flight-deck

  • съществително
  • палуба за излитане
168 допълнителни резултата:
политех.acrobatic flightфигурно летене
политех.after deckкърмова палуба
политех.altitude flightвисочинен полет
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.blind flightинструментален полет
политех.blind flightсляпо летене
политех.boat deckпалуба за лодки
сп.body flightбоди флайт
сп.body flightбоди флайт
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.circling flightкръгов полет
политех.climb flightполет с набиране на височина
политех.coasting flightполет по низходяща траектория
политех.coasting flightполет по инерция
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
политех.controlled flightуправляем полет
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.distance flightдалечен полет
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.dual flightполет на ученик с инструктор
политех.duration of power flightпродължителност на полет с работещи двигатели
авто.flat deck truckбордови
арх.flightанфилада
ав.flightполет
ав.flightавиоотряд
ав.flightбордови
ав.flightполетен
тех.flightгреблов
мин.flight beltмашина за метателно замъкване
ав.flight bookбордови дневник
пласт.flight clearanceхлабина между шнек и цилиндър
flight controlръководство на полетите
ав.flight controlуправление на полет
политех.flight controlсистема за управление на летателен апарат
ав.flight controllerръководител на полетите
политех.flight conveyorзагребващ транспортьор
ав.flight courseкурс на полет
политех.flight courseнаправление на полет
политех.flight crewекипаж на самолет
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
политех.flight elevatorверижен претоварач
ав.flight engineerбординженер
ав.flight formationавиоотряд
ав.flight levelешелон
мин.flight loaderподкопно-товарачна машина
политех.flight lockмногокамерен шлюз
ав.flight mechanicборден механик
политех.flight of stairsрамо на стълбище
политех.flight of stairsред стъпала
ав.flight pathтраектория на полет
ав.flight refuellingзареждане с гориво във въздуха
политех.flight reliabilityнадеждност при полет
изч.flight sensingдинамично четене
политех.flight sewerколектор със стъпаловиден наклон
ав.flight simulatorустройство за имитиране на полет
ав.flight speedскорост на полет
ав.flight trajectoryтраектория на летене
политех.flight velocityскорост на полет
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
ав.flight-logавтопилот
нав.flight-path computerуред за контролиране на зададена траектория на полет
политех.flight-path deviation indicatorиндикатор на отклонение от траекторията на полет
аерон.flight-trajectory calculatorизчислител на траекториятяа на полета
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.formation flightгрупов полет
политех.free flightнеуправляем полет
политех.free flightполет по балистична траектория
аерон.free-flight angleъгъл на наклона на траекторията в началото на свободния полет
политех.free-flight missileнеуправляем снаряд
политех.free-flight rocketнеуправляема ракета
политех.free-flight trajectoryтраектория на свободен полет
политех.gliding flightпланиращ полет
политех.hangar deckхангарна палуба
ав.instrument flightсляпо летене
политех.instrument flightинструментален полет
политех.level flightхоризонтално летене
политех.level flightхоризонтален полет
политех.low-level flightбръснещ полет
политех.lower deckдолна палуба
политех.maiden flightпърви полет
политех.main deckглавна палуба
политех.manned space flightкосмически полет с човек на борда
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.night flightнощен полет
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orbital flightполет по орбита
политех.oriented flightориентиран полет
политех.orlop deckорлопдек
политех.outer-space flightкосмически полет
мор.poop deckют
powered flightполет с работещи двигатели
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.reconnaissance flightразузнавателен полет
политех.sailing flightреене
short flight of stairsстълбичка
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckединопалубен
политех.single-deckедноетажен
стр.single-flightеднораменен
политех.single-flight stairsеднокрила стълба
политех.soaring flightреене
политех.space flightкосмически полет
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.subsonic flightполет с дозвукова скорост
ав.supersonic flightсвръхзвуков полет
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
ядр.time of flightвреме на прелитане
политех.time of flightвреме на преминаване
политех.towed flightполет на буксир
политех.transsonic flightполет с околозвукова скорост
политех.tween deckтвиндек
политех.twin flight lockдвукамерен двоен шлюз
политех.twin-deckдвуетажен
политех.under-the-radar flightполет на малка височина
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
добави значение или превод тук