cassette tape recorder deck

  • Обща политехника
  • касетофонен дек
199 допълнителни резултата:
adhesive tapeскоч
adhesive tapeанкерпласт
канц.adhesive tapeтиксо
политех.after deckкърмова палуба
политех.analogue-data recorderрегистратор на аналогови данни
политех.angled deckъглова самолетна палуба
тех.audio cassetteаудиокасета
политех.automatic recorderсамопишещ уред
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
изч.beginnirtg-tof-tape markerмаркер за начало на лента
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
елн.car cassette tape recorderавтокасетофон
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
авто.car radio cassette recorderавторадиокасетофон
политех.cargo deckтоварна палуба
cassettecartridge
cassetteCASSETTE tape recorder касетофон
фот.cassetteкасета
маш.cassette headсменна инструментална глава от касетен тип
политех.cassette recorderкасетофон
политех.cassette tape recorderкасетофон
политех.continuous-deck damконтрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.differential-pressure recorderсамопишещ диференциален манометър
политех.digital recorderцифров записвач
политех.digital recorderцифрово регистриращо устройство, цифрово печатащо устройство
политех.disk recorderапарат за записване на грамофонни плочи
политех.distance recorderдистанционен самопишещ уред
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.draught recorderсамопишещ тягомер
политех.drum recorderсамопишещ уред с барабан
политех.dual-track tape recorderдвупистов магнитофон
политех.electric recorderелектрически самопишещ уред
политех.electro-magnetic recorderелектромагнитен рекордер
политех.electro-mechanical recorderелектромеханичен рекордер
политех.electronic recorderелектронен самопишещ уред
политех.end-of-tape subroutineподпрограма за край на лента
политех.facsimile recorderустройство за записване на фототелеграфни изображения
политех.film cassetteкасета за филм
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flow recorderсамопишещ разходомер
политех.flush deckнепрекъсната палуба
ел.four-tapeчетирилентов
политех.four-track tape recorderчетирипистов магнитофон
политех.half-track tape recorderдвупистов магнитофон
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.hill-and-date recorderрекордер за звукозапис в дълбочина
политех.humidity recorderсамопишещ влагомер
политех.impulse recorderуред за записване на импулси
политех.lateral recorderрекордер за страничен звукозапис
политех.line recorderсамопишещ уред със запис на линии
политех.lower deckдолна палуба
политех.magnetic recorderустройство за магнитен запис
изч.magnetic tape labelетикет на магнитна лента
политех.magnetic tape recorderмагнитофон
политех.magnetic tape unitмагнитно лентово устройство
политех.magnetic-tape controlуправление с магнитна лента
политех.magnetic-tape memoryпамет с магнитна лента
политех.magnetic-tape readerчетящо устройство за магнитна лента
политех.magnetic-tape storageпамет с магнитна лента
политех.main deckглавна палуба
measuring tapeрулетка
политех.mechanical recorderмеханичен рекордер
политех.mechanical recorderустройство за механичен звукозапис
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.mileage recorderуред за отчитане на изминат път
политех.monural tape recorderмонофоничен магнитофон
политех.multi-channel recorderмногоканален самопишещещ уред
политех.multi-point recorderмноготочков самопишещ уред
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.multiple-point recorderмноготочков самопишещ уред
елн.multiple-tapeмноголентов
политех.object deckобектна колода
политех.one-pen recorderсамопишещ уред с един писец
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.optical sound recorderустройство за оптичен звукозапис
политех.orlop deckорлопдек
политех.paper tape equipmentперфолентни устройства
политех.paper tape puncherперфоратор на хартиена лента
политех.pen recorderсамопишещ уред с писец
политех.perforated tape readerперфолентно четящо устройство
политех.photographic sound recorderустройство за оптичен звукозапис
политех.piezoelectric recorderпиезоелектричен рекордер
политех.pneumatic recorderпневматичен самопишещ уред
мор.poop deckют
политех.pressure recorderсамопишещ манометър
политех.print recorderсамопишещ уред с точков запис
тех.profile recorderпрофилометър
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.pulse recorderрегистратор на импулси
политех.punched-tape controlled latheструг с програмно управление с перфолента
политех.quarter deckквартердек
елн.radio-cassetteбуумбокс
recorderфлажолет, права флейта
recorderрегистратор, архивар, протоколист, секретар, писар (в съд)
recorderмагнетофон, звукозаписвателен апарат
recorderсамопишещ апарат
recorderпротоколчик
елн.recorderрекордер
политех.recorderзаписващо устройство
recorder of deedsпротоколчик
политех.recorder scaleмащаб на записване
политех.recorder scaleскала на самопишещ уред
политех.recorder stripлента на самопишещ уред
политех.recorder with linear recordingсамопишещ уред със запис на линии
политех.recorder with point recordingсамопишещ уред с точков запис
прен.red tapeбюрокрация
политех.roll-chart recorderсамопишещ уред със записване на лента
политех.round-chart recorderсамопишещ уред със записване на кръгова диаграма
ам.Scotch tapeскоч
канц.Scotch tapeтиксо
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
политех.single-pen recorderсамопишещ уред с един писец
политех.single-point recorderедноточков самопищещ уред
политех.single-track tape recorderеднопистов магнитофон
политех.six-colour print recorderшестточков самопишещ уред
политех.sound recorderзвукозаписвач
политех.sound-film recorderапарат за оптичен звукозапис върху филм
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.spark recorderискров самопишещ уред
политех.steam-flow recorderсамопишещ паромер
изч.step memory tapeстъпкова памет с магнитна лента
политех.stereo recorderстереомагнитофон
политех.stereophonic recorderстереомагнитофон
sticky tapeскоч
политех.strip-chart recorderсамопишещ уред със записване на лента
tapeизмервам с метър/сантиметър/рулетка
tapeподшивам/облепям с лента/ширит
tapeлепенка
tapeподшивам, подлепям (коли на книга), пристягам (опаковка) с лепенки
tapeлента, ширит
tapeрулетка, сантиметър
tapeзаписвам на магнетофонна лента
tapeвръзвам/пристягам с лента
сп.tapeлента на финала
tapeмагнетофонна/телеграфна и пр. лента
политех.tape butt-seam weldingелектросъпротивително ролково челно заваряване с добавъчни ленти
политех.tape comparatorлентов компаратор
политех.tape controlуправление с лента
политех.tape coreлентова сърцевина
политех.tape driveзадвижващ механизъм на лента
политех.tape feedлентодвижещ механизъм
политех.tape guideводеща ролка
политех.tape guideводач на лентата
изч.tape handlerлентодвижещо устройство
изч.tape libraryбиблиотека от ленти
политех.tape lineролетка
политех.tape loomпасмантериен стан за ленти
tape measureсантиметър
добави значение или превод тук