gravity oil system

  • Обща политехника
  • гравитационна мазилна уредба
200 допълнителни резултата:
политех.abm systemотбранителна система против балистични ракети
политех.absolute systemабсолютна система
политех.acceleration due to the gravityгравитационно ускорение
политех.accumulator systemсистема за акумулиране
политех.acoustic systemакустична система
политех.acoustical systemакустична система
политех.adaptive systemадаптивна система
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adjustable-potential systemсистема за регулиране на напрежението
политех.adjustment of focusing systemнастройване на фокусираща система
политех.adulterated oilзамърсено масло
мин.advancing systemметод на настъпващо изземване
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
обог.air-classifying systemметод на сухо наситняване
политех.air-induction systemсистема за подаване на въздух
политех.air-interchange systemсистема за обмяна на въздуха
тех.air-oilмасловъздушен
политех.air-operated systemпневматична система
политех.air-supply systemсистема за подаване на въздух
политех.air-traffic control systemсистема за управление на въздушния транспорт
политех.alarm systemалармена система
политех.alert information systemсистема на сигнална информация
политех.alignment of optical systemюстиране на оптична система
политех.alinement of optical systemюстиране на оптична система
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.annunciatior systemсистема за предупредителна сигнализация
политех.antenna systemантенна система
политех.antenna-feeder systemантенно-фидерно устройство
политех.anti-ballistic missile systemотбранителна система против балистични ракети
политех.anti-satellite systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.antichamber system injectionпредкамерна система за впръскване на гориво
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
изк.application of drying oilолифление
политех.applicator systemсистема на контролен хронометраж
арх.arch-and-pier systemсистема от арки, опиращи се на пилони
политех.arched gravity damдъгово-гравитачна язовирна стена
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.asat systemпротивоспътникова отбранителна система
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.astatic systemастатична система
политех.asymmetrical systemасиметрична система
елн.audio systemаудиосистема
политех.automated systemавтоматизирана система
политех.automatic control systemсистема за автоматично управление
политех.automatic systemавтоматична система
политех.automatic taught systemсамооптимизираща се система
политех.automatic-block systemсистема за автоматично блокиране
политех.automatic-block systemавтоматична блокировка
политех.autooscillation systemавтотрептяща система
политех.autostabilizer systemсистема за автоматична стабилизация
политех.azimuth systemазимутална система
мин.back-filling systemсистема на разработване със слоеве и запълване
политех.balanced systemсиметрична система
политех.bank of oilнефтено находище
политех.basic nc systemопростена система за цифрово програмно управление
политех.basic-hole systemсистема на нагаждане 'основен отвор'
политех.basic-shaft systemсистема на нагаждане 'основен вал'
политех.beam antenna systemлъчева антенна система
политех.beam-and-column systemконструкция с греди и колони
политех.beam-rider systemлъчева система за насочване
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.bilateral systemсиметрична система
мат.binary number systemдвоична бройна система
политех.binary number systemдвукомпонентна система
политех.biological systemбиосистема
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black oilмазут
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended oilмасло с прибабки
ав.blind-approach beam systemсистема за сляпо кацане
мин.block caving systemсистема на разработване с блоково обрушаване
политех.block systemблокировъчна система
мин.blow-in systemнагнетяващо проветряване
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.blue oilсиньо масло
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilолифа
изк.boiled drying oilалифа
политех.boiled oilбезир
политех.boiled oilварено масло
политех.boiler oilмазут
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler-feed systemпитателно устройство на котел
политех.boiler-turbine control systemсистема за автоматично управление на блок 'котел-турбина'
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
мет.bottom gating systemсифонна леякова система
мин.bottom-slicing systemсистема на разработване със слоево обрушаване
политех.bridge duplex systemмостова дуплексна система
политех.building-block systemблокова монтажна система
мин.bulk caving systemсистема на разработване с масово обрушване
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk specific gravityобемно тегло на насипен материал
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
ел.busbar systemошиновка
хидр.by gravityгравитачно
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.cable systemкабелна мрежа
политех.cable television systemкабелна телевизионна система
стр.cantilever tieback systemсистема от конзолни елементи, носени от обтегачи
политех.capacitance of multiple-conductor systemкапацитет на многопроводникова система
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.card systemкартотека
политех.card systemсистема карти
анат.cardiac vascular systemсърдечно-съдова система
политех.cascade systemкаскадна система
castor oilрициново масло
политех.catenary cross-span systemгъвкаво напречно верижно окачване на контактен проводник
политех.cedar oilкедрово масло
политех.cellular manufacturing systemпредметно-специализирана производствена система
central locking systemзаключване
политех.centralized systemцентрализирана система
политех.centralized traffic-control systemцентрализирано регулиране на движението
политех.centre of gravityцентър на тежеста
политех.chilling systemсистема за охлаждане
политех.chimney-operated systemуредба с естествена тяга
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.circulating systemциркулационна система
анат.circulatory systemкръвообращение
анат.circulatory systemциркулационна система
политех.closed cooling systemохладителна система със затворена циркулация
политех.closed systemзатворена система
политех.closed-cycle systemсистема със затворен цикъл
политех.closed-loop servo-systemзатворена сервосистема
политех.closed-loop systemсистема с обратна връзка
политех.co-ordinate positioning control systemсистема за точково програмно управление
политех.co-ordinate positioning systemсистема за точково програмно управление
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.code control systemкодова система за управление
политех.code systemкодова система
политех.coding systemсистема на кодиране
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colorimetric systemколориметрична система
политех.colour-television systemсистема на цветна телевизия
политех.colza oilрапично масло
биол.complement systemкомплементарна система
мат.complete orthonormal systemпълна ортонормирана система
политех.complex systemсложна система
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
политех.compressed-air systemсистема за подаване на сгъстен въздух
политех.computer data communication systemсистема за обмен на данни
политех.computer data hierarchy systemкомпютър, работещ с йерархия на данни
политех.computer systemизчислителна система
политех.computerized manufacturing systemкомпютризирана производствена система
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
ен.confinement systemхермозона
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.constant-error systemстатична система
политех.contactor servo-systemрелейно-контактна следяща система
политех.continuous-path control systemсистема за контурно програмно управление
политех.continuous-path systemсистема за контурно програмно управление
политех.contouring control systemсистема за контурно програмно управление
политех.control systemсистема за уравление
политех.coolant systemохладителна система
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cooling systemохладителна система
мат.coordinate systemкоординатна система
кул.cottonseed oilпамуково масло
обог.counter-gravity airflowвъздушна струя, насочена в направление против силата на тежестта
политех.counterflow systemпротивотокова система
изк.covering with drying oilолифление
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crossbar switch systemмултипроцесорна система с комутираща матрица
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.crystal systemкристална система
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cybernetic systemкибернетична система
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.data-handling systemсистема за обработване на данни
политех.data-processing systemсистема за обработване на данни
политех.dead oilтежко масло
политех.decca navigation systemсистема за радионавигация 'дека'
добави значение или превод тук