fuel oil pipeline

  • Техника
  • мазутопровод
200 допълнителни резултата:
политех.additive-type oilмасло с прибавки
политех.adulterated oilзамърсено масло
политех.ail-season oilвсесезонно автомобилно масло
авто.air-fuelгоривовъздушен
политех.air-fuel mixtureгоривна смес
тех.air-oilмасловъздушен
политех.aircraft fuelавиационно гориво
политех.alcohol fuelалкохолно гориво
политех.allspice oilпиментово масло
политех.almond oilбадемово масло
политех.alpha oilалфа-масло
хим.amyl acetate, banana oilамилацетат
политех.angelica oilангеликово масло
политех.animal oilживотински мазнина
aniseed oilанасоново масло
политех.annealing oilмасло за закаляване
политех.antifreezing oilнезамръзващо масло
политех.antiknock fuelнедетониращо гориво
политех.antiknock fuelвисокооктаново гориво
политех.antipinking fuelнедетониращо гориво
политех.antipinking fuelвисокооктаново гориво
изк.application of drying oilолифление
политех.artificial mustard oilалилсинапено масло
политех.ash-bearing fuelпепелно гориво
политех.ash-free fuelбезпепелно гориво
политех.asphalt-free oilдеасфалтирано масло
политех.asphaltum oilгудрон
политех.atomic fuelатомно гориво
политех.atomized fuelпулверизирано гориво
политех.automobile fuelавтомобилно гориво
политех.automotive fuelавтотракторно гориво
политех.aviation fuelавиационно гориво
политех.bank of oilнефтено находище
политех.bean oilсоево масло
политех.bearing oilмасло за лагери
политех.benne oilсусамово масло
политех.binary fuelдвукомпонентно гориво
политех.bitter-almond oilмасло от горчиви бадеми
политех.bitter-almond oil camphorбензоин
black oilмазутен
политех.black oilмазут
политех.black oilтъмно нефтено масло
политех.black-mineral oilмазут
политех.blasting oilнитроглицерин
политех.blended fuelсмесено гориво
политех.blended fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.blended oilмасло с прибабки
политех.blue oilсиньо масло
политех.blue oilпарафинов дестилат
политех.bodied oilполимеризирано масло
изк.boiled drying oilалифа
изк.boiled drying oilолифа
политех.boiled oilварено масло
политех.boiled oilбезир
политех.boiler oilтечно гориво за котли
политех.boiler oilмазут
политех.boleg oilокислено минерално масло
хим.bone oilкостно масло
геол.boring for oilсондиране на нефт
политех.brake specific fuel consumptionспецифичен разход на гориво
политех.bulk oil tankрезервоар за нефт
политех.bulk-oil breakerмногомаслен прекъсвач
политех.bulk-oil-volume breakerмногомаслен прекъсвач
политех.buried pipelineподземен тръбопровод
политех.burning oilкеросин
политех.burning oilгаз
политех.cable oilсмазка за въжета
политех.capahyba oilкопалски балсам
политех.carburized fuelкарбуризирано гориво
castor oilрициново масло
политех.cedar oilкедрово масло
политех.churning of oilразпенване на масло
политех.coal oilкаменовъглен катран
хим.coal oilкеросин, течен парафин
политех.coal-tar oilкаменовъглен катран
cod liver oilрибено масло
политех.coleseed oilрапично масло
политех.colza oilрапично масло
политех.composite fuelгоривна смес
политех.compound oilмасло с прибабки
политех.compounded oilмасло с прибабки
стр.concrete pipelineбетонопровод
тех.condensate pipelineкондензатопровод
тех.condensate pipelineкондензопровод
политех.condensed oilнефтен остатък, продухай с въздух
политех.condenser oilтрансформаторно масло
политех.consolidated oilвтвърдено масло
политех.cooling oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
кул.cottonseed oilпамуково масло
изк.covering with drying oilолифление
политех.cracked fuelкрекингобо гориво
авто.crankcase oilавтомасло
политех.crankcase oilмоторно масло
политех.crude oilсуров нефт
политех.crude oilпетрол
политех.crude-oil engineдвигател, работещ с тежко течно гориво
политех.cut oilемулгирано масло
политех.cutter oilразтворител от дестилационен продукт
политех.cutting oilохлаждащо-мажеща течност за режещи инструменти
политех.cylinder oilцилиндрово масло
политех.dead oilтежко масло
политех.delivery pipelineзахранващ тръбопровод
политех.delivery pipelineподаваща тръба
политех.denuded oilдесорбирано масло
политех.derived fuelсинтетично гориво
политех.detergent oilдетергентно масло
политех.detonating fuelдетониращо гориво
политех.diesel fuelдизелово гориво
авто.diesel oilдизелово гориво, нафта
политех.distribution pipelineразпределителен тръбопровод
политех.doped fuelгориво с антидетонационни прибавки
политех.doped oilмасло с прибавки
политех.drainage pipelineдренажен тръбопровод
политех.dry oilмаслен лак
политех.dry oilбързосъхнещо масло
изк.drying oilалифа
изк.drying oilолифа
мет.drying oilбезир
мет.drying oilленено масло, безир
политех.drying oilмаслен лак
политех.drying oilбързосъхнещо масло
нефт.earth oilземно масло
политех.electrion oilмазилно масло с голям вискозитет
политех.electrion oilмасло, получено чрез волтолизация
политех.engine fuelгориво за двигатели с вътрешно горене
политех.engine oilмашинно масло
политех.engine oil tankмаслен резервоар на двигател
политех.enriched fuelобогатено гориво
политех.enriched oilмасло, обогатено с бензинови пари
политех.essential oilетерично масло
политех.ester oilсинтетично естерно масло
политех.ethylized fuelетилирано гориво
воен.explosive oilнитроглицерин
политех.extended oilмасло, прибавяно като пълнител
политех.extreme-pressure oilмасло за високо налягане
политех.fast-bodying oilбързо сгъстяваше се масло
политех.fat oilнаситено абсорбционно масло
политех.fatty oilмазнина от животински произход
политех.fennel oilфенолово масло
политех.finished fuelсмес на бензин с високооктанови компоненти
политех.fissionable fuelядрено гориво
изк.flax-seed oil varnishалифа
изк.flax-seed oil varnishолифа
политех.fluid oilтечливо масло
политех.flushing oilмасло за промиване
политех.flux oilполугудрон
политех.flux oilомекотяващ гудрон
политех.foam oilкеросин, използуван в хартиеното производство
политех.forced-feed oil systemсистема за мазане под налягане
политех.fossil fuelизкопаемо гориво
политех.free-flowing pipelineбезнапорен тръбопровод
обог.frothing oilпенообразувател
политех.frothing oilпенообразувашо масло
fuelхрана
fuelснабдявам (се) с/набавям (си) топливо/гориво, зареждам (мотор) с гориво
fuelгориво, топливо
физ.fuelтоплоотделящ
ен.fuelенергоносител
политех.fuel atomizerразпрасквач на гориво
политех.fuel blendсмесено гориво
политех.fuel blendтоплинна смес
политех.fuel brickбрикет от въглищен прах
политех.fuel calorific powerтоплина на изгаряне на гориво
политех.fuel capacityвместимост на резервоар за гориво
политех.fuel cellгоривен елемент
политех.fuel cellгоривна клетка
политех.fuel chargeколичество на зарежданото гориво
политех.fuel consumptionразход на гориво
политех.fuel containerсъд за гориво
политех.fuel cut-offспиране на подаването на гориво
политех.fuel cut-off speedскорост към момента на спиране работата на двигателя
политех.fuel deliveryподаване на гориво
политех.fuel depotсклад за гориво
политех.fuel dischargeизточване на гориво
политех.fuel dopeантидетонатор
политех.fuel efficiencyкоефициент на използуване на гориво
ядр.fuel elementтоплоотделящ елемент
политех.fuel energyенергия на гориво
политех.fuel engineeringтехнология на горивата
политех.fuel exhaustionизчерпване на горивото
политех.fuel feederустройство за подаване на гориво
политех.fuel feedingподаване на гориво
политех.fuel fillingзареждане с гориво
политех.fuel filterфилтър за течно гориво
политех.fuel gasгаз за горивни цели
политех.fuel gaugeразходомер за гориво
политех.fuel gravity tankрезервоар за гравитационно подаване на течно гориво
политех.fuel hopperбункер за гориво
политех.fuel injectionвпръскване на гориво
политех.fuel injectorдюза
политех.fuel jetгоривен жигльор
политех.fuel jetгоривна струя
политех.fuel lineтръбопровод за гориво
политех.fuel manifoldколектор за гориво
политех.fuel meteringизмерване на разхода на гориво
политех.fuel mileageразстояние в мили, което може да се измине с един галон гориво
политех.fuel mixtureгоривна смес
тех.fuel nozzleфорсунка
политех.fuel nozzleдюза за гориво
fuel oilмазутен
добави значение или превод тук