cross-over block

  • Електричество и електротехника
  • изолационен блок
200 допълнителни резултата:
политех.activation cross-sectionсечение на активация
ег.ansate crossанх
политех.antenna cross-talkкръстосана индукция от една антена в друга
политех.anvil blockударник на пробивен чук
политех.anvil blockмаса на наковалня
политех.arbor blockстойка за монтиране на детайли върху дорник
политех.arc-overдъгов разряд
политех.arc-overелектрически пробив
мин.arch blockсвод на крепеж от блокове
политех.asphalt blockнастилка от асфалтови блокове
политех.asphalt-block pavementнастилка от битумни плочи
политех.assembly-holding blockмонтажно закрепващо приспособление
политех.automatic blockавтоматична блокировка
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
мин.automatic-stop blockюмручен тип ловител на вагонетки
политех.backing blockподложка
политех.backing blockопорен блок
политех.bearing blockтяло на лагер
политех.bearing blockцелик
политех.bend-over testизпитване на сгъване
политех.bending blockдорник за огъване
blockкалъп, форма, калъп за изработване на перуки/шапки
blockфасонирам (шапка)
blockкоравосърдечен човек, дръвник, пън, тъпак
blockскрипец
blockблокиране
blockблокче от дърво/метал
blockпречка, преграда
blockпън
blockголяма сграда, блок
blockзаклинване
blockспирам
blockдръвник, ешафод
blockподиум, от който се извършва продажбата при търг
blockгрупа огради, блок, квартал
blockзадръствам, препречвам, преграждам, блокирам
сп.blockблокирам (противник), крикет спирам (топката)
геол.blockтектоничен блок
фин.blockголямо количество акции/ценни книжа
полигр.blockдървена форма
полигр.blockотпечатвам релефни букви и пр. на корицата на книга, слагам букви на калъп
жп.blockсектор, блок
жп.blockблок-участък
тех.blockблочен
ел.blockпакет от листове
изч.blockгрупа сигнали
мин.blockцелик
политех.blockплъзгач, подпора, шайба, скрипец
политех.blockблокирано междупътие
политех.blockблокручастък
политех.blockподпирам
политех.blockгрупа данни
политех.blockспирачка
политех.blockблок-полимеризация
мед.blockзапушване, блокиране
blockзапирам, запъвам (колело и пр.)
blockгрупа еднородни предмети, серия (билети, мирки, акции и пр.), цялостно количество/бройка
blockспирам гласуването/приемането на (законопроект и пр.)
blockзапутване, задръстване (на тръба, канал и пр.), спиране/задръстване на улично/жп движение
политех.block antennaколективна антена
политех.block bearingопорен лагер
политех.block bearingлагер изработен в тялото на машина
политех.block brakeчелюстна спирачка
политех.block brazingвисокотемпературно спояване с нагрят блок
политех.block bridgingсвръзка
стр.block bridgingразпънка
жп.block cabinetблок апарат
политех.block cavingблоково обрушване
мин.block caving systemсистема на разработване с блоково обрушаване
политех.block clutchсъединител с подвижни челюсти
политех.block curveплътна крива
политех.block diagramблоксхема
политех.block facingоблицовка от блокове
политех.block fieldблокиращ механизъм
политех.block fileедра пила с квадратно сечение
полигр.block finishingобработка на клишета
политех.block gaugeплоскопаралелна гранична мярка
политех.block hammerчук с падаша бабка
изч.block lengthдължина на блок
полигр.block lettersблоков шрифт
жп.block lockблокиращо устройство
политех.block miningразработване с разделяне на блокове
политех.block of dataсъвкупност от данни
политех.block pavementпаваж
политех.block planплан на участък
политех.block polymerблок-полимер
кож.block printingдекоративно награпяване на кожи
политех.block printingръчно шагрениране
политех.block programmingблоково програмиране
авто.block radiatorсекционен радиатор
жп.block railрелса с протичане на блокировъчен ток
политех.block rubberблок каучук
политех.block schemeблокова схема
жп.block sectionблок-участък
политех.block sequenceхълмообразно заваряване
политех.block sequence weldingхълмообразно заваряване
политех.block shearsножица за рязане на слитъци
политех.block shearsнастолна ножица
политех.block sheaveролка на макара
жп.block signalблокиращ сигнал
политех.block signallingблокираща система
политех.block sizeразмер налблок
политех.block slicerмашина за разрязване на блокове
политех.block slicingразрязване на блокове
политех.block sodaсода на късове
политех.block stampщанца за изрязване
политех.block structureблокова структура
политех.block systemблокировъчна система
политех.block testстендово изпитване
политех.block tinкалай на блокове
политех.block tongsзахващащи челюсти за блокове
изч.block transferгрупово предаване
политех.block truckдвуколесна количка за единични товари
политех.block tyreбандаж
тех.block-and-tackleполиспаст
block-and-taskleсистема от скрипци и въжета
тех.block-by-blockпоблоков
нар.block-by-blockпоблоково
мин.block-caved areaучастък отработен чрез система с блоково обрушване
мин.block-caving methodсистема с блоково обрушаване
политех.block-in-course masonryзидария от дялан камък в правилни редове
block-internalвътрешноблоков
политех.block-makingполирг
политех.block-makingклиширане
политех.block-stone roadпавиран път
политех.block-testing standстенд за изпитване на двигатели
политех.blowing-overпиксирал заряд
политех.blowing-overпроветряване на забой със сгъстен въздух
политех.boil overизкипявам
полигр.book-block processingобработка на книжно тяло
жп.born blockбуксова вилка
политех.brake holder blockспирачна челюст
воен.breech blockзатвор
политех.buffer blockбуферна греда
тех.build overнадграждам
политех.building blockмонтажен възел
политех.building-block machineагрегатна машина
политех.building-block systemблокова монтажна система
политех.bulk cross-sectionпълно сечение
политех.bull blockеднобарабанна машина за изтегляне на тел
мед.bundle branch blockбедрен блок
политех.carry-overпренос
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
под.-тр.chain-pulley blockверижна макара
политех.chain-tackle blockверижна макара
политех.change overпревключвам
политех.change overпренастройвам
политех.change overпренастройване
политех.change-over gearпредавателна кутия
политех.change-over leverлост за превключване
политех.change-over mechanismпревключващ механизъм
политех.change-over speed gearпредавателна кутия
политех.change-over switchдвупътен превключвател
политех.change-over switch controllerконтролер, състоящ се преключвател с няколко контакта
политех.change-over timeвреме за превключване
политех.change-over valveпревключващ вентил
леяр.chill blockпроба за избелване
мин.chock blockклин за освобождаване
политех.clamp blockгайка за регулиране хода на плъзгача на шепинг машина
политех.clapper blockлюлеещ се ножодържач на стъргателна машина
политех.cold cross-sectionсечение за студени неутрони
политех.combined blockполирг
политех.combined blockкомбинирано клише
политех.computing blockизчислителен блок
политех.concrete-block plantзавод за бетонни елементи
ел.connecting blockреглета
ел.connection blockклемен блок
ел.connection blockреглета
политех.control blockрегулиращ блок
политех.corbel-blockподпора
политех.corbel-blockстърчаща греда
политех.counterweight blockпротивотежест
под.-тр.crane-pulley blockкранова макара
политех.crank blockкулисен камък
criss-crossпресечен, пресичащ се
crossпреча/попречвам на, противя се на, отивам против волята на
crossthe CROSS християнството, християнският свят
crossпротивен, насрещен, неблагоприятен
crossслагам чертичка
crossкръстопът
crossкросов
crossкръстосвам
crossнеприятност, разочарование, пречка, възражение
crossверевно парче плат
crossнапречен, пресичащ се с друг
crossпресичам, преминавам през
crossпрекосявам, пресичам се
crossсрещам се, разминавам се
crossпротивен, обратен, противоположен
crossкръстя се, прекръствам се
църк.crossкръстче
сп.crossтайно споразумение
биол.crossкръстосване, кръстоска, хибрид
биол.crossкръстосвам (се)
биол.crossхибриден, кръстосан
фин.crossбарирам
геод.crossекер
тлф.crossкрос
политех.crossкръстачка, ъгломер
добави значение или превод тук