lower deck

  • Обща политехника
  • долна палуба
125 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.greatest-lower boundточна долна граница
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lowerпо-долен
политех.lowerспускам
политех.lowerсвалям, понижавам, намалявам, спадам, снижавам
политех.lower angle braceпаянта
политех.lower angle braceкоса подпора
анат.lower armпредмишница
авто.lower beamкъса светлина
политех.lower boundдолна граница
политех.lower camberкривина на долната повърхност
политех.lower case letterмалка буква
политех.lower courseдолно течение
политех.lower crankдолна част на картер
геол.Lower Cretaceousдолнокреден
политех.lower culminationдолна кулминация
политех.lower cutпървична асечка
геогр.Lower Danubeдолнодунавски
геогр.Lower Danubianдолнодунавски
политех.lower dead centreдолна мъртва точка
политех.lower deviationдолно отклонение от номиналния размер
политех.lower dieдолен ударник
политех.lower frequency rangeнискочестотен обхват
политех.lower gearпо-ниска предавка
мат.lower halfplaneдолна полуравнина
политех.lower heating valueдолна топлотворност
мед.lower jawмандибула, долна челюст
анат.lower legподбедрица
политех.lower limitдолна граница
политех.lower mean hemispherical averageдолна средна полусферична сила на светлината в свещи
геогр.Lower Moesianдолномизийски
политех.lower nappeдолна повърхност на падаща струя
политех.lower nappe profileконтур на долната повърхност на падаща струя
хидр.lower poolдолен бйеф
политех.lower poolхоризонт на долния бйеф
мед.lower respiratory tractдолни дихателни пътища
геогр.Lower SaxonyДолна Саксония
политех.lower sidebandдолна странична лента
ез.Lower Sorbianдолнолужишки
геол.Lower Triassicдолнотриаски
геол.Lower Valanginianдолноваланжински
геол.Lower Villafranchianдолновилафранкски
политех.lower-case printingпечатане с малки букви
политех.lower-lyingпо-нисък
политех.lower-lying energy levelпо-ниско лежашо енергийно ниво
политех.lower-valent compoundсъединение на елемент в ниска валентност
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук