packing loss

  • Ядрена физика и техника
  • дефект на масата
199 допълнителни резултата:
политех.absorption lossзагуба от поглъщане
ел.active-return lossзатихване при отражение в активен четириполюсник
политех.active-return lossзатихване на ехо
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
политех.antenna lossзагуби в антена
тлф.articulation lossзатихване на разбираемост
тлф.battery supply lossзагуби от отслабване на тока в захранването на микрофон
мед.blood lossкръвозагуба
нефт.breather lossзагуби при дишането на резервоари
ел.brush contact-resistance lossзагуби от преходното съпротивление на четка
ел.brush friction lossзагуби от триене на четките в колектора
политех.calorific lossтоплинни загуби
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.circulating lossзагуба от изравнителни токове
политех.clearance lossзагуба от изтичане през хлабина
политех.close packingплътно запълване
мин.coal lossзагуба на въглища
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
ядр.coincidence lossпропуск в съвпаденията
политех.collision lossзагуба при сблъскване
политех.conduction lossзагуба вследствие на топлопроводи мост
политех.contact lossзагуби вследствие неплътен контакт
политех.convection lossзагуба от конвекция
рад.conversion lossзагуби при преобразуване
политех.counting lossпропуск в броенето на импулси
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
политех.dead lossчиста загуба
политех.dead-time lossпропуск поради мъртво време
политех.decibel lossзатихване в децибели
политех.demagnetization lossзагуби вследствие саморазмагнитване
политех.destination lossзагуба при дестилиране
политех.dispersion lossзагуби от разсейване
политех.divergence lossзагуби от разпръскване
политех.draught lossзагуба на налягане
политех.draught lossспадане на налягането
мин.dry packingсухо запълнение
политех.duct lossзагуба в канал
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.energy lossзагуба на енергия
политех.evaporation lossзагуба от изпарение
застр.excess of lossексцедент
застр.excess of lossексцедентен
политех.external heat lossтоплинна загуба в околната среда
политех.felt packingфилцова набивка
геол.filter lossводоотдаване
геол.filtration-loss qualityводоотдаване
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
геол.fluid lossводоотдаване
политех.friction lossзагуби от триене
политех.frictional lossзагуби от триене
политех.gland packingсалникова набивка
хидр.head lossзагуба на налягане
хидр.head lossзагуби в напор
политех.hearing lossотслабваме на слуха
физ.heat lossтоплоотдаване
тех.heat lossтоплозагуба
политех.heat lossтоплинни загуби
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.idling lossзагуби от празен ход
политех.impedance lossзагуби от разсейване
ел.induction lossзагуби от индукция
политех.inherent lossнеотстранима загуба
политех.insertion lossвнесено затихване
политех.insertion lossвнесени загуби
политех.ionization lossйонизационни загуби
политех.ionization lossзагуби за йонизация
ел.iron lossзагуби в желязото
политех.iron lossугар на стомана
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
ел.leakage lossзагуби от утечка
политех.leakage lossзагуби от изтичане
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
ел.line lossзагуби в мрежата
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
lossзагуба
lossпогиване
lossзагубване
lossбрак, шкарто
lossсрив
геол.lossнанос
ост.lossзарар
политех.lossспадане, щети, вреди
мед.loss of appetiteбезапетитие
геол.loss of integrityразуплътняване
геол.loss of integrityразуплътнение
ел.loss of powerобезточване
loss of power supplyобезточване
тех.loss of pressureразхерметизиране
тех.loss of sealingразхерметизиране
тех.loss of vacuumразхерметизиране
loss of valueобезценка
политех.loss-freeбез загуби
политех.low-lossс малки загуби
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.melting lossзагуби от изгаряне при топене
политех.metal lossугар на метал
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.mismatch lossзагуба от несъгласуване
политех.no-load lossзагуба от празен ход
ел.open-circuit lossзагуби при празен ход
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingпрокладка
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingопаковъчен
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordвръв за превързване
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceподложка
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
политех.packing-up pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing-up pieceподложка
power lossзагуба на енергия
power lossзагуба на мощност
pressure lossзагуба на налягане
фин.profit and loss accountотчет за приходи и разходи
политех.reflection lossзагуби от отражение
политех.reflection lossзатихване от отражение
политех.reservoir lossзагуби на вода-от водохранилище
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.running packingподвижно уплътнение
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.scattering lossзагуби от разсейване
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.seepage lossзагуба от филтрация
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.shaft packingуплътнение на вал
политех.soil lossзагуба на почва от ерозия
мин.solid packingплътно запълнение
политех.spatter lossзагуба от пръскане
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
мин.strip packingивично запълнение
зав.stub-end lossзагуби от електроди във вид на угарки
политех.temperature lossспадане на температурата
политех.temperature lossтоплинни загуби
политех.throttling lossзагуба от дроселиране
политех.total lossобщи загуби
политех.tow packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.tracing lossзагуба от звукоснемащ елемент
ак.translation lossзагуби при възпроизвеждане
политех.voltage lossзагуба на напрежение
геол.water lossводоотдаване
добави значение или превод тук