bridge deck

  • Обща политехника
  • настика на мост
  • мостова палуба
198 допълнителни резултата:
сп.abdominal bridgeпланк
кораб.after bridgeкърмов мостик
политех.after deckкърмова палуба
политех.aluminium bridgeалуминиев мост
политех.anchored bridgeвисящ мост с акерирани носещи кабели
политех.anchored suspension bridgeвисящ мост със закотвени носещи кабели
изм.anderson bridgeмост за измерване на индуктивности
политех.angled deckъглова самолетна палуба
ел.anode bridgeанодно съединявашо мостче
политех.aperture of bridgeсветъл отвор на мост
политех.approach of bridgeподстъп към мост
политех.arch bridgeсводов мост
политех.arched bridgeсводов мост
инф.audio bridgeаудиомост
политех.auxilary bridgeспомагателен мост
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.balanced bridgeуравновесен мост
политех.balancing bridge networkсамоуправляваща се мостова схема
политех.bascule bridgeподвижен мост
политех.bateau bridgeпонтонен мост
тлф.batery-supply bridgeзахранващ мост
политех.beam bridgeгредов мост
политех.boat deckпалуба за лодки
изм.box bridgeмост с магазин от резистори
bridgeпортален
bridgeзаобикалям
bridgeмост
bridgeчаст от рамката на очила, свързваща двете стъкла
bridgeслужа за мост, свързвам
bridgeбилярд дървена подпорка за щеки
ист.bridgeмагаренце (на цигулка и пр.)
анат.bridgeгорната костна част на носа
мор.bridgeкапитански мостик
жп.bridgeсемафорен мост
тех.bridgeбридж
ел.bridgeшунтирам
ел.bridgeзамоствам
ел.bridgeмостче
ел.bridgeзамостявам
мед.bridgeзъбен мост
bridgeпостроявам/прекарвам мост/път над (река долина и пр.) (и с over)
bridgeпопълвам, запълвам, пол. ик. попълвам дефицит
политех.bridge abutmentбрегови устой на мост
политех.bridge amplifierмостов измервател
ел.bridge armрамо на мост
политех.bridge beamмостова греда
политех.bridge bondхимична връзка
ел.bridge branchрамо на мост
политех.bridge circuitдвупътна схема
политех.bridge circuitмостова схема
ел.bridge connectionмостова схема
ел.bridge connexionмостова схема
политех.bridge craneмостов кран
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
ел.bridge equilibriumравновесие на мост
политех.bridge excavatorмногокофен багер с насипен мост
политех.bridge feedbackмостова обратна връзка
политех.bridge floorнастилка на мост
политех.bridge foundationоснови на мост
политех.bridge four-terminal networkмостов четириполюсник
политех.bridge fuseтръбен ножов предпазител
ел.bridge hangerмостов проводников държач
политех.bridge invertorинвертор по мостова схема
ел.bridge jointмостова схема
политех.bridge jointсъединение по мостова схема
политех.bridge jointчелно съединение с планка
ел.bridge keyключ за мостова схема
ел.bridge measurementизмерване по мостова схема
ел.bridge methodмостов метод
политех.bridge networkмостова схема
политех.bridge openingотвор на мост
политех.bridge railрелса за кран
политех.bridge railкранов релса
политех.bridge railingперила на мост
политех.bridge reamerкотелен райбер
политех.bridge reamerрайбер за обработване на нитови отвори
политех.bridge rectifierмостов токоизправител
политех.bridge refugeниша в перилата на мост
ел.bridge rheostatмостов реостат
политех.bridge roadнастилка на мост
политех.bridge seam weldролково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge seatопорна част на връхната конструкция на мост
политех.bridge sleeperмостова траверса
политех.bridge spanотвор на мост
политех.bridge spot weldточково челно заваръчно съединение с планка
политех.bridge stoneплосък камък
ел.bridge testизпитване с помощта на мост от съпротивления
политех.bridge testекспериментално определяне на усилията в мостова конструкция
политех.bridge the cellсъедчняване през акумулатор
политех.bridge tileкеремида-капак
политех.bridge voltageнапрежение на мост
политех.bridge wallпраг на огнище
политех.bridge weldingчелно електросъпротивително заваряване с покриваща планка
воен.bridge-laying tankмостов танк
ел.bridge-type contactмостов контакт
политех.bridge-type gravimeterмостов гравиметър
политех.bridge-type structureмостова конструкция
политех.bulkhead deckглавна палуба
изм.cable bridgeпреходен кабелен мост
мин.cage deckетаж на клетка
политех.cantilever arch bridgeконзолен сводест мост
политех.cantilever bridgeконзолен мост
изм.capacity bridgeкапацитивен мост
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.catenary bridgeвисящ мост
политех.chain bridgeверижен мост с вериги
изм.christie bridgeмост с резистори с пряко отчитане
изм.component bridgeмост за измерване на капацитети
изм.conductivity bridgeмост за измерване на малки съпротивления
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
мин.conveyer bridgeтранспортно-насипообразувателен мост
под.-тр.crane bridgeкранов мост
изм.deacade bridgeдекаден мост
deckпласт облаци
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckнастилам
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
изм.dial bridgeмост с кръгов комутатор
изм.dial pattern bridgeмост, със въвеждаеми съпротивления чрез щепсели
изм.differential bridgeдиференциален мост
изм.distortion bridgeмост за измерване коефицента на изкривяване
изм.double bridgeдвоен мост
политех.double draw-bridgeдвукрилен шарнирен мост
политех.double draw-bridgeдвукрил подвижен мост
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.double-level bridgeдвутактен мост
политех.draw bridgeподвижен мост
политех.emergency bridgeвременен мост
изм.equal-arm bridgeравнораменен мост
политех.fire bridgeпещен праг
политех.fixed bridgeнеподвижен мост
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.float-bridgeпонтонен мост
стр.float-bridgeмашина за повърхностна обработка на бетон
политех.floating bridgeпонтонен мост
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.flying bridgeвременен
политех.flying bridgeпристан
flying-bridgeвременен подвижен мост
flying-bridgeпонтонен мост
политех.foot bridgeпешеходен мост
политех.foot bridgeмост за пешеходци
жп.foot-bridgeпасарел
политех.free-arch bridgeвисящ мост
мин.fuse bridgeмостче на електровъзпламенител
политех.gap bridgeмост
политех.girder bridgeгредов мост
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.hanging bridgeвисящ мост
изм.high-frequency bridgeвисокочестотен мост
политех.high-way bridgeпътен мост
политех.hoist bridgeподемен мост
изм.impedance bridgeимпедансен мост
политех.inductance bridgeиндуктивен мост
изм.induction bridgeмост за измерване на индуктивности
стр.interconnected bridge girder systemсистема от взаимносвързани мостови ферми
политех.kelvin bridgeдвоен мост
политех.lattice bridgeрешетъчен мост
добави значение или превод тук