china clay

  • Обща политехника
  • каолин
103 допълнителни резултата:
политех.acid-sprayed clayизбелваща глина
политех.adobe clayпостна глина
all-Chinaобщокитайски
политех.baked clayизпечена глина
политех.baked clayтеракота
политех.ball clayпластична глина
геол.band clayглинеста проспойка
политех.betonite clayбетонитова глина
политех.bleaching clayизбелбаща глина
политех.bleaching clayбелилна глина
bloating clay aggregateкерамзит
политех.bond clayциментираща глина
политех.bone chinaкостен порцелан
политех.boulder clayглина с камъни
политех.brick clayглина за тухли
стр.cement-clayглиноциментен
стр.cement-clayглиноциментов
политех.chalky clayваровита глина
chinaпорцелан, фарфор
chinaпорцеланови съдове
chinaatlr порцеланов, фарфорен
chinaкитайски
геогр.chinaКитай
бот.china barkхина
бот.china beanпапуда
изк.china inkтушов
политех.china inkкитайски туш
политех.china-metalдекоративна керамика
clayглинен, пръстен
clayглина
clayглинена/пръстена лула (и CLAY pipe)
сп.clayклей
политех.clayизбелвам с глина
политех.clayлинест
политех.clayобмазбам с глина
clayпръст, прах, пепел (и прен.), човешката плът
геол.clay bandглинеста прослойка
политех.clay brickглинена тухла
геол.clay gallвалун в моренна глина
политех.clay ironstoneглинеста желязна руда
политех.clay loamпесъчлива глина
политех.clay millглинобъркачка
политех.clay mixerглинобъркачка
политех.clay mortarглинен разтвор
политех.clay mouldingформоване на глинени изделия
мет.clay sandглинест пясък
геол.clay slateглинест шист
политех.clay slipглинен шликер
политех.clay soilглинеста почва
петрог.clay stoneаргилит
мин.clay tampingглинена забивка
политех.clay-bearingбогат на глина
стр.clay-cementглиноциментен
стр.clay-cementглиноциментов
политех.clay-loadedнапълнен с каолин
геол.clay-panводоупорен глинест пласт
политех.clay-panглинест конгломерат
геол.converted clayметаморфозирана глина
политех.drawn clayутаечна глина
геол.drift clayделувиална глина
политех.effervescent clayнабухваща глина
политех.eggshell chinaтънкокостен порцелан
политех.expanded clayкерамзит
expanded-clay aggregateкерамзит
expanded-clay concreteкерамзитобетон
expanded-clay concreteкерамзитобетонен
expanded-clay concreteкерамзитобетонов
политех.fat clayмазна глина
политех.filtrol clayфино смляна избелбаща глина
политех.fire clayогнеупорна глина
политех.fire-clay liningшамотна зидария
политех.fire-clay liningшамотна облицовка
политех.flint clayпостна глина с примеси от кварц
политех.florida clayизбелваща пръст
политех.florida clayфулерова пръст
политех.glass-pot clayкерамична огнеупорна глина
политех.greasy clayмазна глина
политех.green clayвлажна глина
политех.lean clayпостна глина
lightweight expanded clay aggregateкерамзит
политех.paper clayкаолин за пълнене на хартия
perlite-clayперлитокерамичен
политех.pipe clayмека бяла глина
политех.plastic clayпластична мазна глина
политех.porcelain clayкаолин
политех.pottery clayгрънчарска глина
политех.puddled clay coreядро на язовирна стена, изпълнено с трамбована глина
политех.puddlet clayтрамбована глина
политех.quick clayсилно пластична глина
политех.refractory clayогнеупорна глина
политех.residual clayпървична глина
политех.rich clayмазна глина
политех.rolled clay coreглинено ядро на язовирна стена, изградено с уплътняване
мин.sand clayглино-пясъчна смес
политех.sand-clay roadпясъчно-глинест път
политех.seat clayогнеупорна глина
политех.slaty clayшистообразна глина
политех.soapy clayмазна глина
политех.soft clayпластична мазна глина
политех.sweet clayрегенерирана белилна пръст
политех.vitrifying clayспичаща се глина
геол.with high clay contentсилнозаглинен
геол.with low clay contentслабозаглинен
добави значение или превод тук