type-printing telegraph

  • Обща политехника
  • буквопечатащ телеграф
200 допълнителни резултата:
политех.a-type calenderкаландър с триъгълно разположени валове
политех.absolute-type magnetometerабсолютен магнитометър
политех.acceptor-typeакцепторен
политех.accidental printingкопирефект
политех.acoustic-type antennaакустична антена
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.alarm-type fuseстопяем предпазител със сигнално устройство
геол.alkali-typeосновен
политех.anastatic printingизография
политех.anastatic printingанастатичен печат
тех.apron-typeпластинчат
политех.arbor-type hobдорникова червячна фреза
тех.arch-typeдвустойков
политех.arm-type holderлостов държач
кораб.aurial-type beaconзвуков фар
полигр.autographic printing paperавтографска хартия
политех.automobile gear-type driveпредавка със скоростна кутия с придвижни зъбни колела
avalanche-typeлавинообразен
политех.awning-type windowпрозорец на горна хоризонтална ос
политех.back-geared-type motorелектродвигател с вграден редуктор
политех.back-type parachuteгръбен парашут
пласт.bag of the bottom-fold typeторба с гънка на дъното
пласт.bag of the side-told typeторба със странични гънки
политех.balanced type carburatorуравновесен карбуратор
политех.balanced type carbureterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburetterуравновесен карбуратор
политех.balanced type carburettorуравновесен карбуратор
политех.bar-type transformerшинен токов трансформатор
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.batch-type kilnпещ с периодично действие
политех.batch-type millмелница с периодично действие
ен.Baumann-typeбауманов
политех.bayonet-type fastenerбайонетен затвор
политех.beam-type amplifierелектроннолъчев усилвател
политех.beam-type support structureгредова носеща конструкция
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.bed-typeбезконзолен
политех.bed-type milling machineфрезова машина с вретенен супорт
политех.bell-typeкамбаноподобен
политех.bell-type centre drillцентрово свредло с двоен конус
политех.bell-type furnaceпещ с похлупак
тех.bellows-typeсилфонен
политех.bellows-typeсилфонен, гофриран
политех.bellows-typeсгъваем
мет.belt-type desitegratorлентов дезинтегратор
мет.belt-type disintegratorройер
мет.belt-type disintegratorлентов дезинтегратор, ройер
политех.bendant-type superheaterвертикален прегревател
политех.black typeосновен шрифт
политех.blade-type crusherножова мелница
обог.blanket-type cellпневматична флотационна машина с поресто дъно
обог.blanket-type pneumatic machineпневматична машина с поресто дъно
политех.bleeder-type filterфилтър само за част от циркулиращата течност
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
текст.blotch printingпечатане на големи повърхности
политех.blue printingсветлинно копиране
политех.blue printingхелиографиране
политех.body typeосновен шрифт
полигр.bold typeполучерен шрифт
политех.box-typeс форма на кутия
мин.box-type cutпризматичен подкоп
политех.box-type holderгилзов държач
политех.box-type rheostatреостат във форма на кутия
политех.bracket-type structureконзолна конструкция
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bucket-type seatиндивидуална профилирана вдлъбната седалка
политех.button-type controlуправление чрез бутони
текст.calico printingпечатане на плат
политех.cam-and-roller-type free wheelролков съединител за свободен ход
политех.cam-type dresserкопирно устройство за заточване на профилни шлифовъчни кръгове
политех.cartridge-type transistorтранзистор в патрон
политех.centrifugal-type pumpцентробежна помпа
политех.chain-type tableверижна маса
политех.channel-type induction furnaceканална индукционна пещ
политех.chemical printingлитография
политех.chest-type parachuteнагръден парашут
политех.clapper-type relayклапанно реле
политех.clock-type dialциферблат
тех.closed-typeнеразглобяем
изч.coincidence type adderкомбинационен суматор
текст.colour discharge printingпечатане чрез цветно разяждане
полигр.colour printingцветен печат
полигр.colour-printing machineмногоцветна печатарска машина
политех.combination printingкомбиниран печат
политех.commutator-type meterелектрометър от колекторен тип
политех.concertino-type coverзащитен калъф във вид на хармоника
политех.concertino-type coverобвивка във вид на хармоника
политех.condensed typeтесен шрифт
политех.condenser-typeкондензаторен
политех.condenser-type bushingвходен кондензаторен изолатор
политех.cone-type crusherконусна трошачка
политех.contact printingконтактен печат
кино.contact printingконтактно копиране
политех.contactor-type controlконтакторно управление
политех.coordinate-type robotробот, работещ в правоъгълна координатна система
политех.copperplate printingметалографски печат
мет.core-type furnaceнискочестотна индукционна пещ
политех.core-type induction furnaceиндукционна пещ с желязна сърцевина
изч.counter-type adderнатрупващ суматор
политех.counter-type flip-flopтригер със симетрично пускане
политех.counter-type flip-flopброящ тригер
политех.cradle-type setнастолен апарат с вилка за микротелефонната гарнитура
политех.crater-type wearязвено износване
политех.crawler-type motor graderавтогредер с гъсеничен ход
политех.cup-type anemometerчашков анемометър
политех.cylindrical cavity-type magnetronмагнетрон с цилиндрични резонатори
изч.decimal ring-type adderдесетичен натрупващ суматор от пръстеновиден тип
политех.delta-type antennaантенен триъгълен дипол с резистор
политех.development typeопитен образец
политех.dial-type indicatorциферблатен индикатор
политех.diaphragm-type waveguideвълновод с диафрагма
полигр.diazotype printingдиазотипия
политех.diffraction-type sound analyiserдифракционен анализатор на звука
dimension typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмер
dimension-typeтипоразмерен
dimension-type standard sizeтипоразмер
зав.dipping-type generatorацетиленов генератор система карбид във вода
политех.disk-spaced type cableкабел с изолирани дискови проводници
политех.disk-type flywheelмаховик-диск
политех.disk-type reamerдисков райбер
политех.disk-type relayдисково реле
политех.display typeзаглавен шрифт
политех.display typeотделящ шрифт
политех.distance-typeдистанционен
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double printingкомбиниран печат
политех.double-wheel type latheдвоен челен струг
политех.drum-typeбарабанен
политех.drum-type boilerцилиндричен котел
политех.drum-type furnaceцилиндрична пещ
политех.drum-type kilnбарабанна пещ
политех.drum-type windingбарабанна намотка
политех.dry-type reactorреактор сух тип
политех.dry-type reactorреактор с въздушно охлаждане
ел.E-typeтрибедрен
политех.electrostatic printingелектростатичен печат
политех.end-discharge typeсъс задно разтоварване
политех.engine telegraphмашинен телеграф
политех.engine-type alternatorсинхронен генератор за непосредствено свързване с бутален двигател
политех.engine-type motorелектродвигател с лагери на отделни стойки
политех.exhausted-type steam turbineтурбина за отработена пара
политех.extended typeширок шрифт
политех.extended typeчерен шрифт
политех.extension-typeудължаем
политех.extension-typeтелескопичен
политех.faceplate-type senderдискова шлифовъчна машина
политех.fan-type air coolingвъздушно охлаждане с вентилатор
политех.fan-type motorзвездообразен двигател
политех.film-type resistorтънкослоен резистор
политех.flange-type motorфланшов електродвигател
тлф.flat-type relayплоско реле
политех.float-typeот поплавков тип
политех.float-type carburatorкарбуратор с поплавък
политех.float-type carbureterкарбуратор с поплавък
политех.float-type carburetterкарбуратор с поплавък
политех.float-type carburettorкарбуратор с поплавък
политех.float-type flowmeterпоплавъчен разходомер
текст.flock printingпечатане чрез нанасяне на къси влакна
политех.flush-type instrumentизмервателен уред, неизлизащ над равнината на таблото
политех.flywheel-type alternatorсинхронен генератор с ротор-маховик
политех.free-jet-type turbineсвободноструйна турбина
тех.fuse-type detonatorелектродетонатор
политех.galvanometer-type relayгалванометрично реле
политех.gamma-type antennaг-образна антена
маш.gantry-type machineпортална машина
политех.gate-type spillwayрегулируем преливник
политех.gear-type couplingзъбен съединител
политех.gear-type pumpзъбна помпа
политех.gelatine printingфототипия
политех.gelatine printingсветлопечат
политех.grab-type dredgeграйферна земегребачка
политех.gravity-type pawlпадащ палец
политех.grecian type antennaантена с форма на буква л
политех.guillotine-type gateгилотинен затвор
политех.h-type cableекраниран кабел
политех.hand printingблоков шрифт
политех.hand-set typeшрифт за ръчен набор
политех.heavy typeчерен шрифт
политех.hectographic printingхектографичен печат
политех.heliocentric-type reducerпланетен редуктор
политех.hoe-type scraperгреблов скрепер
тлф.homing-type switchтърсач с изходно положение
тех.hopper type supply deviceбункерно захранващо устройство
политех.horn-type radiatorрупорен излъчвател
зав.hose-typeшлангов
политех.hub-typeвтулков
политех.hybrid-type amplifierхибриден усилвател
политех.i-type calenderкаландър с вертикално разположени валове
тлв.inertia-type synchronizationинерционна синхронизация
политех.inner-pole type alternatorсинхронен генератор с външна котва
политех.insert-typeзакрит тип
полигр.intaglio printingдълбок печат
политех.italic typeкурсивен шрифт
политех.job printingакцидентен печат
политех.jobbing printingакцидентен печат
политех.knee-type milling machineконзолна фрезмашина
добави значение или превод тук