packing-up piece

  • Обща политехника
  • подложка
  • междинен детайл, вложка
198 допълнителни резултата:
a piece of pampersпамперс
ез.a piece of realiaреалия
политех.abutment pieceбрегова опора
политех.adapting pieceфитинг
политех.adjusting pieceрегулираща обувка
политех.air-tight packingвъздухонепропусклива набивка
ел.binding pieceклема
политех.binding pieceизвод
ел.bridging pieceшунтиращо мостче
политех.can-packing machineмашина за опаковане на консервни кутии
политех.cap pieceпокриваща част
политех.cap pieceкапак, наставка
политех.check pieceограничител на ход
политех.check pieceупор
chimney-pieceрамка на камина или огнище
политех.close packingплътно запълване
политех.cocoon packingобвиване с консервиращо покритие
политех.connecting pieceсвъзваща част
политех.connecting pieceтръбна наставка, щуцер
политех.coupling pieceсъединителна част
политех.critical pieceотговорен детайл
политех.cup packingманшета
политех.cup packingманшетно уплътнение
стр.curve-pieceкръжило
тех.distance pieceразпънка
политех.distance pieceдистанционен елемент
мин.dry packingсухо запълнение
ел.earthing pieceзаземител
политех.elastic packingеластична набивка
политех.elastic packingеластично уплътнение
политех.elbow pieceфитинг
политех.elbow pieceтръбно коляно
политех.expansion pieceкомпенсатор
политех.expansion pieceкомпенсиращ елемент
политех.extension pieceудължител
политех.extremity pieceнакрайник
политех.eye pieceокуляр
политех.eye pieceлупа за отчитане
политех.eye-piece micrometerокулярен микрометър
политех.fastening pieceзакрепващ детайл
политех.felt packingфилцова набивка
filler pieceвставка
политех.first-piece timeнорма на време за детайл-образец
политех.fitting pieceфитинг
политех.fixed packingнеподвижно уплътнение
политех.flanged packingманшетно уплътнение
политех.floating packingподвижно уплътнение
политех.four-way pieceфитинг
политех.gland packingсалникова набивка
ел.grounding pieceзаземител
тех.hemp packingуплътнителна набивка от кълчища
политех.joint packingуплътнение на челно съединение
политех.joint pieceсъединителен детайл
политех.junction pieceсъединителен детайл
политех.king pieceпоп на покривна ферма
тех.knee-pieceподкос
политех.labyrinth packingлабиринтно уплътнение
политех.labyrinth-packing ringлабиринтен пръстен
политех.leather packingкожена набивка
политех.leather packing collarпръстеновидно кожено уплътнение
мин.leg pieceстойка
политех.lengthening pieceудължител
политех.lengthening pieceнаставка
политех.liquid packingхидравлично уплътнение
мет.loose pieceподвижна част на модел
мет.loose-piece patternмодел с подвижна част
политех.magnetic pole pieceполюсен накрайник на магнит
политех.meat-packing plantмесокомбинат
политех.metallic packingметално уплътнение
политех.mouth pieceмундщук
политех.mouth pieceразширен край на тръба
политех.mouth pieceдюза
политех.mouth pieceнакрайник
ик.multiple piece-rate planсистема за прогресивно заплащане на парче
стр.nagging pieceригел
стр.nogging pieceригел
политех.nose-pieceнакрайник
тех.one-pieceнеразглобяем
политех.one-pieceцял
политех.one-pieceмонолитен, неразглобяем
политех.one-piece crankshaftцял колянов вал
политех.one-piece flywheelнеразглобяем маховик
политех.one-piece patternнеделим модел
мин.ore packingслягане на отбита руда
packingопаковка, материали за херметическо затваряне (при консервиране)
packingпакетиране
packingопаковане, пакетиране, консервиране
текст.packingнамотаване на прежда на шпула
тех.packingнабивка
тех.packingуплътнител
тех.packingпрокладка
изч.packingуплътнявяне на данни
мин.packingзапълнение
тлв.packingсвиване на участък от изображението
политех.packingматериал за запълване, уплътнение, набивка
политех.packingуплътнителен материал опаковка
политех.packingопаковъчен
мед.packingтампонада
хим.packingпълнежен
политех.packing blockрегулираща вложка
политех.packing blockсалникова втулка
политех.packing blockуплътнителна подложка
политех.packing boardгарнитура
политех.packing boardкартон за уплътнение
политех.packing boltпритискащ болт
политех.packing boxсалниково тяло
политех.packing bushсалникова втулка
политех.packing cordшнур за уплътняване на салници
политех.packing cordвръв за превързване
мин.packing degreeплътност на зареждане
политех.packing flangeуплътнителен пръстен
политех.packing flangeманшет
ядр.packing fractionопаковъчен множител
политех.packing glandсалников уплътнител
политех.packing glandсалник, салникова кутия
политех.packing in sacksопаковане в чували
политех.packing layerуплътнителна подложка
политех.packing leakageпротичане през уплътнение
политех.packing lineтехнологична линия за опаковане
политех.packing liquidуплътняваща течност
ядр.packing lossдефект на масата
политех.packing nutуплътняваща гайка
политех.packing of pipe jointуплътнение на тръбни съединения
политех.packing paperамбалажна хартия
политех.packing pieceмеждинен детайл, вложка
политех.packing pieceподложка
политех.packing plateуплътняваща шайба
политех.packing potцементационно гърне
тех.packing ringрашигов пръстен
политех.packing ringпръстен за набивка
политех.packing rockкамък за суха зидария
политех.packing spaceсалникова камера
политех.packing spaceдебелина на набивка на салник
политех.packing springпружина, разпъваща бутален пръстен
политех.packing stripуплътнителна подложка
политех.packing stripиздадена част на фланец
политех.packing surfaceуплътняваща повърхност
политех.packing washerуплътнителен пръстен
политех.packing washerуплътнителна подложка, натискаща шайба на салник
политех.packing water sealхидравлично уплътнение
pieceотломък, откъслек
pieceбройка, отделна единица/предмет
pieceсъединявам, съшивам, закърпвам
pieceпарче, къс
сп.pieceфигура за игра
изк.pieceхудожествено произведение
текст.pieceзасуквам, навързвам
тех.pieceдетайл, част
политех.pieceпарче, част, детайл, обработвано изделие, бройка, единица
воен.pieceоръжие
разг.pieceмадама, апетитно парче
политех.piece outсъставям
политех.piece productionединично производство
политех.piece togetherсъединявам
политех.piece togetherсвързвам
политех.piece tongueиздаващ се език
политех.piece worksработа на парче
политех.piece worksработа на акорд, единично производство
политех.piece-rateсделна разценка
политех.piece-rateвреме за парче
политех.piece-rateакорден
политех.piece-rateна парче
ик.piece-rate planпряка система за заплащане на парче
политех.piece-workработа на парче
политех.piece-workиндивидуално производство
политех.piece-workработа на акорд, единично производство
политех.piece-work jobработа на парче
политех.piece-workerработник на акорд
ел.pole pieceполюс на магнит
политех.pole pieceподпора
стр.pole pieceопора
политех.production pieceпромишлен образец
политех.ridge-pieceхоризонтална греда на покрив
политех.ring-type packingпръстеновидна набивка
политех.rope packingвъжена набивка
политех.rubber packingгумена набивка
политех.rubber packingгумена уплътнителна подложка
политех.running packingподвижно уплътнение
политех.sample pieceмодел
политех.sample pieceобразец
мет.sand packingпокриване с пясък
политех.seal packingуплътнителна набивка
политех.self-packingсамоуплътняване
политех.self-packingсамоуплътняващ се
политех.semifinished pieceполуфабрикат
политех.semifinished pieceполуобработено изделие
политех.setting pieceзатягащо приспособление
политех.setting-up pieceзатягащо приспособление
политех.shaft packingуплътнение на вал
тех.single-pieceмонолитен
мин.solid packingплътно запълнение
стр.span pieceригел
политех.spare pieceрезервна част
политех.stone packingкамък за основна настилка на път
политех.stop pieceупор
политех.straining pieceобтегач
мин.strip packingивично запълнение
политех.strutting pieceподпора
добави значение или превод тук