single-deck

  • Обща политехника
  • едноетажен
  • единопалубен
200 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.angled deckъглова самолетна палуба
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък свод
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.function of single variableфункция на една променлива
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
мор.poop deckют
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
singleедночленен
singleнеженен, неомъжена, необвързан
singleбилет за едно пътуване
singleединствен, само един, едничък
singleединичен
singleискрен, праволинеен, честен
singleединичен, за един човек
singleстая с едно легло (в хотел), място за един човек (в ресторант)
singleобособен, отделен
сп.singleедин срещу един
сп.singleкрикет удар, при който се отбелязва само една точка
сп.singleсингъл
политех.singleобособен, прост
бот.singleс един ред цветни листчета
политех.single admissionедностранно пълнене
политех.single anticlineпроста антиклинала
политех.single bevelедностранно скосяване
хим.single bondединична връзка
политех.single bond orderпорядък на връзка единица
мин.single breastнепрекъснат забой
тех.single cableедножилен кабел
политех.single cavity mouldедногнездова форма
политех.single chip microcomputerедночипов микрокомпютър
политех.single coatingеднослойно покритие
ел.single contactединичен контакт
политех.single cordедношнурова линия
политех.single core cableедножилен кабел
политех.single crystalмонокристален
политех.single cutединична насечка
политех.single cutедноходов
политех.single driveс отделно задвижване
политех.single driveнезависимо задвижване
политех.single ductединичен канал
политех.single errorединична грешка
политех.single experimentединичен експеримент
политех.single feederединичен фидер
политех.single filament bulbелектрическа лампа с една жичка
политех.single forceединична сила
политех.single foundationотделен фундамент
политех.single hingeпрост шарнир
политех.single hookеднорога кука
политех.single inletедностранно влизане
политех.single ionizationеднократна йонизация
политех.single layerединичен слой
политех.single layerеднослоен
политех.single levelединично ниво
политех.single loadсъсредоточено натоварване
политех.single loadсъсредоточен единичен товар
политех.single lubricatorмасльонка за локално мазане
ел.single lugклема за един проводник
хран.single maltедномалцов
авто.single massедномасов
политех.single modulationеднотактна модулация
политех.single nozzleединична дюза
single operationедноцелев
политех.single patternеднократен модел
single pointедноточков
политех.single pulleyедностъпална шайба
политех.single pulseединичен импулс
политех.single purchaseобикновена неподвижна макара
политех.single railеднорелсов път
политех.single railмонорелса
политех.single railеднорелсоов
политех.single riveted jointедноредна нитова връзка
политех.single row bearingеднореден търкалящ лагер
политех.single seated valveвентил с едно легло
полигр.single spaceединичен интервал
политех.single spaceс единичен интервал
политех.single spot weldingедноточково електросъпротивително заваряване
политех.single spreadingедностранно намазване
политех.single strokeединичен ход
съобщ.single subscriberедноабонатен
политех.single testстопроцентово изпитване
политех.single testпоединично изпитване
ак.single trackеднопистов запис
политех.single trackединичен релсов път
политех.single vernierединичен нониус
мед.single vessel diseaseедноклонова болест
политех.single vortexдискретен вихър
политех.single wayединичен път
политех.single windowеднокатен прозорец
политех.single-actingс едностранно действие
политех.single-acting cylinderеднодействуваш цилиндър
политех.single-acting engineедно действуваща парна машина
политех.single-addressедноадресен
single-angleедноаспектен
политех.single-angle cutterедноъглова фреза
жп.single-armеднораменен
политех.single-arm anvilеднорогова наковалня
политех.single-arm leverедновременен лост
жп.single-arm pantographполупантограф
политех.single-arm semaphoreеднокрил семафор
политех.single-armed leverедновременен лост
single-aspectедноаспектен
политех.single-axleедноосен
политех.single-bank superheaterедностъпален паропрегревател
арх.single-bayедносводест
стр.single-bayедноотворен
политех.single-bay frameскелетна конструкция с единичен отвор
политех.single-beamедногредов
политех.single-beamеднорелсов
политех.single-beam paddle mixerлопаткова бъркачка с една права лопата
политех.single-beam spectrophotometerеднолъчев спектрофотометър
инф.single-bitеднобитов
хард.single-boardедноплатков
ен.single-boilerкотлоагрегат
политех.single-braidс единична оплетка
политех.single-bucket excavatorеднокофен багер
инф.single-byteеднобайтов
политех.single-casement windowеднокрил прозорец
политех.single-castотлят отделно
тех.single-channelедноканален
политех.single-channel analyiserедноканален анализатор
политех.single-channel systemедноканална уредба за звукозапис и възпроизвеждане
елн.single-chipедночипов
политех.single-circuitеднокръгов
политех.single-coil filamentспирална нажежаема нишка
политех.single-coil lampлампа с проста спирална жичка
политех.single-coil springедновиткова пружина
полигр.single-colour printing machineедноцветна печатарска машина
политех.single-columnедноколонен
политех.single-column manometerеднотръбен манометър
политех.single-column planerедноколонна хобел-машина
физ.single-componentеднокомпонентен
политех.single-component balanceеднокомпонентна везна
политех.single-component signalпрост сигнал
ел.single-conductorеднопроводен
ел.single-conductorедножилен
добави значение или превод тук