан водотръбен бойлер
box-likeкутиеобразен
политех.box-likeс форма, наподобяваща кутия
политех.box-paternс форма, наподобяваща кутия
box-shapedкутиеобразен
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
тлф.box-sounding relayклопфер
политех.box-sounding relayслухов апарат на морз
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.branch boxразклонителна кутия
политех.breaking capacityмощност при изключване
мин.brow boxвременен бункер
хим.buffer capacityбуферен капацитет
леяр.build-up boxсъставна формовъчна каса
политех.buket capacityобем на кофа на товарачна машина
политех.burning capacityразход на гориво
политех.cable boxкабелна муфа
call-boxтелефонна будка
политех.calorific capacityспецифична топлина на изваряне
политех.cam boxгърбична кутия
политех.capacitor boxмагазин от кондензатори
capacityмощностен
capacityобем, вместимост, капацитет
capacityспособност
capacityположение, качество, длъжност, компетенция
capacityкапацитетен
елн.capacityкапацитет
прав.capacityправо, правоспособност
тех.capacityмощност, производителност, нагрузка, пропусквателна способност (на улица, шосе и пр.)
политех.capacity antennaкапацитивна антена
рад.capacity areaкапацитивна площ
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
политех.capacity chartсхема с ттд
политех.capacity coefficientфактор на мощността
политех.capacity currentкапацитивен ток
политех.capacity current heatingкапацитивно високочестотно нагряване
политех.capacity deviationнеравномерност на капацитети
рад.capacity earthпротивовес
политех.capacity earthизкуствена земя
политех.capacity factorкоефициент на използване на мощността
политех.capacity frequency factorкоефициент на изменение на капацитета на кондензатор в зависимост от честотата
рад.capacity lagкапацитивна инерциснност
политех.capacity of bodyтовароносимост на автомобилна каросерия
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.capacity of roadпропускателна способност на път
политех.capacity pick-upкапацитивен датчик
политех.capacity ratingизчисление на мощност
политех.capacity reactionкапацитивна обратна връзка
политех.capacity regulatorрегулатор за мощност
политех.capacity relayкапацитивно реле
политех.capacity startingкондензаторно пускане
политех.capacity susceptanceкапацитивна проводимост
политех.capacity testизмерване капацитета
мет.carbutizing boxкутия за цементация
изч.card capacityкапацитет на перфокарта
политех.cargo capacityтовароносимост
политех.carheap capacityмаксимална товароносимост на вагонетка
политех.carrying capacityтовароподемност
стр.carrying capacityносимоспособност
леяр.casting boxформовъчна каса
политех.cell boxбатерийна кутия
съобщ.chaneel capacityпропускателна способност на канал
ел.charge capacityзаряден капацитет
мин.charge capacityобем на зарядна камера
политех.charge capacityтоварен капацитет
софт.check boxчекбокс
политех.cheese box antennaантена с форма на цилиндричен параболоид
chocolate-boxкутия с шоколадови бонбони
маш.chucking capacityобхват на патронник
политех.clapper boxлюлеещ ножодържач на стъргателна машина
ав.climbing capacityхарактеристика на скороподемност
политех.climbing capacityспособност за преодоляване на наклон
политех.coil capacityсобствен капацитет на бобина
политех.coin-box telephoneмонетен телефонен автомат
политех.collecting boxколектор
политех.column boxкофраж на колона
политех.compound boxпредавателна кутия
политех.condenser boxмагазин от кондензатори
политех.conductor-support boxопорна кутия за проводници
политех.conduit boxкутия за електроинстлациа
политех.connection boxсъединителна кутия
политех.constant-capacity condenserкондензатор с постоянен капацитет
политех.contact-closing capacityвключвателна способност на контактите
политех.contact-interrupting capacityизключвателна способност на контактите
политех.control boxпулт за управление
политех.cooling capacityохлаждаща способност
мет.cope boxгорна каса
мет.core boxсърцева кутия, кутия за леярски сърца
мет.core boxкутия за леярски сърца
добави значение или превод тук