upper deck

  • Обща политехника
  • горна палуба
124 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.least-upper boundточна горна граница
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.robot upper armръка на робот
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
upperгорен, по-горен, по-висш
upperгорница на обувка
политех.upper airгорни слоеве на атмосферата
геол.Upper Albianгорноалбски
политех.upper atmosphereгорни слоеве на атмосферата
геол.upper bedпласт в горнище
политех.upper boundгорна граница
политех.upper camberкривина на горната повърхност
политех.upper chordгорен пояс на ферма
геол.Upper Cretaceousгорнокреден
политех.upper culminationгорна кулминация
политех.upper cutгорна насечка
политех.upper dead centreгорна мъртва точка
политех.upper deviationгорно отклонение от номиналния размер
политех.upper dieпоансон
политех.upper floorгорен етаж
политех.upper frequencyнай-висока честота, при която дадена схема все още работи
мин.upper gangwayгорна галерия
политех.upper gangwayвентилационна галерия
мед.upper GI endoscopyгастроскопия, езофагогастродуоденоскопия
мат.upper halfplaneгорна полуравнина
политех.upper harmonicвисша хармонична функция
мед.upper jawмаксила, горна челюст
геол.Upper Jurassicгорноюрски
мин.upper leafнай-горна пачка
политех.upper limitгорна граница
политех.upper mean hemispherical averageгорна средна полусферична сила на светлината в свещи
политех.upper nappeгорна повърхност на падаща струя
геол.Upper Pleioceneгорноплиоценски
геол.Upper Plioceneгорноплиоценски
хидр.upper poolгорен бйеф
политех.upper poolхоризонт на горен бйеф
политех.upper quadrantгорен квадрант
геол.Upper Quaternaryгорнокватернерен
геол.Upper Quaternaryгорночетвъртичен
анат.upper respiratory tractгорни дихателни пътища
ез.Upper Sorbianгорнолужишки
геол.Upper Villafranchianгорновилафранкски
хидр.upper waterгорен биеф
политех.upper yield stressнапрежение при горната граница на провлачане
политех.upper-header pipeестакаден тръбопровод
рад.upper-side bandгорна странична лента
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук