heat-transfer oil

  • Обща политехника
  • масло-топлоносител
200 допълнителни резултата:
политех.absorption of heatпоглъщане на топлина
политех.abstraction of heatтоплоотнемане
политех.activation heatтоплина на активиране
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.admixture heatтоплина на смесване
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
тех.air transferвъздухопреносен
тех.air-oilмасловъздушен
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.atom transferпренос на атом
политех.atomic heatатомен топлинен капацитет
политех.automatic transfer pressавтомат за шприцово пресоване
политех.backward-transfer admittanceобратна проходна проводимост
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
политех.black heatтоплина от инфрачервени лъчи
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blank heatпробна плавка
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
изч.block transferгрупово предаване
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiling heatтоплина на изпаряване
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
фин.budget transferбюджетно плащане
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capacity of heat transmissionтоплопроводимост
политех.capahyba oilкопалски балсам
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.centrigrade heat unitфунт-калория
политех.charge transferпренос на заряд
ел.charge-transfer bandgapпоглъщане в резултат на пренос на заряд
политех.charge-transfer complexкомплекс на пренос на заряд
политех.charge-transfer compoundсъединение с пренос на заряда
политех.charge-transfer transitionпреход с пренос на заряда
политех.chemical heat treatmentтермохимично обработване
политех.cherry-red heatтемпература на нагряване до вишневочервен цвят
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coefficient of heat passageкоефициент на топлопроводност
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
ен.combined heat and CHPкогенерационен
ел.combined heat and powerкомбинирана топлинна и електрическа енергия
политех.combustion heatтоплина на изгаряне
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.conductive heat transferтоплопредаване чрез проводимост
политех.conductive transferтоплопредаване чрез проводимост
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.control transferпредаване на управление
политех.convective heat transferконвективно топлопредаване
политех.convective transferконвективно топлопредаване
политех.conversion of heatпревръщане на топлина
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.crystallization heatтоплина на кристализиране
ел.current transferтокоотнемане
ел.current transferтокопренасяне
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dark heatтоплина от инфрачервени лъчи
политех.dark-orange heatтемпература на нагряване до тъмнооранжев цвят
политех.dark-red heatтемпература на нагряване до тъмночервен цвят
политех.data transferпредаване на информация
политех.dead oilтежко масло
политех.decay heatтоплина от радиоактивно разпадане
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.depth of heat penetrationдълбочина на загряване
политех.detergent oilдетергентно масло
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.diffusive transferдифузионно пренасяне
зав.dip transferпренасяне чрез къси съединения
политех.discolouration heatтемпература на нагряване, при която детайлът променя цвета си
политех.dissociation heatтоплина на дисоциация
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.dry oilбързосъхнещо масло
политех.dry oilмаслен лак
изк.drying oilолифа
изк.drying oilалифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilбързосъхнещо масло
политех.drying oilмаслен лак
нефт.earth oilземно масло
физ.egress of heatтоплоотдаване
политех.elecrton transferелектронен пренос
тех.electric heat treatmentелектротермообработка
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electron transfer bandивица на пренос на електрон
физ.emission of heatтоплоотдаване
политех.energy transferпренасяне на енергия
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
политех.evaporation heatтоплина на изпаряване
политех.excitation transferпредаване на възбуждане
политех.exhaust-heat boilerкотел работещ с отработени газове
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.external heat lossтоплинна загуба в околната среда
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.fission-product decay heatтоплина от разпадане на продукти на делене
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
фин.foreign exchange transferвалутен превод
политех.formation heatтоплина на образуване
ел.forward current-transfer ratioкоефициент на предаване на тока в права посока
политех.forward current-transfer ratioкоефициент на усилване по ток
рад.forward transfer signalсигнал за намесване
политех.friction heatтоплина от триене
политех.frictional heatтоплина от триене
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuel oilмазутен
политех.fuel oilтечно тежко гориво
политех.fuel oilмазут
тех.fuel oil pipelineмазутопровод
фин.funds transferпаричен превод
хим.fusel oilфузелово масло
политех.fusion heatтоплина на стапяне
тех.gas-fuel oilгазо-мазутен
политех.gearing oilредукторно масло
зав.globular transferедрокапково пренасяне
политех.graphite oilграфитно масло
политех.graphited oilграфитно масло
политех.gravity oil systemгравитационна мазилна уредба
политех.grease oilгрес
политех.green oilсурово масло
политех.grinding oilохлаждащо-мажеща течност
политех.group transferпренос на химична група
политех.group-transfer reactionреакция с пренос на група
политех.gummy oilмасло с високо съдържание на смоли
политех.gun oilоръжейно масло
политех.hard oilконсистентно мазилно вещество
политех.hardening oilмасло за закаляване
heatразгонване (нa женско животно)
heatгорещина, топлина
добави значение или превод тук