barrel-shaped

  • Обща политехника
  • бъчвообразен
176 допълнителни резултата:
apple-shapedябълковиден
политех.arch-shaped roofдъгообразен свод
политех.arrow-shaped knobкопче-стрелка
awl-shapedшиловиден
barrelслагам в/пълня/наливам бъчва
barrelкаца, буре, бъчва
barrelрезервоар на писалка
barrelмярка за вместимост (около 30-40 галона)
barrelголямо количество
анат.barrelтъпанче
тех.barrelбарабан, цилиндър, вал
маш.barrelпинола
воен.barrelцев, дуло
политех.barrel boilerцилиндричен котел
политех.barrel camгърбичен барабан
тех.barrel distortionбъчвовидно изкривяване
тех.barrel facedс овален, цилиндричен край и/или повърхнина
разг.barrel facedудрен с тръба по лицето
политех.barrel finishingповърхностно обработване в барабан
политех.barrel mixerбарабанен смесител
политех.barrel of pipeтяло на тръба без съединителни части
политех.barrel platingелектролитно покриване в барабан
политех.barrel polishingполиране в барабан
политех.barrel pumpръчна помпа за изпомпване на течности от съдове
арх.barrel rollизвивка
политех.barrel rollerбъчвообразна ролка
политех.barrel roofцилиндричен покрив
политех.barrel shellцилиндрична част на барабан
политех.barrel spannerтръбен гаечен ключ
политех.barrel staveдъга на бъчва
политех.barrel switchбарабанен превключвател
политех.barrel tumblingобработване на дребни детайли във въртящ се барабан
политех.barrel vaultполуцилиндричен свод
политех.barrel vaultцилиндричен свод
стр.barrel vault shellцилиндричен свод-черупка
стр.barrel vault skylightсветлинна лента
политех.barrel winchлебедка с профилен барабан
политех.barrel-roof ribребро на цилиндричен покрив
политех.barrel-shaped-head rivetнит с лещовидна глава
политех.barrel-type crankнеразглобяем картер
политех.bell-shapedфуниеобразен
политех.bell-shapedкамбанообразен
политех.bell-shaped curveкамбановидна крива
политех.bell-shaped insulatorкамбанен изолатор
политех.bell-shaped valveчашкообразен вентил
бот.berry-shapedягодообразен
политех.boiler barrelцилиндрична част на котел
bottle-shapedбутилкообразен
bow-shapedпанделковиден
box-shapedкутиеобразен
политех.box-shaped partкутиеобразен детайл
политех.burnishing barrelбарабан за полиране
тех.cap-shapedкалпаковиден
мин.casing barrelядкова тръба
мин.chisel-shaped bitдлетовидна бургия
политех.cone-shapedконусообразен
политех.cross-shapedкръстообразен
cube-shapedкубовиден
политех.cup-shapedчашковиден
нум.cup-shapedскифатен
мин.deep-well working barrelдълбочинна помпа за нефтени сондажи
политех.diamond-shapedромбичен
политех.disk-shaped disketteдисковиден
политех.dome-shapedкуполовиден
политех.dome-shapedизпъкнал
политех.dome-shaped roofкуполен покрив
арх.double barrel vaultкръстат свод
политех.double-barrel carburatorдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carbureterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburetterдвукамерен карбуратор
политех.double-barrel carburettorдвукамерен карбуратор
политех.drop-shapedкапковиден
политех.e-shaped electromagnetелектромагнит с е-образна сърцевина
политех.egg-shapedяйцевиден
политех.egg-shaped sewerканализационен колектор с яйцевиден профил
политех.fan-shapedветрилообразен
политех.fan-shaped antennaветрилообразна антена
политех.four-barrelчетирицевен
funnel-shapedфуниевиден
политех.funnel-shapedфуниеобразен
политех.funnel-shaped antennaрупорна антена
политех.gear-shaped cutterдълбач
политех.going barrelвъртящ се барабан
политех.gun-barrel drillоръдейно свредло
политех.heart-shaped directional diagramкардиоидна диаграма на насочено действие
hook-shapedкукообразен
политех.hopper-shapedфуниеобразен
horn-shapedроговиден
политех.horseshoe-shaped sewerканализационен колектор с подковообразен профил
политех.L-shaped ironнеравностранна ъглова стомана
lens-shapedлещоподобен
политех.load barrelбарабан на подемен механизъм
политех.machined barrel boltболт за райберован отвор
политех.mill barrelбарабан на мелница
mouth-shapedустообразен
хидр.nappe-shaped-spillway crestгребен на преливник с вакуумен профил
политех.needle-shapedиглен
политех.net-shapedмрежест
политех.odd-shaped partдетайл с неправилна форма
политех.ogival-shaped bodyтяло със стреловидна форма
политех.pan-shapedдисков
бот.panicle-shapedметловиден
pear-shapedкрушовиден
политех.pinion-shaped cutterдълбач
политех.piston barrelтяло на барабан
политех.pump barrelцилиндър на помпа
политех.rack barrelвтулка със зъбна рейка
политех.rack-shaped cutterзъбонарезен гребен
политех.ramp-shaped voltageтрионообразно напрежение
политех.rattle barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
мин.reaming barrelнаправляваща щанга на разширител
политех.ring-shaped magnetпръстеновиден магнит
rod-shapedпрътовиден
политех.rolling barrelвъртящ се барабан за почистване на детайли
тех.S-shaped pipeес
политех.sand-blast barrelбарабан за песъкоструйна обработка
политех.sand-blast barrel millпесъкоструен барабан
политех.saucer-shaped domeплосък купол
политех.screw barrelшнеков цилиндър
политех.screw-shapedвинтообразен
политех.screw-shapedспирален, хеликоидален
shapedфасонен
политех.shapedфигурен, оформен
политех.shapedпрофилен
политех.shaped barпрофилен прътов материал
политех.shaped by compressionформован под налягане
политех.shaped castingфасонно леене
политех.shaped castingфасонна отливка
воен.shaped chargeкумулативен заряд
политех.shaped conductorпрофилен проводник
политех.shaped formкриволинеен профил
политех.shaped ironпрофилна стомана
мет.shaped moulding boxфасонна леярска каса
политех.shaped orificeпрофилен отвор
политех.shaped plateпрофилен лист
политех.shaped pulseформиран импулс
политех.shaped rodпрофилен прът
политех.shaped steelпрофилна стомана
мет.shaped trowelмистрия
мет.shaped trowelплоска фасонна гладилка, мистрия
мет.shaped trowelплоска фасонна гладилка
политех.shaped workpieceпрофилиран детайл
политех.sickle-shapedсърповиден
политех.sine-shapedсинусоиден
мин.sinking barrelпроходческа кофа
политех.spindle-shapedвретенообразен
мед.spindle-shapedфузиформен, вретеновиден
политех.star-shapedзвездообразен
политех.steel-barrel motorелектродвигател със стоманен цилиндричен корпус
политех.step-shapedстъпаловиден
политех.step-shapedимащ отстъпи, етажен
тех.t-shapedт-образен
политех.t-shapedс т-образен профил
политех.t-shapedс т-образно сечение
политех.t-shaped antennaт-образна антена
тех.T-shaped boltT-образен болт
тех.T-shaped boltТ-образен болт
тех.T-shaped boltболт с чуковидна глава
маш.tailstock barrelпинола
tent-shapedпалатковиден
политех.thin-shell barrel roofцилиндричен покрив-черупка
политех.tumbling barrelбарабан за почистване на отливки
tunnel-shapedтунелообразен
тех.u-shapedп-образен
политех.u-shapedп-образен, подковообразен
изк.U-shaped gougeхолкер
urn-shapedурнообразен
политех.v-shapedзаострен
политех.v-shaped beltклинов ремък
политех.wedge-shapedклиновиден
политех.wedge-shapedклинообразен
политех.wedge-shaped absorberклинообразен поглъщател
политех.wedge-shaped beltклинов ремък
политех.wedge-shaped grooveклиновидна канавка
политех.winch barrelбарабан на лебедка
тех.Y-shapedУ-образен
добави значение или превод тук