flight-deck ship

  • Обща политехника
  • кораб с палуба за излитане и кацане
199 допълнителни резултата:
мор.about-shipманевриране на кораб с промяна на ъгъла на платното
политех.acrobatic flightфигурно летене
политех.after deckкърмова палуба
политех.altitude flightвисочинен полет
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.atomic shipатомен кораб
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.auxiliary shipспомагателен кораб
политех.battle shipлинеен кораб
политех.blind flightинструментален полет
политех.blind flightсляпо летене
политех.boat deckпалуба за лодки
сп.body flightбоди флайт
сп.body flightбоди флайт
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bulk-cargo shipкораб за насипни товари
политех.bulk-carrier shipкораб за насипни товари
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
политех.capital shipлинеен кораб
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cargo shipтоварен кораб
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.circling flightкръгов полет
политех.climb flightполет с набиране на височина
политех.coal-supply shipкораб за доставка на въглища
политех.coasting flightполет по низходяща траектория
политех.coasting flightполет по инерция
политех.combat shipбоен кораб
политех.container shipкораб-контейнеровоз
трансп.container shipконтейнеровоз
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.controlled flightуправляем полет
политех.crane shipплаващ кран
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.depot shipплаваща база
кораб.dirty shipтанкер
политех.distance flightдалечен полет
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
ист.dragon shipдракар
политех.drill shipучебен кораб
политех.dry-cargo shipсухотоварен кораб
политех.dual flightполет на ученик с инструктор
политех.duration of power flightпродължителност на полет с работещи двигатели
политех.factory shipпромишлен кораб
политех.fast shipбързоходен кораб
авто.flat deck truckбордови
политех.flat-bottomed shipплоскодънен кораб
арх.flightанфилада
ав.flightполет
ав.flightавиоотряд
ав.flightбордови
ав.flightполетен
тех.flightгреблов
мин.flight beltмашина за метателно замъкване
ав.flight bookбордови дневник
пласт.flight clearanceхлабина между шнек и цилиндър
flight controlръководство на полетите
ав.flight controlуправление на полет
политех.flight controlсистема за управление на летателен апарат
ав.flight controllerръководител на полетите
политех.flight conveyorзагребващ транспортьор
ав.flight courseкурс на полет
политех.flight courseнаправление на полет
политех.flight crewекипаж на самолет
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
политех.flight elevatorверижен претоварач
ав.flight engineerбординженер
ав.flight formationавиоотряд
ав.flight levelешелон
мин.flight loaderподкопно-товарачна машина
политех.flight lockмногокамерен шлюз
ав.flight mechanicборден механик
политех.flight of stairsрамо на стълбище
политех.flight of stairsред стъпала
ав.flight pathтраектория на полет
ав.flight refuellingзареждане с гориво във въздуха
политех.flight reliabilityнадеждност при полет
изч.flight sensingдинамично четене
политех.flight sewerколектор със стъпаловиден наклон
ав.flight simulatorустройство за имитиране на полет
ав.flight speedскорост на полет
ав.flight trajectoryтраектория на летене
политех.flight velocityскорост на полет
flight-deckпалуба за излитане
ав.flight-logавтопилот
нав.flight-path computerуред за контролиране на зададена траектория на полет
политех.flight-path deviation indicatorиндикатор на отклонение от траекторията на полет
аерон.flight-trajectory calculatorизчислител на траекториятяа на полета
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.formation flightгрупов полет
политех.free flightнеуправляем полет
политех.free flightполет по балистична траектория
аерон.free-flight angleъгъл на наклона на траекторията в началото на свободния полет
политех.free-flight missileнеуправляем снаряд
политех.free-flight rocketнеуправляема ракета
политех.free-flight trajectoryтраектория на свободен полет
политех.full-scantling shipпълнонаборен кораб
политех.gliding flightпланиращ полет
политех.guided-missile shipкораб-ракетоносец
политех.handy shipманеврен кораб
политех.hangar deckхангарна палуба
мор.Hansa shipког
политех.heave off a shipспускам кораб на вода
политех.hospital shipсанитарен кораб
ав.instrument flightсляпо летене
политех.instrument flightинструментален полет
политех.landing shipдесантен кораб
политех.level flightхоризонтално летене
политех.level flightхоризонтален полет
политех.low-level flightбръснещ полет
политех.lower deckдолна палуба
политех.maiden flightпърви полет
политех.mail shipпощенски кораб
политех.main deckглавна палуба
политех.manned space flightкосмически полет с човек на борда
политех.merchant shipтърговски кораб
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.motor shipмоторен кораб
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.night flightнощен полет
политех.nuclear shipатомен кораб
политех.nuclear-powered shipатомен кораб
политех.object deckобектна колода
политех.oceanographic shipокеанографски кораб
политех.oil shipпетролоносач, танкер
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orbital flightполет по орбита
политех.oriented flightориентиран полет
политех.orlop deckорлопдек
политех.outer-space flightкосмически полет
политех.paddle shipкораб с гребни колела
политех.paddle-wheel shipкораб с гребни колела
политех.parent shipплаваща база
политех.passenger shipпътнически кораб
мор.poop deckют
powered flightполет с работещи двигатели
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.reconnaissance flightразузнавателен полет
политех.refrigerator shipхладилен кораб
политех.repair shipплаваща работилница
политех.sailing flightреене
политех.sailing shipветроходен кораб
политех.sea-going shipмореходен кораб
shipкорабен, параходен
shipприбирам в кораба/лодката
shipтоваря/натоварвам/качвам (се) на кораб
shipставам моряк, постъпвам на служба на кораб, вземам/наемам на служба в кораб
shipкораб, параход, екипаж на кораб
shipизпращам, превозвам (стоки)
shipприкрепвам, слагам (мачта и пр.)
трансп.shipконтейнеровоз
мор.ship chandlerшипшандер
мор.ship chandlerшипшандерски
политех.ship craneплаващ кран
политех.ship crewекипаж на кораб
политех.ship lockплавателен шлюз
добави значение или превод тук