heavy-oil engine

  • Обща политехника
  • двигател, работещ с тежко гориво
200 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
ав.aero-engineавиодвигател
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
политех.air engineвъздушен двигател
политех.air injection engineкомпресорен дизелов двигател
политех.air-cooled engineдвигател с въздушно охлаждане
тех.air-oilмасловъздушен
ав.aircraft engineавиодвигател
политех.aircraft engineсамолетен двигател
политех.alcohol engineдвигател, работещ със спирт
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.atmospheric engineатмосферна парна машина
политех.atomic engineатомен двигател
ел.audio engineаудиоенджин
политех.automate engineавтомобилен двигател
политех.automobile engineавтомобилен двигател
ав.aviation engineавиодвигател
политех.aviation engineсамолетен двигател
политех.axial-flow jet engineосов реактивен двигател
политех.back-pressure steam engineпарна машина с противоналягане
политех.back-up engineрезервен двигател
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bar the engineзавъртам вала на двигател
политех.barring engineпусков двигател
политех.barring engineстартер
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bipropellant rocket engineракетен двигател, работещ с двукомпонентно гориво
политех.birotary engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilмазут
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black-mineral oilмазут
политех.blast engineнагнетателен компресор
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blowing engineнагнетателен компресор
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.boxer engineдвигател със срещуположни цилиндри
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bull engineдвигател, съединен непосредствено с бутална помпа
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.caloric engineкалоризаторен двигател
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carburetter engineкарбураторен двигател
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.cl engineдвигател със самозапалване
политех.cl engineдизелов двигател
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-dust engineдвигател, работещ с въглищен прах
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.combustion engineдвигател с вътрешно горене
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressed-air engineпневматичен двигател
политех.compression ignition engineдвигател със самозапалване
политех.compression ignition engineдизелов двигател
политех.condensating steam engineкондензационна парна машина
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-duty engineдвигател, работещ с постоянно натоварване
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
политех.counterflow steam engineправотокова парна машина
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead engineизключен двигател
политех.dead engine startтръгване с изключен двигател
политех.dead oilтежко масло
политех.dead-engine landingкацане с изключени двигатели
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.development engineпробен двигател
политех.diesel engineдизелов двигател
политех.diesel engine plantдизелова електроцентрала
политех.diesel engine truckавотокар с дизелов двигател, дизелкар
политех.diesel engine truckтоварен автомобил с дизелов двигател
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.diesel-electric engineдизел-електрически локомотив
политех.differential engineдвигател с два вала, въртящи се в противоположни посоки
политех.direct-drive engineдвигател без редуктор
жп.donkey engineмеханизъм за преместване на стрелка
политех.donkey engineмалък стационарен двигател
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.double-acting steam engineдвойнодействаща парна машина
политех.double-expansion steam engineкомпаунд-машина
политех.double-expansion steam engineпарна машина с двойно разширение
политех.double-flow engineдвуконтурен турбореактивен двигател
политех.drop-valve steam engineпарна машина с клапанно пароразпределение
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electric-ignition engineдвигател с електрическо запалване
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
engineмашина, мотор, двигател
engineуред, машина, инструмент, сьоръжение
ав.engineавиодвигател
жп.engineлокомотив
политех.engineдвигател, локомотив
софт.engineенджин
политех.engine attendantмашинист
политех.engine baseоснова на машина
политех.engine baseкартер на двигател
политех.engine bedстойка за двигател
политех.engine bonnetкапак на двигателя
политех.engine buildingдвигателостроене
политех.engine capacityработен обем на двигател
политех.engine caseкартер
политех.engine cinderсгурия от локомотивен котел
политех.engine compartmentмашинно отделение
политех.engine controlsоргани за управление на двигател
политех.engine cradleфундаментна рама за двигател
политех.engine cut-offизключване на двигател
политех.engine displacementработен обем на бутален двигател
политех.engine driverмашинист
политех.engine failureповреда на двигател
политех.engine firingпускане в ход на двигател
политех.engine frameстойка за двигател
политех.engine fuelгориво за двигатели с вътрешно горене
политех.engine gondolaмоторна гондола
политех.engine hoodкапак над двигател
политех.engine houseмашинно отделение
политех.engine latheуниверсален струг
политех.engine lubricationмазане на двигател
политех.engine mechanicтехник по ремонта на двигатели
политех.engine menмашинист, механик
политех.engine mountстойка на двигател
политех.engine mountрама за окачване
политех.engine mountingмонтаж на двигател
политех.engine mountingокачване на двигател, рама на двигател, моторна рама, опора на двигател
ав.engine nacelleгондола на двигател
политех.engine nozzleдюза на реактивен двигател
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.engine operatorмашинист
политех.engine outputмощност на двигател
политех.engine plantдвигателна уредба
политех.engine powerмощност на двигател
политех.engine ratingноминална мощност на двигател
политех.engine roomмашинно отделение
политех.engine roomмашинна зала
политех.engine shaftвал на двигател
политех.engine shedлокомотивно депо
политех.engine speedскорост на въртене на двигател
политех.engine standмонтажен стенд на двигатели
политех.engine sumpдолен картер на двигател
политех.engine sump wellмаслен утайник на двигател
добави значение или превод тук