continuous-deck dam

  • Обща политехника
  • контрафорсна язовирна стена с непрекъснати плоски покрития
196 допълнителни резултата:
политех.after deckкърмова палуба
политех.afterbay damязовирна стена, която образува изравнителен басейн
политех.ambursen damконтрафорсна язовирна стена на амбурсен
политех.angled deckъглова самолетна палуба
политех.arched concrete damдъгова бетонна язовирна стена
политех.arched damдъгова язовирна стена
политех.arched gravity damдъгово-гравитачна язовирна стена
мин.auxiliary deckспомагателна площадка
политех.back of damгорен участък на язовирна стена
политех.beaver-type timber damдървена язовирна стена
политех.boat deckпалуба за лодки
политех.body of damтяло на язовирна стена
политех.bridge deckмостова палуба
политех.bridge deckнастика на мост
политех.brush damбент от плет
политех.brushwood-and-stone damдига от камъни и плет
политех.bulkhead deckглавна палуба
мин.cage deckетаж на клетка
политех.cantilever steel damстоманена язовирна стена с контрафорсни ферми
жп.car deckпод на вагон
политех.car deckавтомобилна палуба на ферибот
политех.cargo deckтоварна палуба
политех.cassette tape recorder deckкасетофонен дек
политех.cellular damмногосводова язовирна стена
политех.central impervious-core earth damземнонасипна язовирна стена с водонепропускливо ядро
политех.closure damотбивна дига
политех.concrete damбетонна язовирна стена
политех.concrete-face rockfill damкаменонасипна язовирна стена с бетонен екран
политех.connecting damсвързваща язовирна стена
политех.constant-angle arch damдъгова язовирна стена с постоянен централен ъгъл
continuousнепрекъснат
continuousнеспирен
continuousпостоянен
елн.continuousправ, постоянен
ел.continuous currentпостоянен ток
ел.continuous currentправ ток
инф.continuous loopingзацикляне
тех.continuous welded railбезнаставов релсов път
тех.continuous welded rail trackбезнаставов
политех.continuous-charge furnaceпещ с непрекъснато зареждане
политех.continuous-current locomotiveелектрически локомотив с постоянен ток
политех.continuous-discharge stokerмеханично огнище с непрекъснато отстраняване на сгурията
политех.continuous-dutyпредвиден за продължително постоянно натоварване
политех.continuous-dutyпредназначение продължителна непрекъсната работа
политех.continuous-dutyпродължителна работа
политех.continuous-duty electromagnetелектромагнит за продължителен режим на работа
политех.continuous-milling machineфрезов автомат
политех.continuous-path controlконтурно цифрово управление
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-path systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-pressure operationработа при непрекъснато натискане на бутон
политех.continuous-rolling millвалцовъчна машина с непрекъснато действие
политех.continuous-speed coneконусен барабан на безстепенна предавка
политех.continuous-wave gas-laser altimeterвисокомер с газов лазер с непрекъснато излъчване
политех.continuous-wave laserлазер с непрекъснато излъчване
политех.continuous-wave laser actionнепрекъсната лазерна генерация
политех.continuous-wave maserмазер с непрекъснато действие
политех.control damводомерен бент
политех.crib damдървена язовирна стена със сандъчно-скарова конструкция
политех.cupola-arch damкуполно-дъгова язовирна стена
политех.cyclopean rubble masonry damкаменна язовирна стена с циклопна зидария
damдамба
damязовир
damязовир, бент, язовирна стена
политех.damпреграждам с бент
политех.dam boardпреграда
политех.dam crest levelрепер за ниво на короната на язовирна стена
политех.dam diaphragmдиафрагма на язовирна стена
хидр.dam faceоткосна страна на язовирна стена
политех.dam outletизпускател на язовирна стена
политех.dam siteмясто на язовирна стена
политех.dam spillway channelотвеждащ канал на преливник
deckпалуба
deckпокривам, слагам палуба на
deckтесте, колода (карти)
deckобличам, нагиздям, украсявам (и с out), натрупвам
deckдиск (на грамофон)
deckпласт облаци
кораб.deckборд
мин.deckетаж
политех.deckтаван на камера, стъпало
политех.deckплощадка
политех.deckплатформа, настилка
политех.deckнастилам
мор.deck beamбимс
политех.deck boltболт с плоска цилиндрична глава
политех.deck bridgeкран с движение на количката по горния пояс
политех.deck calculatorнастолен калкулатор
политех.deck cantilever bridgeконзолен мост с горно пътно платно
политех.deck dormerпрозорец на таван
политех.deck floorпод на балкон
политех.deck girderгредова ферма на мост с път отгоре
политех.deck landingкацане на палуба
политех.deck lidкапак на багажник
мин.deck loadingразсредоточаване на заряд
политех.deck roofплосък покрив
политех.deck roofплосък свод
политех.deck scraperшабър във вид на триъгълна пластина
политех.deck slabподова плоча
политех.deck spanвръхна коонструкция с път
политех.deck startизлитане от палубата на кораб
кораб.deck stringerпалубен стрингер
политех.deck stringerнадлъжна греда на пътната част на мост
политех.deck trussмостова ферма с път отгоре
кораб.deck-brakeспирачно устройство на самолетната палуба
кораб.deck-houseкабина върху палуба
политех.deck-houseрубка
политех.demagnetization by continuousразмагнитване чрез периодично изменящ посоката си магнитен поток
дент.dental damрубердам
дент.dental damкофердам
политех.detention damретензионен язовир
политех.diaphragm damмасивна язовирна стена с диафрагма
политех.dike damдига
политех.direct-strutted steel damстоманена язовирна стена с полегати контрафорси
политех.diversion damводоотводен бараж
политех.dome-type arch damкуполна язовирна стена
политех.double-curvature arch damкуполна язовирна стена
политех.double-deck blockмашина за изтегляне на тел с два съосни барабана
политех.double-deck bridgeдвутактен мост
политех.double-deck cageдвуетажна клетка
политех.double-deck palletдвуподова палета
политех.earth damземнонасипна язовирна стена
политех.earth-core rockfill damкаменонасипна язовирна стена със земно ядро
политех.earth-fill damзенонасипна язовирна стена
политех.embankment damнасипна язовирна стена от местни материали
арх.end damгардбаластова стена
авто.flat deck truckбордови
политех.flight deckсамолетна палуба на самолетоносач
flight-deckпалуба за излитане
политех.flight-deck shipкораб с палуба за излитане и кацане
политех.flood-control damязовирна стена за образуване на поройни води
политех.flush deckнепрекъсната палуба
политех.gravity damмасивна язовирна стена
политех.hangar deckхангарна палуба
политех.high-head damвисоконапорна язовирна стена
политех.hollow damконтрафорсна язовирна стена
политех.hollow-gravity damконтрафорсна язовирна стена с кухи контрафорси
политех.homogeneous-fill damеднородна земнонасипна язовирна стена
политех.hydraulic-fill damнаносна язовирна стена
политех.intake damсграда на вец от подпорен тип
политех.lower deckдолна палуба
политех.main deckглавна палуба
политех.masonry arch damзидана дъгова язовирна стена
политех.masonry damзидана язовирна стена
политех.massive gravity damмасивна гравитачна язовирна стена
политех.metal deck floorмеждуетажна плоча с метална настилка
политех.middle deckсредна палуба
политех.mill tailing damхвостохранилище
политех.mill-damводеничен яз
политех.multiple deck cageмногоетажна клетка
политех.multiple-arch damмногодъгова язовирна стена
политех.multiple-dome damмногокуполна язовирна стена
политех.needle damязовирна стена с иглени затвори
политех.non-overflow damязовирна стена без преливник
политех.object deckобектна колода
политех.operating deckплощадка за обслужване
политех.orlop deckорлопдек
политех.piecewise continuousчастично непрекъснат
политех.poiree damязовирна стена с повръщателни ферми тип пуаре
мор.poop deckют
политех.power damсграда на вец от подпорен тип
грам.present continuous tenseсегaшно продължително време
политех.promenade deckпалуба за разходки
политех.quarter deckквартердек
политех.ransom damконтрафорсна язовирна стена тип рансом
политех.rock-fill damкаменонасипна язовирна стена
политех.rock-filled crib timber damдървена язовирна стена със сандъчно-
политех.rotary continuous-milling machineкаруселна фрезмашина
дент.rubber damкофердам
дент.rubber damрубердам
политех.semi-continuousполунепрекъснат
политех.semihydraulic fill damполунаносна язовирна стена
политех.simple flat slab deckплоча на две опори
политех.simple-deck palletедноподова палета
политех.single-deckедноетажен
политех.single-deckединопалубен
политех.slotted gravity damгравитачна язовирна стена с разширени фуги
политех.solid gravity damмасивна гравитачна язовирна стена
кораб.spar-deckгорна палуба
политех.spar-deckспардек
политех.spillway damпреливна язовирна стена
хидр.standard damбезвакуумен преливник с практически профил
хидр.standard dam crestsбезвакуумен преливник с практически профил
политех.steel damстоманен бараж
политех.storage damводохранилищна язовирна стена
политех.straight damправолинейна язовирна стена
политех.subsidiary damводобойна стена
политех.supercharger damпреливна язовирна стена
политех.tilt-deck trailerремарке с обръщаща се платформа
политех.timber damбараж от дървени греди
политех.tween deckтвиндек
политех.twin-deckдвуетажен
политех.upper deckгорна палуба
политех.upstream deckнапоена повърхнина
политех.weather deckоткрита палуба
политех.wood damдървен бараж
добави значение или превод тук